Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 19

Yahwe Fyasnai Saswar ma Ḇaḇenanapes fa Kyadaunwarek Ko ro Ḇaḇeḇarḇor

Yahwe Fyasnai Saswar ma Ḇaḇenanapes fa Kyadaunwarek Ko ro Ḇaḇeḇarḇor

”Auma Allah ḇemarisen faro ḇaḇeḇarḇorna risau ḇa, snonkaku ḇeḇarḇor osoḇaḇeri na kwainus i.”​—MZ. 5:4.

DOYA 142 Kufepen Nako Saneraro Koḇena

ROI NA KOFARKOR *

1-3. (a) Imnis wos ḇero Mazmur 5:4-6, rosai Yahwe mamam Ḇyedi faro ḇaḇeḇarḇor na? (b) Rosai ḇefnai fa roi ḇemnis ḇa sifrur yoḇ romawa mkun sya neḇesebur kaku ro ”sasoser Kristus”?

ALLAH YAHWE ima dayin kaku roi ḇeḇarḇor nakam. (Wasya Mazmur 5:4-6.) Inja, na dayin kaku pelecehan seksual ḇaido roi ḇemnis ḇa sifrur yoḇ romawa mkun sya. Snar ima roi ḇeḇarḇor kaku ma sasar ḇeba dirya! Saksi Yahwe koya na kakso Yahwe mamam Ḇyedi, kayin ma komewer kaku roi ḇeḇarḇor ḇeradine naisya ro sidang ya dori.​—Rm. 12:9; Ibr. 12:15, 16.

2 Roi ḇemnis ḇa nakam sifrur yoḇ romawa mkun sya neḇesebur kaku ro ”sasoser Kristus”! (Gal. 6:2) Rosai ḇefnai ya? Kofarkor kwar ro farkarkor ḇepon ya, sasoser Kristus kyur ḇe rosai Yesus fyarkor na roro wos ma kenem ḇyena. Sasoser ani ḇyeknam ro saswar ma ikanowser ḇaḇenanapes ya. Yesus manfamyan ḇekaku ḇyesi ḇesouser sasoser ine, na sifrur pyum romawa sesi insama sikain kuker payamyum ma sḇaḇir siswar si. Ḇape, snonkaku ḇefrur mnis romawa sya ḇa sima sifandun mankunsi ma sinapes ḇa. Sifrur fa romawa sya sikain payamyum ḇa ma sḇaḇir siswar si ḇa.

3 Faḇye kaku, roi ḇeḇarḇor sifrur yoḇ romawa mkun ansine neryewen kwar ro supswan ḇesiper. Samswen ḇeradine nkur Allah kawasa Ḇyesi kako. Rosai ḇefnai ya? Snaro snonkaku ”ḇeḇarḇorsya ma ḇesararersya” sibor sisya, ma ḇeḇeso sya sisewar fa sisun mundum ḇe sidang. (2 Tim. 3:13) Sia wer ḇekarem ḇeyakfarmyan ḇe Yahwe I kwar sakna marisen ḇesasar ma sikfrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa sya. Rwama kawos rosai ḇefnai fa ro ine sasar ḇeba kaku nairi. Ramnai na kawos rosai penatua sifrur faro snonkaku ḇefrur sasar ḇeba, raris ifrur roi ḇemnis ḇa yoḇ romawa  sya, ma kawos moḇsa sinan sya sikadaunwarek romawa sesi rai. *

SASAR ḆEBA KAKU

4-5. Rosai ḇefnai fa snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa yoḇ romawa mkun oso ḇyesasar faro romawa ani?

4 Roi ḇemnis ḇa sifrur yoḇ romawa mkun ima sasar ḇeba kaku nairi. Snaro nun kandera kawane. Nun saneso ḇe romawa anya monda ḇa, mboi snonkaku ḇeswar i sya kako, kina ḇyesi ma naek srar sya.

5 Sḇesasar faro romawa ani. Kofrur snonkaku ḇese fa sesneso ma sekandera nama sasar ḇeba kaku nairi. Ro farkarkor ḇerama ya, na komam ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun sya sifrur radirya. Sifrur kandera kaku si. Randakya romawa mkun anya ikyar faro snonkaku ani, mboi roi ḇeḇyeḇa ifrur yoḇ i na nafnai fa ikyar werḇa. Dunḇur romawa anya payamyum ḇyena. Iso ḇefnai fa, fandun fa kokadaunwarek romawa sya ro roi ḇeḇarbor ḇeradine na. Ma ḇesmai kwar roi ḇebyeḇa nane fandun fa koḇuk sneprei ma kofnoḇek si.​—1 Tes. 5:14.

6-7. Rariso snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa yoḇ romawa mkun, ḇyesasar faro sidang Kristen ma pamarenta sya?

6 Sḇesasar faro sidang. Snonkaku oso ro sidang ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun ido, ima ifrur snonsnon sidang iḇyeḇa. (Mat. 5:16; 1 Ptr. 2:12) Iswar ḇaḇeri naek srar ḇesoasuser sya, ’ḇefabri kaku faro kakyar ya’ kwar! (Yud. 3) Komewer kaku snonkaku ḇefrur ḇarḇor ma ḇemewer ḇemḇror sya, ma kako ḇefrur snonsnon sidang iḇyeḇa sisya ro sidang koḇedi.

7 Sḇesasar faro pamarenta. Snonkaku Kristen fandun fa sikunem faro ”ḇesasosersya” ḇaido pamarenta sya. (Rm. 13:1) Kofasnai kankunem koḇena kuker koḇesyowi sasoser ḇero sup koḇarek ro na. Oso ro sidang ifrur roi ḇebarḇor pamarenta idwarek na, raris ifrur roi ḇemnis ḇa yoḇ romawa oso ido, isya ḇyesasar faro pamarenta. (Mam kako Farfyar ro Manwawansya 25:8.) Kakuḇae penatua sya sna papoik fa sḇuk samamyai faro ḇesasar ya, imnis sasoser pamarenta ḇa. Rarirya mboi, sipok siyokef ḇefrur sasar ani ro samamyai nari ḇepoik sya sḇuk na ḇa. (Rm. 13:4) Ḇefrur sasar anya na ismai bon ro roi ifrur na.​—Gal. 6:7.

8. Fafisu snonkaku oso ifrur sasar faro sumin ya, moḇsa Yahwe myam na rai?

8 Ḇeba syadi ya, sḇesasar faro Allah. (Mz. 51:4) Fafisu snonkaku oso ifrur sasar faro sumin ya, dakḇesasar faro Yahwe I kako. Imnis raris, Sasoser Moses Yahwe ḇyuk ḇe Israel ikofen mansei ḇekaraw ḇaido ḇesrer min ḇyedi ima ”isoasuser faro Yahwe I ḇa”. (Im. 6:2-4) Rarirya kako, oso ro sidang ifrur roi ḇemnis ḇa yoḇ romawa mkun ido, ima daksoasuser faro Yahwe I ḇa snaro isrer ma dun payamyum ḇur romawa ani. Ḇefrur ḇarḇor ani ifrur snonsnon Yahwe iḇyeḇa kaku. Iso ḇewar fa snonkaku ani ḇyesasar faro Allah ma kayin kaku roi ifrur na.

9. Ro fafisu naiwara, anun ḇeknam ro Refo rosai Yahwe fyasos kwar ro organisasi Ḇyedi, ma rosai ḇefnai ya?

9 Ro fafisu naiwara, Yahwe organisasi Ḇyedi fyasos kwar anun ḇebor ḇeknam ro Refo ḇekur pelecehan seksual anine. Imnis ra, syap Baryas ma Sadarlah! (randak ya sap na ḇe Sedarlah!), sufasnaiḇair kwar moḇsa snonkaku ḇesmai roi ḇemnis ḇa ansi siprei ro sne ḇesanekar sena, moḇsa ḇesesya  sifnoḇek ma sisambraḇser si, ma moḇsa sinan sikadaunwarek romawa sesi rai. Organisasi ḇyuk kako akurfasnai ḇeknam ro Refo faro penatua sya moḇsa sifrur mnis samswen ḇeradine. Organisasi myam kaḇer ker nyan penatua sifrur roi ine. Rosai fandun ya? Insama smam mnis nyan sifrur na nasrow kuker sasoser Kristus.

FAFISU ONO SISYA SIFRUR SASAR ḆEBA RO SIDANG

10-12. (a) Fafisu oso isya ifrur sasar ḇeba ido, rosai fandun fa penatua sya siswarepen na, ma rosai fandun fa skara pyum na? (b) Imnis wos ḇero Yakobus 5:14, 15, rosai penatua sisewar fa sifrur ya?

10 Sia sifrur sasar ḇeba ido, penatua sya fandun fa siswarepen sasoser Kristus fyarkor si fa sifrur pyum naek srar ro sidang kuker saswar ma sifrur rosai ḇenapes ro Yahwe mamam Ḇyedi. Inja, fafisu sifawi ono sisya sifrur sasar kwar fandun fa skara pyum roi ḇeḇeso. Ḇefandun kaku ya penatua sya na simarisen sesyowi Allah snonsnon Ḇyedi. (Im. 22:31, 32; Mat. 6:9) Skarauser kako payamyum ro naek srar ḇero sidang, sisambraḇser ma sifnoḇek ḇesmai samswen snar sasar ḇeradirya sya.

11 Oso wer, ḇefrur sasar anya oso ro sidang ido, penatua sya na sisewar fa sifawi imbror kwar ke roḇa. Imbror kwar ro sasar ḇyena ido, na penatua sifnoḇek i fa ḇye bati kaḇer kuker Yahwe I. (Wasya Yakobus 5:14, 15.) Snonkaku Kristen ḇeso monda marisen ḇesasar ma ḇefrur sasar ima imnis ra snonkaku ḇeduf oso. Ine kyurfasnai nya ḇaḇebati ḇepyum kuker Yahwe I werḇa. * Ma penatua sya sifrur fararur imnis dokter sya. Na sisewar fa ’sḇuk pararei faro ḇeduf [ḇefrur sasar] ani’. Ananun ro Refo sḇuk ḇe si, na nafnoḇek si insama ḇaḇebati sena kuker Allah napyum kaḇer. Ḇape, nane na ndarirya rofyor ḇefrur sasar ansi simbror kaku ro sasar sena.​—Farfyar 3:19; 2 Kor. 2:5-10.

12 Nasnai kaku, penatua suf fakakamar ḇefandun kaku. Siswar kaku Allah domba Ḇyesi ikyar faro si kwar. (1 Ptr. 5:1-3) Simarisen insama naek srar ro sidang sikain kuker payamyum. Iso ḇefnai fa rofyor sifawi ono sifrur sasar ḇeba kwar, imnis raris sifrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun ido, nari smam monda ḇa. Rosai nari sifrur ya? Kokarapan fakfuken ḇero randak syos ḇe 13, 15, ma 17 ya.

13-14. Sasoser pamarenta sor snonkaku fa sikofenḇair ḇe si ono ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun ido, na penatua sikunem faro sasoser anya ke? Fasnaiḇair pan.

13 Sasoser pamarenta sor snonkaku fa sikofenḇair ḇe si ono ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun ido, penatua sikunem faro sasoser anya ke? Imbo. Ro sup-sup ḇena sasoser ḇemnis radine, penatua sisewar fa sisouser na. (Rm. 13:1) Sasoser anna neḇesebur Allah sasoser Ḇyena ḇa. (Farfyar 5:28, 29) Inja, fafisu penatua sya sifawi ono sisya sifrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun ido, na sifuken ḇeri ḇe kantor cabang fa sifawi ḇekur rariso siso sasoser pamarenta anna rai.

14 Penatua sya na sḇuk kakakyar ḇe romawa ḇesmai roi ḇemnis ḇa ani ma sinan ḇyesuya, ḇaido snonkaku ḇefawi kwar sya, sima sna knam kaku fa sikofenḇair roi anna faro ḇeḇepoik sya. Ḇape, rariso fyor ḇefrur sasar ani iso oso ro sidang ma snonkaku ḇebor sifawi roi ifrur kwar na? Snonkaku Kristen ḇekofenḇair roi anna ḇe ḇepoik sya, imbude na ḇyaḇir roi ikofen na nun sanandik ḇe Allah snonsnon Ḇyeja ḇa. Ḇape, fandun fa ḇyaḇir rarirya awer. Snonkaku ḇefrur sasar ani iso ḇeanonef Allah snonsnon Ḇyedi.

15-16. (a) Imnis kowasya ro 1 Timotius 5:19, rofyor penatua semankara ḇaim rosai ḇefnai sifandun indokada snonkaku risuru fa sukofenḇair oso ifrur sasar ḇeba kwar? (b) Fafisu penatua sya sifawi oso ro sidang ifrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun sya ido, rosai fandun fa sifrur ya?

 15 Ro sidang, rofyor penatua semankara ḇaim, rosai ḇefnai fa sifandun indokada snonkaku risuru fa sukofenḇair oso ifrur sasar ḇeba kwar? Snar inema roi ḇenapes ḇyeknam ro Refo. Skursof oso ifrur sasar ḇeba kwar mboi fyamyun safsof anna ido, fandun fa snonkaku risuru ḇefawi mnis roi ani suisya fafisu penatua semankara ḇaime. (Ul. 19:15; Mat. 18:16; wasya 1 Timotius 5:19.) Ine kyurfasnai fandun fa snonkaku risuru ḇefawi mnis roi ani suisya ḇepon insape sikofenḇair faro ḇeḇepoik sya ke? Oroḇa. Akurfasnai ine kyur ḇa ḇe penatua ḇaido snonkaku ḇese ḇekofenḇair roi ḇeḇarḇor anna faro ḇeḇepoik sya.

16 Fafisu penatua sya sifawi oso ro sidang ifrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun sya ido, sisewar fa sisouser mnis sasoser pamarenta fa sikofenḇair roi anna. Sisewar kako fa sifawi rosai ḇeḇesya kaku ya. Ramnai, sun snemuk ḇeknam ro Refo fa semankara i ke roḇa. Randak ya, sifuken snonkaku ani ifrur roi skursof ḇe i anya ke. Fyamyun ido, na penatua sifuken snonkaku risuru wer. Oser ya iso ḇekursof i ma ḇeseya wer ḇemam roi ḇesasar ifrur na ḇaido ḇemam ifrur roi ḇeradirya ḇe romawa mkun ono kwar. Rarirya, penatua sya na sun snemuk fa semankara i. * Snonkaku ḇekurfsof i monda ḇesya fa ikofenḇair sasar anna ido, ine kyurfasnai ḇa safsof ḇyena nkaku ḇa. Iba syadi, fafisu snonkaku risuru suisya ro diwa ḇa fa sukofenḇair snonkaku ani ifrur sasar kwar, penatua sya na sifawi ḇesmai safsof ani isya ifrur roi ḇeḇyeḇa kwar ḇefrur samswen snonkaku ḇese. Penatua na sisambraḇser ma sifnoḇek snonkaku ḇesmai samswen ansya. Oso wer ido, penatua sya na smam mnis insama sikadaunwarek sidang ro samswen ḇerama ro snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa anya.​—Farfyar 20:28.

17-18. Fasnaiḇair pan rosai penatua sifrur fafisu semankara.

17 Rosai penatua sifrur fafisu semankara ḇefrur sasar ro sidang? Penatua na sun snemuk snonkaku ḇefrur sasar ani isya pdef ro sidang ke roḇa. Mboi sna papoik noḇa fa skur ḇefrur sasar ani fandun fa ismai samamyai ro ḇena papoik sya ke roḇa. Sipok sisun mundum ro ḇaḇemankara snonkaku sya ḇa. Sḇe ḇena papoik sya fa sifrur snemuk ḇekur moḇsa sḇuk samamyai faro ḇeyuk sasoser ya rai. (Rm. 13:2-4; Tit. 3:1)

18 Fafisu penatua sya sisya semankara ido, smam monda roi ḇekur ḇe ḇaḇerur ya. Sḇuk mnuk ro Refo ḇefnoḇek si fa sifawi ḇefrur sasar ani imbror kaku ro sasar ḇyena ke roba. Imbror ḇa ido, nari sisasyar i ro sidang, ma sikofenḇair ro sidang snar snonkaku ani dakḇe Saksi Yahwe werḇa. (1 Kor. 5:11-13) Imbror ido, na isya pdef ro sidang. Ḇape, penatua na sikofen ḇe i ima isyus werḇa fa duf fakamaman ono ro sidang ro swaf taun riḇeso, oroḇaido daksmai fakamaman werḇa isof fyoro. Snar penatua simarisen insama romawa sya skain kuker payamyum, nari sisrow sinan ḇero sidang oser-oser fa sḇuk swarapepen ḇe si insama smam mnis romawa sesi fafisu sekayamyam kuker snonkaku ani. Rofyor sifrur roi  ine ido, penatua fandun fa sisasor si insama sikofenḇair awer mansei ḇesmai roi ḇemnis ḇa anna kwar.

NYAN SINAN SYA SIKADAUNWAREK ROMAWA SESI

Imbeswa oso sufarkor syap Belajarlah dari sang Guru Agung kuker romawa rikyor suḇeskoya. (Mam paragraf 19-22)

19-22. Rosai sinan sya sifrur fa sikadaunwarek romawa sesi? (Mam sonin ḇero ḇarpon.)

19 Mansei ḇepon kaku ḇekadaunwarek romawa sya ro roi ḇeḇyeḇa na? Sinan sya ḇae. * Sinan mko ya, romawa mkoḇesima Allah ḇyuk ḇe mko sirya. Sima ”saswar fakamaman” ḇerama ro Yahwe. (Mz. 127:3) Yahwe ikyar mko kwar fa mkokadaunwarek romawa mkoḇesi. Rosai na mkofrur fa mkokadaunwarek si ro snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa yoḇ si?

20 Randak ya, mkosewar fa mkofawi roi ḇekur ḇe roi ḇemnis ḇa nane. Mkosewar fa mkofawi snonkaku ḇemnis rariso ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa mkun sya, ma rosai nyan sḇukifrowes si. Mkomam mnis fafisu ḇaido snonkaku na ḇeyun ḇe samswen anna. (Ams. 22:3; 24:3) Mkoswarepen kaku, fawar ḇebor nfasnaiḇair snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa ḇe romawa sya sima snonkaku romawa sifawi si kwar ma sikyar si.

21 Ḇesuru ya, mkofawar kuker si ma mkor si fa simkei sawos yoḇ mko. (Ul. 6:6, 7) Fandun fa mkorower pyum romawa mkoḇesi. (Yak. 1:19) Mkoswarepen romawa sifrur roi ḇemnis ḇa yoḇ si na simkak ma simewer fa sikofenḇair ḇe ḇesesya. Imbude simkakwarek na sikyar si werḇa, ḇaido simkak na snonkaku ḇefrur roi ḇemnis ḇa yoḇ si sifrur samswen si syadi wer fyor sikofen ḇe ḇesesya. Mkomam mboi rya roi ḇeḇyeḇa nkur si kwar ido, mkofuken myaren si ma mkorower pyum rosai sikofen na.

22 Ḇekyor ya, mkofarkor romawa mkoḇesi. Mkokofen ḇe si rosai fandun fa sifawi ḇekur seks. Mboi mkokofen roi ḇesrow kuker umur ma fawawi sena. Mkofarkor si rosai fandun fa sikofen ma sifrur rofyor ono sisya siḇe span fanfnom baken sena. Mkoḇuk roi Yahwe organisasi Ḇyedi fyasos kwar na kuker moḇsa mkokadaunwarek romawa mkoḇesi rai.​—Mam kotak ”Mkofarkor Mankun Mko ma Romawa Mkoḇesi.”

23. Rariso komam roi ḇemnis ḇa sifrur ḇe romawa mkun sya rai, ma fakfuken rosai na ḇyeḇekarem ro farkarkor ḇeuser ya?

23 Saksi Yahwe koine, komam roi ḇemnis ḇa sifrur ḇe romawa sya nama sasar ḇeba nairi ma roi ḇeḇyeḇa kaku. Kosouser sasoser Kristus ido, na kopok komam monda ḇa ḇefrur sasar ḇe romawa mkun ansi simkei ro sasar sena. Ḇape, manbesrar ḇaido imbesrar oso ro fafisu iwara sifrur roi ḇemnis ḇa yoḇ i ido, rosai na kofrur fa kofnoḇek i? Farkarkor ḇeuser ya nari kyarem fakfuken ine.

DOYA 103 Manfarandows—Roi Ḇeḇye faro Snonkaku

^ par. 5 Farkarkor ine na dawos rariso romawa sya seḇekadaunwarek ro pelecehan seksual. Na kofarkor kako moḇsa penatua sya sikadaunwarek sidang ma moḇsa sinan sya sikadaunwarek romawa sesi ndraya.

^ par. 3 KNAM RO WOS ḆEḆESO: Pelecehan seksual faro romawa mkun sya iso roi ḇemnis ḇa snonkaku ḇeba ifrur ḇe romawa mkun oso infa ismai marasrisen ro rmomen nafsu ḇyedi ḇardi. Ine kyur kako ḇe anenef fasfus; fararur farḇuk ro swadon ḇaido ro kodon; suf ḇaido span rofmar sena, anderkor sena, ḇaido kodon; ma sifrur roi ḇeḇyeḇa ḇesena. Ḇesmai ker roi ḇemnis ḇa ḇeradine iso inai sya, mboi sikfrur ḇe snonkbor sya kako. Snon siso ḇebor syadi ḇefrur roi ḇemnis ḇa anine, ḇape bin ono sisya sakfrur radirya kako.

^ par. 11 Snonkaku oso isya ifrur sasar snar ḇaḇebati ḇyedi kuker Yahwe syambraḇ ḇa. Ḇape, ima sano fa ifrur sasar risyaḇa. Na ikamar sasar ḇyena pdef, ma nari kyarem faro Yahwe rosai ifrur kwar anna.​—Rm. 14:12.

^ par. 16 Fafisu penatua sawos ḇe snonkaku skursof i ifrur roi ḇemnis ḇa kwar ḇe romawa oso, penatua na sipok sor romawa ani fa ryama ḇa. Sinan ḇyesuya, ḇaido snonkaku ḇeba ḇesesya romawa ani ikyar si, siso na ḇekofenḇair ḇe penatua sya roi ḇekur i na. Rarirya, romawa ani ḇyesaneso syadi awer.

^ par. 19 Anun neḇekofenḇair ro dine kyur kako ḇe snonkaku ḇena hak kaku faro romawa ani ḇaido sinan ḇefaduru romawa mboi skapar si ḇe mankunsi ḇa.