BARYAS (FARO FARKARKOR) Oktober 2018

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 3-30 Desember 2018.

Kawos Roi Ḇekaku

Rosai ḇefnai fa snonkaku sya sankarkar ma rosai bon ya? Rariso na kawos roi ḇekaku faro oso ma ḇesesya?

Koḇuk Farkarkor Roi Ḇekaku

Snar papupes dunya ine fyanam kaku kwar, fandun fa komam kaku fa korak farkarkor Refo ma koḇukfarkor snonkaku sya kakaku ḇero Refo. Rariso Roi fa Koḇukifarkor ifnoḇek ko rai?

Kokyar faro Manfarkin Koḇedi—Kristus I

Ro Allah organisasi Ḇyedi fararwei ḇeba naisya. Inja rosai ḇefrur fa kokyar faro Kristus ḇe Manfarkin koḇedi?

Kofaduru Swaruser Ḇepyum Fafisu Kenem Koḇena Nefararwei Ker

Fafisu roi ono kokara ḇa na nefararwei ḇeri ro kankenem koḇena, imbude na nafrur fa kokara marḇak kaku. Rariso ”saswar-ḇaḇye ro Allah” ifnoḇek ko ro fafisu ḇefararwei na?

FARFYAR RO KANKENEM

Yahwe Ḇyebarakas Kaku Snemuk Ayena

Fafisu Charles Molohan ḇyabo kaker, imarisen ifrur nabor ro fararmyan kuker fyarem syapram fararyor fa dakfarmyan ro Betel. Yahwe ḇyebarakas kaku kankenem ḇyedi ro taun-taun ḇarpur ya.