Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR

Snonkaku Ḇemar Kwar Sya Nari Sikenem Wer!

Snonkaku Ḇemar Kwar Sya Nari Sikenem Wer!

Na waswarepen kaker Gail i, ḇeḇeyap ro randak seri ine, ḇyeḇirḇar nari ḇyefnder marmar swa ḇyedi, Rob ke roḇa. Ḇape iwasen mura ḇe fafisu naiwama fa inari isrow kaḇer kuker i ro dunya babo Allah ḇyeasas kwar ya. Ikofen, ”Mnuk yamarisen kaku ya iso Fasasna Faro Yohanes (Wahyu) 21:​3, 4.” Ryok radine, ”Nari Allah mankundi isya kuker si ma ḇye Allah faro si. Nari ipyos mkarui nakambur mka sena, snar marmarya isyaḇa kwar; sne ḇefafardun, kankanes, roḇa dafduf naisyaḇa kako. Roi ḇebor ḇekwar napromes.”

Gail ikofen, ”Asas ine ikofen nakam. Yaswar kaku faro snonkaku ḇefafardun sya snar sifawiḇa saneraro fa sisrow kaḇer kuker snonkaku siswar ma ḇemar kwar sya.” Gail ifrur raris rosai ikyar ya kuker ifarmyan ḇe manḇaryas ḇefararur ro oras nakam, ḇyaryas asas Allah ḇyena ḇe snonkaku ḇese kuker fafisu naiwama rofyor ”marmarya isyaḇa kwar”.

Imbude na wakofen, ’Yakyarḇa!’ Ḇape, kwarapan kuker Ayub i. Iduf marḇak kaku. (Ayub 2:7) Kyara ḇo doḇe imar mura, ḇape ikyar kaku faro Allah papoik ḇyedi fa ḇyawes kaḇer i fa ikenem ro supswan. Kuker kakakyar ḇeba kaku ikofen, ”Sye iḇye kada wayokef aya ro Syeol . . . Nari wor, ma na yakarem ḇe au. Na wamander faro ḇraur ḇramin ḇena.” (Ayub 14:13, 15) Ayub ikyar kaku snar Allah nari myander i ma imarisen fa ḇyawes kaḇer i fa ikenem wer.

Kero monda, Allah nari ifrur fa ndarirya​—faro Ayub i ma snonkaku ḇebor sya​—rofyor ifrur mnis kaḇer supswan ine ḇe firdaus. (Lukas 23:42, 43) Refoya ikofenḇadir ro Farfyar Ro Manwawansya 24:15, ”Nari aḇiḇer ya isya”. Yesus ḇyuk kakakyar ḇeko ḇo ikofen, ”Mkokandor awer roi ḇeḇesya nane, snar fafisu ḇyedi nari ryama, mboi snonkaku ḇeḇor ḇero ureren na dona nari simnaf mkaren ḇyedi, . . . nari siḇersi”. (Yohanes 5:​28, 29) Ayub nari myam kaku asas ine ndarirya. Nya saneraro fa isma kaḇer ”samambraḇ romawa babo”, ma baken ḇyedi nari ”ipduk syadibur rofyor ḇyabo ya” ḇesya kwar. (Ayub 33:24, 25) Roi ḇerarirya kako nari ndarirya faro snonkaku ḇefasna ḇaḇesyowi faro rosai Allah fyasos kwarna isoine kaḇakḇok fa sikenem ro supswan.

Ḇesneso snaro snonkaku oso waswar kaku ya imar ido, roi kowawos insanja naborḇa fa napyos fafardun ḇena. Ḇape kuker wawasen Allah asas ḇyena ro Refo, na wasma saneraro ḇekaku ma na nasambraḇser au.​—1 Tesalonika 4:​13.

Wamarisen fa wafawi naborwer kuker rariso wafrur mnis sneḇefafardun ḇedi ke? Ḇaido nwa fakfuken ḇemnis raris ”Rosai ḇefnai fa Allah ipyos ḇaim ḇaḇeḇarḇor ma ḇaḇekandera na?” Mam ro situs Web nkoḇedi, jw.org/bhw, fa wafawi rariso Refo ḇyuk wos sneprei ma kankarem ḇepyum kaku.