Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Farkankin ḇero Refoya Ḇyefainda Kaker ro Fafisu Ine Ke?

Farkankin ḇero Refoya Ḇyefainda Kaker ro Fafisu Ine Ke?

SINO SOḆE ROḆA. Dokter oso ikofen ḇo doḇe kosewar farkankin ro Refoya ido, ima imnis ra kun syap farkarkor ro taun 1920 fa koḇukifarkor fawawi kimia ḇero baboine. Snonkaku ḇekyar faro Refo ḇa sya sikofen ḇo soḇe ima imnis ra kun buku petunjuk ro komputer ḇekwar fa koḇukifarkor komputer ḇebabo na. Inja, inema soḇe Refoya imnis ḇa kwar.

Inja, rosai ḇefnai fa koḇe kun syap ḇekwar ine fa koḇukifarkin kankenem koḇena ro fafisu ḇebabo ine? Baboine, situs web ma blog ro internet naser anun ma farkankin ḇebabo nabore. Munara-munara ḇero televisi na kako sor manfawinanem, dosen, ma manfasfas ḇekir sya. Ma, toko-toko ḇeḇoḇ syap na kako, sḇoḇ syap-syap ḇeser farkankin fa kowasya ro mankunko. Sifrur roi nane fa sna kumpan nabor rawo ḇemiliar.

Snar fawawi ḇebabo ine nabor kwar fama, rosai ḇefnai fa koḇe kosewar wer farkankin ro Refo ḇeḇarek fyoro kwar rawo fanam taun ri 2000 ine na? Inja, rofyor kosewar farkankin ro Refo ido, ima imnis ra kun syap farkarkor kimia ḇekwar ḇaido buku petunjuk ro komputer ḇekwar ke? Kaku ya, kakara ḇeradine nsasar. Fawawi dunya ma teknologi nama nfadwer fasaw kaku. Ḇape, roi snonkaku sya sfandun kaku ro kenem sena nfadwer ke? Snonkaku sya siḇe sisewar kaker fa sfawi rosai ḇefnai fa kokenem ine. Simarisen kako fa sikenem kuker aski ma skain pyum, siḇe sna kina ḇeswaryae ma siḇe sakna bati ḇekaku.

Kakuḇae, Refo ima ḇyarek fyoro kwar, imbape ḇyuk ḇe ko farkankin kuker roi insanja ma roi ḇesena kam. Refoya ikofenḇair kaku snar fasfas ḇero dori na ndramuma ro Allah farkankin Ḇyena. (2 Timotius 3:16, 17) Oso wer ido, Refo ikofenḇair snar wos farkankin ḇeḇefas ro dori na, ḇyefainda ro fafisu iwara isof ro fafisu ine! Refoya mankundi doḇe, ”Allah wos ḇyena wos ḇekenem” rirya.​—Ibrani 4:12.

Rosai Refo ikofen ine nkaku ke? Refo ima imnis ḇa kwar ro fafisu ine ke? Ḇaido syap anine ḇyefainda kaku kaker ma ima syap ḇekenem rirya ke? Majalah Baryas ine nari nafnoḇek Au fa wasmai kankarem faro fakfuken-fakfuken ḇero ḇoiyasne. Inema awawos ḇesae ḇepon ro awawos ḇepyum ḇeḇeso na.