BARYAS (FARO FARKARKOR) November 2018

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 31 Desember 2018 isof ro 3 Februari 2019.

”Kwoḇes Kakaku ya ma Wapok fa Ḇoḇ Awer Na”

Rosai knam ro kokoḇes kakaku ya? Ro ras kosmai na, moḇsa na kufepen nako na rai?

”Nari Yambran ro Nyan Ḇekaku Bena”

Rariso kosambraḇser snemuk koḇena fa kamk nako napnapes Yahwe fyarkor ḇe ko kwar na?

Kokyar faro Yahwe I Insama Kokenem!

Syap Habakuk na ifnoḇek ko fa kofaduru aski ro swaruser fafisu kosmai samswen.

Mansei Ḇefara Karkara Bena?

Rariso insama Yahwe karkara Ḇyena nfara karkara koḇena mboi karkara snonkaku sya ḇa?

Ausya Nwa Yahwe Karkara Ḇyena Ke?

Rosai fandun fa kofrur ya insama karkara dunya ine fyara ko awer?