Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Refo ma Ras Ḇarpon Bedi

Refo ma Ras Ḇarpon Bedi

WAKARAPAN Ausya wambran ro moḇ ḇepampan ro roḇ. Ori ya isyun kwar ro insandi, mboi wabor famfnom ḇa, snar wun senter ḇesnai pyum. Rofyor wuf senter anya ḇo wakuri ḇe sop, nari mam pyum nyan moḇ wambran roro ya. Ma rofyor wuf senter anya ḇo wakuri ḇe ḇarpon, nari mam pyum ḇinkwan ḇe ḇarpon.

Inja, rupa radiri, Refo ima imnis ra senter anya. Raris kawos kwar ro awawos randak ya, Allah Wos Ḇyenane bisa ifnoḇek ko fa komam samswen ro ḇarpon koḇena, ḇekur ko ro dunya ḇemnis ḇa ine. Ḇape, ine monda ḇa. Refoya ifnoḇek ko fa kofawi ras ḇarpon naiwama, insama komam ma koso ro nyan ḇeyun ḇe marasrisen ḇekain fyoro. (Mazmur 119:105) Rariso?

Rwama komam nyan risuru rariso Refoya ḇyuk ḇe ko saneraro faro ras ḇarpon naiwama: 1 Refoya ikofenḇair roi ḇefnai fa kokenem, ma 2 Refoya fyarkor ko rariso koḇebati isof fyoro kuker Manḇefrur koḇedi.

1 ROI ḆEFNAI FA KOKENEM

Refoya ḇyuk wos anun ḇepyum fa koḇukimam samswen koḇena. Ḇape, Refo ima syap ḇeḇuk farkankin monda ḇa. Refoya danun ko fa komam fandun mankun koḇena ḇardi awer. Ḇape, fyarkor ko fa komam roi ḇese ḇefandun syadi. Kuker kofrur rarirya, insape na kenem koḇena nun fainda.

Raris, wakarapan wos farkankin ro Refo oser ine, ”Ipyum syadi ro koḇuk ya ro kosma ya.” (Farfyar 20:35) Imbude wakḇuk rosai wasmaina faro snonkaku oso kwar. Ḇaido, imbude Ausya buk swaf fa rwower bati Bedi fyar samswen ḇyena yoḇ Au. Kakuḇae, na nwa raryaḇ snar wafrur fa snonkaku sine sismai sneprei.

Rofyor koḇuk mboi kowaf ḇaḇyak kaḇer ḇa, nari kosmai marisen ḇekaku ya. Manfasfas oso doḇe, ”Rofyor koḇuk mankunko, nari kosmai nabor syadi, mboi rofyor koḇukna ḇo kowaf ḇaḇyak kaḇer ḇaḇeri  kada.” Ḇape, rofyor koḇuk mankunko, iḇye syadi koḇuk ḇe snonkaku ḇepok ḇeḇak kaḇer na ḇa, nari kosmai ḇaḇyak kaḇer ḇyena. Inema nḇair koisya kofararur kayam kuker Manḇefrur koḇedi, myam ḇaḇenaḇye koḇena ine ḇe nyaki ḇefandun fa nari ḇyak na fa namnis. (Amsal 19:17) Ḇyesyowi kaku rosai kofrur kwar faro snonkaku ḇekandera sya, ma ḇyeasas nari ḇyuk kankenem fyoro faro ko ro firdaus ro supswan ine. Inema saneraro ḇepyum fafayaḇa faro ko ro ras ḇarpon naiwama!​—Mazmur 37:29; Lukas 14:12-14. *

Ḇefandun syadi ya iso, Refo fyarkor ko snar kankenem koḇena ine na nefromo monda ḇa rofyor kosyom Allah ḇekaku, Yahwe I. Wos Refoya danun ḇe ko fa kosandik, koḇesyowi, ma kosouser I, snar ima isyus fa ismaina. (Pengkhotbah 12:13; Fasasna 4:11) Kofrur roi ine ido, nari nafrur fa Manḇefrur koḇedi imarisen. Inema roi ḇepyum fafayaḇa nairi. Dor faro ko, ”Wafawinanem kada ma wafrur sne yedi imarisen.” (Amsal 27:11) Kwarapan kada, rofyor kofrur wos ḇemuk kuker fawawinanem imnis kuker wos farkankin ro Refoya, na kofrur fa Kma koḇedi ro nanki imarisen. Rosai ḇefnai ya? Snar iswar ko ma imarisen fa kosmai payamyum kuker kosouser faro I. (Yesaya 48:17, 18) Kakuḇae, roi ḇefandun syadi ḇefnai fa kokenem ine iso insama kosyom Manḇepoik supswan farsyos ḇeba ine ma kokenem imnis kuker marisen Ḇyena.

2 KOḆEBATI KUKER MANḆEFRUR KOḆEDI

Refoya fyarkor ko kako fa koḇebati kuker Manḇefrur koḇedi. Refoya doḇe, ”Mkofanam faro Allah, ma nari Allah fyanam faro mko.” (Yakobus 4:8) Fafisu ono, imbude koisya koḇeḇirḇar snar bisa kakḇebati kuker Manḇefrur ḇepoik syadi ke roḇa. Ḇape, Refo ḇyuk kakyar ḇe ko snar rofyor kosewar Allah ido, nari ’kosrow I’ snar ”ḇyinkwan koḇa.” (Farfyar 17:27) Koḇebati kuker Allah ido, nari nun fainda faro ko ro ras ḇarpon iyama. Snaro?

Kwarapan: Rosai monda kofrurya, na kopok ḇaḇeri fa kofrarbur mbroḇ koḇedi isoine, marmari. (1 Korintus 15:26) Imbape, Allah ima isya isof fyoro-fyoro. Ima ipok fa dakmar ḇaḇeri, ma imarisen insama bati Ḇyesi sakenem fyoro-fyoro kako. Refoya fyasnaiḇair Yahwe marisen Ḇyena faro snonkaku ḇesewar I kuker dawos wos ḇeknampu mboi ipyum kaku ine, ”Rarirya kada mkokenem fyoro.”​—Mazmur 22:26.

Rariso insama wakḇebati kuker Allah isof fyoro rai? Fandun fa wafarkor pdef fa wafawi I ro Wos Ḇyena, Refoya. (Yohanes 17:3; 2 Timotius 3:16) Wor I fa ifnoḇek Au insama wafawi Refoya. Refo ḇyuk kakyar ḇe ko, rofyor kor pdef fawawinanem ro Allah, nari ḇyukna faro ko. * (Yakobus 1:5) Ḇepupes ya, swewarpan fa wafrur rosai wafarkor kwar anna.Buk Wos Refoya fa ḇye ”padamara faro wemin [Bedi]” ma ”sananai faro nyan [Bena]”, ro fafisu ine ma isof fyoro-fyoro.​—Mazmur 119:105.

^ par. 8 Infa wafawi naborwer Allah asas Ḇyena kuker kankenem fyoro ro Firdaus ya, mam fasal ḇe 3 ro syap Rosai Refo Fyarkor Ḇeko? ḇeḇefrurya iso Saksi-Saksi Yahwe.

^ par. 13 Saksi-Saksi Yahwe simarisen sḇuk farkarkor Refo ḇeyor ḇaḇyak ḇa ḇefnoḇek Au fa wafawi syadi Refoya. Infa wafawi farkarkor ine, mam vidio Imnis Rariso Farkarkor Refo Inkobena? ro jw.org/bhw. (Mam ro PUBLIKASI > VIDIO).

Allah ima isya isof fyoro-fyoro, ma imarisen insama bati Ḇyesi sakenem fyoro-fyoro kako