Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | ḆESYOWI KAKU SASUREF ḆEBA SYADI RO ALLAH I KE?

Rariso Ḇesyowi Farsarser Fasaspar ro Allah I?

Rariso Ḇesyowi Farsarser Fasaspar ro Allah I?

”Kristus saswar ḇyedi ḇedif nko . . . imar fadwer snonkakusya kam, insa snonkaku ḇekenemsya, sikenem faro mankunsi ḇardi werḇa, mboi sikenem faro Kristus ḇemar kwar.”2 Korintus 5:14, 15.

SASUREF ḇepyum kaku oso na idif ko fa kokofen kasumasa. Yesus fyasnai farkarkor ḇepyum ro roi ine fyor ḇyuk pararei ḇe snon risamfur ḇeduf pado, fafisuya dafduf ine obat ḇyena isya ḇaime. Oser ro snon risamfur ansya, ”kyaḇer ma isandik Allah kuker mkaren ḇeba”. Yesus ikofen bo doḇe, ’Insanja snon samfur iso ḇesma parareya? Moḇ rosai snon risiw sisya roya?’ (Lukas 17:12-17) Rosai farkarkor ya? Na fasaw kaku fa koḇefnder roi ḇepyum snonkaku ḇese sifrur yoḇ ko na!

Farsarser fasaspar ima iḇese kuker sasuref ḇesena kam. Ine iso sasuref ḇeba kaku kosmai kwar na. Inja, rariso koḇesyowi rosai Allah ifrur kwar faro fandandun koḇena?

  • Fandun fa mambaḇir kaku Manḇeḇuk sasuref ani. Kankenem fyoro ḇe snonkaku syakam ndrama ḇeri ro farsarser fasaspar yaḇa. Snar, Yesus ikofen ro nadi ḇyena ḇe Allah, ”Kankenem ḇekain fyoroya, isoine mboi ssmambaḇir aw werer Allah ḇenapes, ma ssmambaḇir Yesus Kristus wawan kwar ani.” (Yohanes 17:3) Rofyor oso ikofenḇair ḇe Au bo doḇe ro fafisu waḇaḇa ya, snon oso fyaspar Au ro roi ḇemun, kakuḇae na wamarisen mambir kaku i ma rosai ḇefnai fa ifrurna ḇe Au.  Allah Yahwe, iso ḇeḇuk farsarser fasaspar fa kosmai kankenem. Imarisen insama mambir kaku I monda ḇa mboi nwa fasfesepen ḇefanam kaku kuker I. Refo idif ko fa ’Kofanam faro Allah, ma nari Allah fyanam faro ko’.Yakobus 4:8.

  • Fasnai kakyar faro fasaspar ya. ”Mansei [ḇefasnai kakyar, NW] faro Rumkunya, isma kankenem ḇekain fyoroya”. (Yohanes 3:36) Moḇsa kofasnai kakyar ya? Kofasnai kakyar faro fasaspar ima kawos monda ḇa mboi kofrurna. (Yakobus 2:17) Rosai kofrur ya? Rupa ra karyer Bedi ḇyuk sasuref oso ḇe Au mboi barek ḇinkwane, insama wasmaina fandun fa swewar kaku fa rwa wunna. Rarirya kako fandun fa swewar kaku fa wasmai fasaspar ya. Nyan ya rariso? Kuker farkor rariso Allah imarisen wakenem rai, ma wafrurna ro kenem Bedi. * Ḇenadi wor fa Allah ḇyuk ampun ma insama nwa sneuser ḇesren. Fanam faro Allah kuker kakyar snar farsarser fasaspar nari ḇyuk kankenem fyoro ḇefo aski, kananon, ma payamyum ro fafisu iyama faro mansei monda ḇefasnai kakyar ya!Ibrani 11:1.

  • Waso ro Munara Swarapepen Marmar Yesus. Yesus fyasnaiḇair munara oso nari sifrurna kali oser ro pasi barek oser fa nḇuk swarapepen ḇeko faro farsarser fasaspar ḇeḇefasos kwar. Rofyor Yesus dawos kuker nyan fa sifrur munara ani, doḇe, ”Mkofrur radine fa mkoswarepen aya.” (Lukas 22:19) Saksi-Saksi Yahwe sya nari sifrur munara swarapepen Yesus marmar ḇyedi ro Selasa 11 April 2017, rofyor oriya isyun kwar. Munara ani na imbran ro swaf oras oser, nari sawos faya oser ḇefasnaiḇair knam ro Yesus marmar ḇyedi ma rariso nḇuk fainda ḇeko ro fafisu ine ma fafisu iwama. Taun aniwara snonkaku kur ri yuta ri 20 ro supswan ḇesiper srama sakso munara Swarapepen. Nkomarisen nkor Au fa wakryur kuker inko fa kofasnai syowi faro sasuref ḇeba syadi ḇerama ro Allah ine.

^ par. 7 Nyan ḇepyum fa mambir Allah I ma fanam ḇe I iso wafarkor Wos Ḇyena, Refo ya. Swewar fa wafawi moḇsa wafrurna rai kuker wafuken ḇe Saksi Yahwe oso ḇaido mam ro situs web nkoḇedi, www.jw.org.