BARYAS (FARO FARKARKOR) Juli 2016 | Refo​—Syap Ḇesmai Roi Ḇedwarek

Terbitan ine naser artikel farkarkor faro 29 Agustus isof ro 25 September 2016.

COVER SUBJECT

Syap Ḇesmai Roi Ḇedwarek

Syap ḇesena ḇebuk fainda ḇa ḇe kankenem snonkaku ḇebor ro fafisu ḇekwan kaku. Ḇape Na kokyar faro Refoya ke?

COVER SUBJECT

Imuk Kwar Mḇoi Refoya Isya Pdef

Manfasfas ma ḇefas Refo sḇuk perkamen ma papirus fa sfasnaḇair anun ḇero Refo. Rariso fasfas ḇekwar ḇeḇeso nasya isof kirine?

COVER SUBJECT

Sidwarek Refoya Mḇoi Isya Pdef

Ḇebukor ro politik ma agama sya sḇensewar fa sidwarek snonkaku sya fa sna, sifrur ḇaido sefararwe Refo ḇe wos ḇesena. Oso ḇaberi ḇedwarek na.

COVER SUBJECT

Sisewar fa Sefararwe Roi Ḇero Dona ḇape Refo Isya Pdef

Snonkaku ḇeḇarḇor ḇeḇeso sisewar kaku fa sifararwe roi ḇero Refo. Rariso roi sifrur nane sifawina ma nun royoḇa?

COVER SUBJECT

Rosai ḇefnai fa Refoya Isya Pdef

Rosai ḇefrur fa syap ine ipyum kaku?

Kosewar Karajan Allah, Ḇape Arasaiya Ḇa

Yesus fyasnaḇair rosai ḇefnai fa fandunfa koso awer marasrisen faro ḇaḇearasai ya.

Rosai Ḇefnai Fandun Kaku Fa ’Kowaren Pdef’?

Rofyor kosasor ko ḇa ido, na roi rikyor nawyaye ko fa komnai kowaren pdef.

Kokofen Kasumasa Faro Allah Ḇaḇenaḇye Ḇyedi

Rosai fasasna ḇeba kaku ro Allah ḇaḇenaḇye ḇyedi faro snonkaku syakam?

Kobaryas Ankankinem Ḇeḇye Kuker Allah Ḇaḇenaḇye Ḇyedi

Rariso ’ankankinem ḇeḇye Karajan’ fyasna Allah ḇaḇenaḇye ḇyedi?

Dunya Kuker Ḇaḇerarmomen Ḇa Na Isya Ke?

Snonkaku ḇebor sya sisma farfnoḇek kwar fa sisawen rari ḇerarmomen sena. Roi ḇeḇefnoḇek si na nafnoḇek snonkaku ḇese sya kako.

Rosai Refo Ikofen Na?

Bisa fa Allah iyer snonkaku sya fa sfanam ḇe I kuker kakyar ḇeknam kaku ro organisasi ke?