Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rosai Refo Ikofen Na?

Rosai Refo Ikofen Na?

Snonkaku iso ḇefrur agama na ke?

SNONKAKU ḆEḆESO SIKYAR snar agama ima bon ro sasewar snonkaku sya; ḇese sya skara snar Allah iyer snonkaku sya fa sfanam ḇe I ro agama ya. Rariso karkara bedi?

ROSAI REFO IKOFEN NA

Ono isya ”ḇaḇeari ḇekaku ma ḇefarorewḇa ro Allah, Kma koḇedi ḇarpon ḇyedi.” (Yakobus 1:27) Agama ḇesren, ḇaido ḇekaku, ḇerama ro Allah.

ROSAI WER REFO FYARKOR NA

  • Infa Allah imarisen, fandun fa agama oso farkarkor ḇyena neknam ro napnapes ḇero Refo.​—Yohanes 4:23, 24.

  • Agama ḇena farkarkor ḇerama ro snonkaku na nefromo.​—Markus 7:7, 8.

Fandun fa kosun ro agama oso ke?

ROSAI KANKAREM BEDI?

  • Imbo

  • Aroḇa

  • Mam resari

ROSAI REFO IKOFEN NA

”Mkorama kokarayaye insa kodifyae ko, insa kofrur roi ḇeḇye ma kofasna saswarya. Koḇinkwanbur awer fananjur kayam ro ḇaḇeari koḇena.” (Ibrani 10:24, 25) Allah imarisen fa ḇesyom I sya sḇeoser ro raryur oso ḇeḇeorganisasi.

ROSAI WER REFO FYARKOR NA

  • Snonkaku ḇesyom ḇe Allah fandun fa sḇeoser ro kakakyar ya.​—1 Korintus 1:10, 11.

  • Kawasa ro agama Allah imarisenna sḇe naek srar ro supswan ḇesiper.​—1 Petrus 2:17.