BARYAS (FARO FARKARKOR) Oktober 2017

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 27 November isof ro 24 Desember 2017.

”Koswar  . . . kuker Saswar Ḇekaku ro Fararur Koḇena”

Rariso kofasna saswar kuker sne ḇesiper ma kankarkar ḇa?

Napnapes Nun ’Askiḇa, Mḇoi Nun Sumber’

”Sumber” rosai Yesus ikofen nari dun ya, ma rariso ine nun fainda faro au?

Farkarkor Kosma Ro Zakharia Fasasna Ḇyeja

Syap ḇeniw ḇeroḇ, bin oso sisosefi ro babewu oso, ma bin risuru suroḇ ro farsyos. Rosai ḇefnai fa Allah ḇyuk fasasna ḇeba kaku nane ḇe Zakharia i?

Kereta Kuda ma Wower Sukadaunwarek Ko

Bon kansai, kereta sfasos faro mamamun ya, ma imam ḇeba oso ḇe raja. Fasasna ḇepupes rosai Zakharia ḇyeja ḇesambraḇser Allah kawasa Ḇyesya ro kirine?

FARFYAR RO KANKENEM

Barakas Snar Kofrur Rosai Yahwe Dorna

In 1952, Olive Matthews ma swari susma undangan fa sura ḇe Irlandia, fa sufarnyan ḇe perintis rodiwa. Rariso Yahwe ḇyebarakas su?

Fasasna Oser Ro Ḇaḇenaḇye

Rariso fasasna oser ro ḇaḇenaḇye nafnoḇek snonkaku ḇemarisen napnapes ḇa sḇesyowi napnapes ḇero Refo?

Wafawi Ke?

Fararur rosai snonkaku Yahudi sifrurna ḇefnai fa Yesus idwarek si fa sifores?