BARYAS No. 1 2019 | Allah Ima Manseiri?

Swewar kankarem faro fakfuken riwonem na ḇefnoḇek Au fa fanam be Allah I.

Allah Ima Manseiri?

Mambir pyum Allah iso nyan ḇerandak fa koḇeḇati kuker I. Rariso nyan ya?

Allah Snonsnon Ḇyediso?

Wafawi ke roba Allah snonsnon Ḇyedi fyasnabair rari-rari ḇepyum Ḇyena?

Rosai Allah Rari-Rari Ḇyena?

Rosai rari ḇepon kaku Allah Ḇyedi?

Rosai Allah Ifrur Kwar Na?

Na kwandor kaku fyor wafawi rosai Allah ifrur insama ras ḇarpon iyama ipyum.

Rosai Nari Allah Ifrur Na ro Ras Ḇarpon Iyama?

Kofarkor fafisu risai na ḇeḇesya ro bab karajan Allah.

Rosai Fainda Rofyor Komambir Kaku Allah I?

Barakas rosai snonkaku ḇebati kuker Allah siwafna?

Na Fanam Kaku ḇe Allah I

Nyan rifyak naisya insama ḇeḇati kuker Allah.