Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 21

”Fawawinanem ḇero Dunya Ine” Nfarkorninyan Awer Ko

”Fawawinanem ḇero Dunya Ine” Nfarkorninyan Awer Ko

”Fawawinanem ḇero dunya ine, Allah myam neroyoḇa.”​—1 KOR. 3:19, NW.

DOYA 98 Syap Ḇesren—Ryamuma ro Allah

ROI NA KOFARKOR *

1. Rosai Refo fyarkor ḇe ko na?

KOKAME kosambraḇ fa kosaebur samswen na snar Yahwe, Mankorari Ḇeba koḇedi, fyarkor ko. (Yes. 30:20, 21) Wos Ḇyena ro Refo nfarkor ko roi kofandun na insama kosambraḇ ma ’koḇeḇefasos faro fararur ḇeḇyeya’. (2 Tim. 3:17) Kokenem imnis rosai Refo fyarkor na ido, na kofawinanem syadi ro snonkaku ḇeso ”fawawinanem ḇero dunya ine”.​—1 Kor. 3:19; Mz. 119:97-100.

2. Rosai na kawos ro artikel inenya?

2 Na komam, marisen ḇefandun mankun koḇena nafrur ko fa napyan fa koso fawawinanem ro dunya ine. Inja, imbude na samswen ḇe ko fa kopampum kakara ma snonkaku ḇero dunya ine roi sifrur na. Iso ḇefnai fa Refo ikofen, ”Mkosasor mko insa oso ḇyewomen awer mko roro farkarkor snonkaku ma ankarkar ḇeḇefromo ḇerama ro rari snonkaku.” (Kol. 2:8, NW) Ro farkarkor ine, na kawos rosai ḇeḇewarfa snonkaku sibor sikyar faro ankarkar risuru Setan ḇyena. Na komam oser-oser, rosai ḇefnai fa Allah myam fawawinanem ro dunya neroyoḇa, ma rariso fawawinanem ro Allah ima ipyum syadi ro roi dunya ine ḇyuk na.

MAMAM DUNYA FARO ḆAḆEFARḆUK YA

3-4. Rariso kenem ma rari snonkaku ḇero Amerika Serikat nefararwe kaku beri ro fafisu rofandu taun 1900 ma 1930?

3 Ro fafisu rofandu taun 1900 ma 1930, ro Amerika Serikat nasnaibos snonkaku sya mamam sena ḇekur ḇaḇefarḇuk ya neḇefadwer kwar. Randak ya, skara anenef fasfus nama faro ḇeḇe imbeswa kwar monda ma inema roi sipok sawos na ro ḇarpon snonkaku sya ḇa. Ḇape ḇarpur ya,  snonkaku sya sfandun werḇa kakara ḇeradine, simarisen syadi sifrur marisen sena.

4 Fafisu rofandu taun 1920 ma 1929, fyor Mamamun Dunya I imnai kwar, kenem ma rari snonkaku sya nefararwe kaku beri. Syap oso ikofenḇair, ”Felem, farfnak drama, dow, syap-syap ma hiburan na naser ma nfasnai ḇaḇefarḇukya.” Ro fafisu anya, moḇ sifnak fayaryer sena rai nafrur fa rmomen nafsu sena neke, ma sisanun famfnom si. Imnis Refo ḇyardi kwar ḇekur ḇe ras-ras ḇepupes na, snonkaku sya nari ”siso syadi rmomen-nafsu sena”.​—2 Tim. 3:4.

Mamam dunya ine ipok fyarkorninyan Yahwe kawasa Ḇyesi ḇa (Mam syos ḇe 5) *

5. Ro taun 1960 ḇebo, moḇsa snonkaku sya smam farkankin ḇekaku faro kankenem ya rai?

5 Ro taun 1960 ḇebo, snon ma bin ḇebor ḇeḇe imbeswa ḇaim sya sḇarek kayame, sifrur fararur farḇuk snon kuker snon ḇaido bin kuker bin, ma imbeswa sibor sya sḇesisye. Hiburan ḇebor na nfasnaibos fararur farḇuk ya. Rosai bon ya? Syap oso ikofen snar simewer siso farkankin ḇekaku faro kankenem ya nane nun samswen ḇebor. Imnis ra, kina seoser ḇa, sefafardun, simarisen smam ker sonin ḇeḇyeḇa na, ma roi ḇepyum ḇa ḇesena. Oso wer ido, sismai dafduf ḇepampam snar fararur farḇuk imnis dafduf AIDS. Nanekam nfasnai kaku fawawinanem dunya ine nama neroyoḇa.​—2 Ptr. 2:19.

6. Moḇsa mamam dunya ine faro ḇaḇefarḇuk ya imnis Setan marisen ḇyena rai?

6 Mamam dunya ine faro ḇaḇefarḇuk ya imnis Setan marisen ḇyena. Iso ḇewar fa, Setan imarisen kaku myam snonkaku sifrur fararur farḇuk famfnom ma sesyowi farḇakḇuk Allah ḇyuk kwar na ḇa. (Ef. 2:2) Snonkaku ḇefrur fararur farḇuk ḇeḇyeḇa sfasnai sesyowi ḇa samambraḇ Yahwe ḇyuk ḇe snonkaku fa skapar romawa. Sakna kankenem fyoro ḇa kako.​—1 Kor. 6:9, 10.

ALLAH MAMAM ḆYEDI FARO ḆAḆEFARḆUK YA

7-8. Rosai ḇefnai fa Allah mamam Ḇyedi faro ḇaḇefarḇuk ya ipyum syadi ro mamam dunya ine?

7 Snonkaku ḇeso fawawinanem ro dunya spampum farkankin ro Refo. Skara ḇo soḇe farkankin anna namnis werḇa. Imbude snonkaku ansi sifuken, ’Allah iso ḇefrur ko fa kona rmomen ḇaḇefarḇuk ya mboi sai ḇefnai dor ko fa kopampun rmomen anna wer?’ Sifuken ryadine snar  skara sasar. Soḇo kona marisen kofrur roi ono ido kofrur na mura. Ḇape, Refo ikofen roi ḇeḇese. Refo doḇe fandun ḇa fa koso marisen koḇena kam, ma kona somambraḇ fa kopampum roi ḇesasar na. (Kol. 3:5) Oso wer ido, Yahwe ḇyuk farḇakḇuk ya, fasasos ḇeḇesyowi faro imbeswa fa susmai marasrisen faro rmomen sena. (1 Kor. 7:8, 9) Rarirya, imbeswa na susmai marisen ro anenef fasfus suḇena mboi sufafko ḇa ḇaido sḇeḇirḇar ḇa raris snonkaku ḇembran famfnom sya.

8 Ḇeḇesebur ro dunya ine, Refo fyarkor ko mamam ḇekaku faro ḇaḇefarḇuk ya. Refo doḇe ḇaḇefarḇuk na nun marasrisen ya. (Ams. 5:18, 19) Ḇape, Refo ikofen kako, ”Mkono oser-oser [fandun fa ifawi moḇsa fyara baken ḇyedi rai] insa ikenem kuker saranden ma ḇaḇesyowi, mboi kuker rmomen baken nafsu [ḇesyadadi] ḇa, imnis fararur ro snonkaku ḇefawi Allah ḇasya.”​—1 Tes. 4:4, 5.

9. (a) Rariso Yahwe kawasa Ḇyesi rofandu taun 1900 ma 1930, sismai fafnoḇek fa sisouser fawawinanem ro Refo ḇepyum syadi ya? (b) Rosai ananun ḇepyum ḇefas ro 1 Yohanes 2:15, 16? (c) Imnis ḇeyap ro Roma 1:24-27, fararur ḇeḇyeḇa rosai fandun fa kopampum na?

9 Fafisu rofandu taun 1900 ma 1930, snonkaku ”ḇaḇaḇir sena napup” jadi fa sifarkorninyan Yahwe kawasa Ḇyesi ḇa. (Ef. 4:19) Yahwe kawasa Ḇyesi sisewar kaku fa sisouser Allah farkankin Ḇyena. Menara Pengawal 15 Mei 1926 ikofen ”snon ma bin fandun fa kakara sena ma roi sifrur na nasren, syadiwer rofyor sifararur fnoḇek snon ḇaido bin ḇese”. Allah kawasa Ḇyesi siḇesebur snonkaku ḇero ris sena, snar sisouser fawawinanem ro Refo ḇepyum syadi ya. (Wasya 1 Yohanes 2:15, 16.) Kokofen kasumasa snar Allah ḇyuk kwar Refo ya faro ko! Kokofen kasumasa kako snar Yahwe ḇyuk ḇe ko anan rur ro fafisu ḇemnis, ḇefnoḇek ko insama mamam dunya ḇekur ḇaḇefarḇuk ya fyarkorninyan awer ko. *Wasya Roma 1:24-27.

MAMAM DUNYA FARO SASWAR ḆEFANDUN MANKUN

10-11. Rosai Refo ikofen kwar ḇekur ḇe snonkaku ḇero ras ḇepupes na?

10 Refo ikofen kwar, ro ras ḇepupes na snonkaku sya nari ”siswar mankunsi ḇardi”. (2 Tim. 3:1, 2) Iso ḇefnai fa komam ido, snonkaku ḇero dunya ine sfandun mankun si. Syap oso ikofen indokada fafisu taun 1970 sifrur syap-syap ḇekofenḇair moḇsa snonkaku sismai payamyum ro kankenem sena rai. Syap ani doḇe, syap-syap anna nekofen snonkaku oso fandun ḇa fa fyadwer mankundi ḇaido kyara awer kenem ḇyedi syasar. Kokara pan, syap oso ikofen radine, ”Waswar mankundaw snar snonkaku osoḇaḇeri ipduk ma ipyum syadi ro au.” Ikofen kako, iḇye ya snonkaku oso kyinfir ro mankundi moḇ ikenem raya ma ifrur rosai monda kyara na ḇe roi ḇekaku ma ḇesrow.

11 Fafisu oso wakrower kakara ḇeradine kwar ke? Fafisu iwara Setan ikofenḇair ḇe Eva i fa dakfrur roi ḇemnis rarirya. Setan doḇo Eva nari ’imnis Allah, ifawi roi ḇeḇye ma ḇeḇyeḇa na’. (Kej. 3:5) Snonkaku ḇero baboine sya sakkara sisyadi ro ḇesesya. Soḇe osoḇaḇeri, Allah I kako, na ipok ikofenḇair ḇe si ḇa rosai ḇenapes ma ḇesasar na. Kakara ḇeradine nfasnai kaku ro nyan smam farḇakḇuk ya raya.

Snonkaku Kristen na myam ḇepon fandun ro snonkaku ḇese, iba syadi fandun ro swa ḇyedi (Mam syos ḇe 12) *

12. Rosai mamam dunya ine faro farḇakḇuk ya?

 12 Allah iwan snonswa ma binswa infa suḇesyowiyae su ma sukenem imnis asas farḇakḇuk suḇena. Ine na nafnoḇek imbeswa ansuya fa susambraḇser snemuk suḇena fa sukain kayam pdef. Refo doḇe, ”Snon oso nari ibur kma ma sna ḇyesuya ma kyainus swari pdef, ma nari suḇe oser.” (Kej. 2:24) Imbape, snonkaku ḇeso fawawinanem dunya ine sna kakara ḇesisye. Soḇe eḇesnon fandun fa kyara fandun mankun ḇyedi ḇardi, eḇebin ya dakfrur rarirya kako. Syap oso ikofen, ”Ro sup ḇeba ḇeḇeso, fyor snon ma bin suḇe sufarḇuk ido nari sukofen asas suḇena ro ḇarpon snonkkau ḇesesya ḇo suyoḇe nari sukain kayam pdef isof marmari fyaspar su. Mboi ḇeḇefarḇuk ḇebor sya sifadwer wos anna kwar, soḇe na sikain kayam kuker swa sesi fafisu siswaryae si kaker.” Snar smam farḇakḇuk ḇe fasfesepen ḇekain fyoro ḇa, ine nafnai kwar kina ḇebor sya sḇesisye ma ḇebor sya sekandera kaku. Inja, nasnaibos kaku mamam dunya ḇekur farḇakḇuk ya nama neroyoḇa.

13. Rosai ḇefnai fa Yahwe dayin kaku snonkaku ḇeararer sya?

13 Refo doḇe, ”Snonkaku ḇena sne ḇeararer sya Yahwe dayin si.” (Ams. 16:5) Rosai ḇefnai ya? Snar snonkaku ḇeararer sya sna ma sfasnai saswar ḇefandun mankun raris Setan i. Kokara pan kada, Setan ifawi Yesus iso Allah ḇye i fa ifrur roi ḇebor kam. Mboi Setan dararer i snar kyara Yesus nari ḇyansuḇa fa isyom i! (Mat. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16) Snonkaku ḇeararer sya skara mankunsi sefawinanem, mboi Allah myam si sifawi royoḇa.

ALLAH MAMAM ḆYEDI FARO SASWAR ḆEFANDUN MANKUN

14. Rariso Roma 12:3 ifnoḇek ko fa kona mamam ḇemnis faro mankunko?

14 Refo ifnoḇek ko fa kona mamam ḇemnis faro mankunko. Refo doḇe koswar mankunko nama nsasar ḇa. Yesus doḇe, ”Waswar min besi ḇese imnis waswar mankundaw.” (Mat. 19:19)  Ine kyurfasnai kona kakara ḇemnis fyor komamepen fandun mankun koḇena. Ḇape, Refo fyarkor ko infa kokara awer kokaki syadi ro ḇesesya. Refo doḇe, ”Mboi mkosewar ḇaḇefandun mankun mkoḇena ḇardi awer roḇa sanandik ḇeḇefromo awer. Inja iḇye kuker randun sne mkomam min mkoḇesi sikaki syadi ro mankun mko.”​—Flp. 2:3; wasya Roma 12:3.

15. Rosai ḇefnai fa ananun ḇero Refo ḇekur nyan komam mankunko ima ipyum syadi?

15 Baboine, snonkaku smam si ḇe manḇefawinanem sya sanonef ananun ḇero Refo. Sikofen komam snonkaku sikaki syadi ro ko ido, nafrur fa smam ko kosambraḇ ḇa ma nari sifrur pyum ko ḇa. Ḇape, nyan kakara ḇero dunya Setan ine nun bon rosai? Rosai komam ya? Snonkaku ḇeswar mankunsi sḇeaski ke? Kina sesya seaski ke? Sakna bati ḇekaku ke? Sakḇebati kuker Allah I ke? Komam ido minsai ḇepyum syadi ya, koso fawawinanem dunya ine ke koso fawawinanem ḇero Refo?

16-17. Faro rosai kokofen kasumasa, ma rosai ḇefnai ya?

16 Snonkaku ḇeso ananun ro snonkaku ḇefawawinanem ro dunya ine sima simnis ra snonkaku ḇerama babo ḇe moḇ oso. Iwarai ro moḇ ani ḇo ifuken ḇe min ḇyedi ḇerama babo kako ḇe moḇ ani ḇeyakfawi mnis moḇ ani ḇa. Yesus ikofen ḇekur ḇe snonkaku ḇefawinanem ḇero fafisu ḇyedi ryadine, ”Si snonkaku ḇepraf ḇekfin ḇepraf sya. Rofyor snon ḇepraf oso ikfin min ḇepraf oso, nari susapi ro der.” (Mat. 15:14) Neḇemambos, fawawinanem dunya ine Allah myam neroyoḇa.

Allah manfamyan Ḇyesi siryaḇ fyor siswarepen mura ḇe fafisu sḇuk kankenem sena fa sifarmyan ḇe Yahwe I (Mam syos ḇe 17) *

17 Ananun ḇepyum ro Refo nefasnai ḇesya kwar ”nbefainda kaku fakoḇuki fyarkor, koḇuki ikofen fasna ḇaḇesasarya, koḇuki ifrur mnis rari ma koḇuki fyarkor snonkaku ro ḇaḇenapnapesya”. (2 Tim. 3:16) Kokofen kasumasa kaku ḇe Yahwe, roro organisasi Ḇyedi kyadaunwarek ko kwar ro fawawinanem dunya ine! (Ef. 4:14) Yahwe fyasos anan rur ḇeḇuk samambraḇ kofandun na insa kosouser farkankin ḇero Refo na. Kosmai syowi ḇeba kaku snar fawawinanem ḇepyum syadi ro Refo nfarkin ko!

DOYA 54 ”Nyan ya Isoine”

^ par. 5 Farkarkor ine na ifnoḇek ko fa kokyar kaku Yahwe I monda Knam ro farkankin. Na fyasnai kako koso fawawinanem ḇero dunya ine na nun samswen ḇe ko, boi koso fawawinanem ro Allah kada nun fainda ḇe ko.

^ par. 9 Imnis raris, mam syap Pertanyaan Kaum Muda—Jawaban yang Praktis, Jilid 1, fsl. 24-26, ma Jilid 2, fsl. 4-5; ma syapmkun Kankarem faro Fakfuken ri 10 ro Roma Inai Babo Sya, fakfuken 7, ram 21-23.

^ par. 50 SONIN: Komam sonin riḇeso ḇefasnai marandan kankenem ro imbeswa Saksi oso fafisu subabo kaker isof ro suḇe mansar binsar kwar. Imbeswa oso suḇaryas ro swaf pupes taun 1960 ḇe bo.

^ par. 52 SONIN: Ro taun 1980 ḇe bo, eḇesnon ya fyaduru swari fafisu isya idufe ma inai mkun suḇedi myam yoḇ kmari.

^ par. 54 SONIN: Kirine, imḇeswa ansuya suryaḇ fyor suswarepen mura ḇe fafisu suḇuk kankenem suḇena fa sufarmyan ḇe Yahwe I. Inai suḇedi kina ḇyesi skomarisen fnoḇek su.