Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Ḇaḇesyowi—Moḇsa Kona ma Kofasnai Rari Ine Rai?

Ḇaḇesyowi—Moḇsa Kona ma Kofasnai Rari Ine Rai?

KOKAME komarisen ḇese sya skara koma snonkaku ḇeḇesyowi ḇaido ḇefrur pyum. Imbape, ḇaboine samswen kaku fa koḇe snonkaku ḇefrur pyum. Ḇefnai ya iso snar snonkaku ḇebor sya ”simewer roi ḇeḇyena”. (2 Tim. 3:3) Osower ido, sna mamam faro roi ḇekaku ma ḇesasar ro mankunsi, rarirya, sikofen snar ”ḇeḇye iso ḇeḇyeḇa ma ḇeḇyeḇa ani ḇe ḇeḇye”. (Yes. 5:20) Snar koma snonkaku ḇenapes ḇa inja samswen fa kofasnai ḇaḇesyowi ya. Osower ido, kenem koḇena ḇero fyor iwara imbude nawyaye ko. Inja, imbude kokara raris Anne, ḇefarmyan ḇe Yahwe swaf taun ḇe taun kwar. Doḇe, ”Samswen ḇe aya fa yaḇe snonkaku ḇefasnai ḇaḇesyowi.”

Kaku ya, kokame kosambraḇ fa kofasnai ḇaḇesyowi ya! Ine iso rur Allah bon Ḇyedi. Rur ḇesren syambraḇ syadi ro awyae ḇero dunya ma snonkaku ḇero ris koḇedi, ḇaido ḇaḇeraryarḇa koḇena. Mkorama komam rosaiso ḇaḇesyowi ya ma kofarkor moḇsa kona ma kofasnai mnis kaku rari ine rai.

ROSAISO ḆAḆESYOWI YA?

Ḇaḇesyowi iso makakei ro ḇaḇeḇarḇor ma roi ḇeḇyeḇa na. Snonkaku ḇesyowi na fyasnai kenem ḇepyum ma imbran sasar ḇa, ḇaido isren. Snonkaku ḇeḇesyowi ya, na syewar nyan fa ifnoḇek snonkaku ḇese, ma ifrur roi ḇepyum ḇesi ḇesya kwar.

Imbude Ausya mam snonkaku ḇeḇeso ḇemarisen ḇefrur roi ḇepyum faro kina ma bati sesya. Ḇape, namnai ro dia monda ḇa. Kakuḇae, snonkaku osoḇa na fyasnai ḇaḇesyowi ro fafisu nakam ḇe snonkaku syakam. Refo doḇe ”snonkaku ḇenapes oso ḇaḇeri ro supswan na ifrur pyum ḇesyakwar ma na ifrur sasar ḇa”. (Pkh. 7:20) Manwawan Paulus mankundi ikofenḇairbos, ”Yafawi kaku, mboi roi ḇeḇye oso isya roi baken ayejaḇa; isoine ro rari ḇaḇesnonkaku.” (Rm. 7:18) Nasnai kaku, komarisen kofasnai rari ine ido, fandun fa kofarkor ro Yahwe I, Knam ro ḇaḇesyowi ya.

”YAHWE IMA ḆYESYOWI”

Allah Yahwe monda na ḇefasnai mnis kaku ḇaḇesyowi ya. Refo ikofenḇair kuker Yahwe I, doḇe, ”Auma ḇesyowi ma wafrur pyum. Farkor aya sasoser Ḇena.” (Mz. 119:68) Mkorama komam roi risuru ḇero mnuk anine ḇeyap Yahwe ḇaḇesyowi Ḇyena.

Yahwe ima ḇyesyowi. Ḇaḇesyowi ima rari ḇeknam kaku ro Yahwe I. Rari ḇese ḇyenakam nefesepen kuker Yahwe ḇaḇesyowi Ḇyena. Kwarapan roi Yahwe dawos ḇe Moses i, ”Nari yaḇe au fa mam ḇaḇenaḇye yena kam.” Fafisu Moses myam Yahwe baba Ḇyena, ine kako ḇaḇesyowi Ḇyena, Moses i imnaf mkaren ḇekofen radine, ”Yahwe, Yahwe iso Allah bena sawarwar, snemura, imasasor fasawḇa ma ḇefo kuker saswar soasuser ma napnapes, ḇefasnai saswar soasuser faro snonkaku syaran ma syaran sya. Ḇyuk ampun faro roi ḇesasarna, ḇaḇeyuk, ma sasar, mboi nari ipok imkeibur snonkaku ḇeḇarḇror ro samamyai ya ḇa.” (Kel. 33:19; 34:6, 7) Wos naine nasnai kaku snar Yahwe ḇyenaḇye kaku ro roi nakame. Rofyor Yesus isya ro supswan, ima ipyum  syadi ro snonkaku sya, boi doḇe, ”Snonkaku osero fa iḇye ḇaḇeri, demir monda Allah.”​—Luk 18:19.

Ro ḇraur nakam, komam Yahwe ḇaḇesyowi Ḇyena

Yahwe ima ifrur pyum. Yahwe fyasnai syowi Ḇyena nasnai kaku ro roi ḇebor ifrur kwar na. ”Yahwe ḇyesyowi snonkaku syakam, Isawarwar faro ḇraur Ḇyesya kam.” (Mz. 145:9) Snar Yahwe syowi Ḇyena ma myamfarfir ḇa, ḇyuk kankenem ḇe snonkaku syakam ma fyamfon fandandun sena fa sikenem pdef. (Farfyar 14:17) Ḇaḇesyowi ḇyena fyasnai na kako rofyor ḇyuk ampun ḇe ko. Manfasfas Mazmur fyas, ”Sye, Yahwe ḇesyowi ma wamarisen ḇuk ampun.” (Mz. 86:5) Na kokyar kaku snar ”Yahwe nari ipok ikram roi ḇeḇye oso ḇaḇeri ro snonkaku ḇesoasuser sya.”​—Mz. 84:11.

”MKOFARKOR FA MKOFRUR ROI ḆEḆYE”

Yahwe ifrur ko fa kona samambraḇ fa kosouser I. Inja, na koḇe snonkaku ḇeḇye ma kofrur roi ḇeḇye ya. (Kej. 1:27) Ḇape, na ndrarirya beri ḇa. Yahwe ikofen fandun fa ’kofarkor fa kofrur roi ḇeḇye’. (Yes. 1:17) Nyan ya rariso? Mkorama kawos roi rikyor na ḇefnoḇek kona.

Oser ya, konadi kor rur ḇesren. Rur ḇesren ine na ifnoḇek snonkaku Kristen fa sḇe snonkaku ḇeḇye ro Allah mamam ḇyedi. (Gal. 5:22) Kaku ḇae, Allah rur ḇesren Ḇyedi na ifnoḇek ko fa koswar roi ḇeḇye ma kopampum roi ḇeḇyeḇa na. (Rm. 12:9) Osower ido, Refo doḇe Yahwe na ḇyuk samambraḇ fa kofrur ma kawos roi ḇeḇye na.​—2 Tes. 2:16, 17.

Ḇesuru ya, fandun fa kowasya Allah Wos Ḇyena. Rofyor kowasya Refo ya, Yahwe fyarkor ko ”nyan ḇaḇesyowi nakam” ma fyasos ko ”faro fararur ḇeḇyeya”. (Ams. 2:9; 2 Tim. 3:17) Kowasya Refo ma kowasenkara na kada, koser roi ḇeḇye ḇekur Allah ma marisen Ḇyena ro kosnesna. Ḇarpur ya, roi ḇeḇye kokram ro kosnesna nari nafnoḇek ko.​—Luk. 6:45; Ef. 5:9.

Ḇekyor ya, kosewar kaku fa ’koso rosai ḇeḇye’. (3 Yoh. 11) Refo fyasḇair mansei monda ḇefasnai ḇaḇesyowi ya. Kakuḇae, Yahwe ma Yesus suiso ḇepon kaku ḇefasnai rari ine. Ḇape, na kofarkor kako ro snonkaku ḇefas ro Refo sfawi si ḇe snonkaku ḇeḇye. Imbude na koswarepen beri ḇe Tabita ma Barnabas su. (Farfyar 9:36; 11:22-24) Wun farkarkor ro farfyar suḇena ro Refo. Swewar fa wafawi rosai sufrur fa sufnoḇek ḇesesya. Kwarapan rosai na wakfrur ya fa wafnoḇek kina bedi ḇaido naek srar ḇero sidang bedi. Osower ido, mam kada fainda rosai Tabita ma Barnabas susmai na snar sufrur roi ḇeḇye yoḇ snonkaku ḇesesya kwar. Na waksmai fainda raris su kako.

 Na kakfarkor kako ro naek srar koḇesi ḇero baboine, ḇefrur roi ḇeḇye sya. Imnis raris, penatua ro sidang ḇefararur marḇak ma ”ḇemarisen roi ḇeḇye”. Kokarapan naek srar ono ”ssḇuk farkarkor ro roi ḇeḇyena” roro wos ma kenem sena. (Tit. 1:8; 2:3) Imbesrar oso snori Roslyn fyar ḇo doḇe, ”Bati yeja syewar kaku fa ifnoḇek ma syambraḇser naek srar ḇero sidang sya. Kyarauser roi ḇekur sina ma ḇyuk ker hadiah kasun ḇaido ifrur roi fa ifnoḇek si. Yamam mboi ima bin ḇefrur pyum dirya.”

Yahwe dor kawasa Ḇyesi fa ’sisewar rosai ḇeḇye ya’. (Am. 5:14) Kofrur rarirya ido, na koswar rosai ḇeḇye ro Allah mamam Ḇyedi. Irya monda ḇa, mboi na nadif ko fa kofrur roi ḇeḇye syadiwer.

Kosewar fa koḇe snonkaku ḇesyowi ma kofrur pyum

Fandun ḇa fa kofrur roi ḇeba syadi ḇaido kokoḇes roi kuker ḇaḇyak ḇekaki fa koḇuk ḇe snonkaku ḇese insape koḇe snonkaku ḇeḇye. Kwarapan sarḇer ine: Ḇefrur kareren ya na ḇyuk monda mankaḇkir ma apai fa ḇyukipai kareren ya ke? Oroḇa. Imbape, na ḇyuk inoi ḇesufkir na kako fa ḇyukisufkir kareren ḇepyum na. Rarirya kako, na kakfasnai ḇaḇesyowi kuker kofrur roi ḇekasun na ḇe ḇesesya.

Refo danun ḇe ko insama koḇeḇefasos faro fararur ḇeḇye na. (2 Tim. 2:21; Tit. 3:1) Komam pyum rosai ḇekur ḇesesya ido, na kofawi nyan fa kofnoḇek si faro ”ḇaḇye sena, insa kakyar sena faro Allah nsambraḇ syadi wer”. (Rm. 15:2) Nyan oser ya iso korwas rosai konana ḇe si. (Ams. 3:27) Imnis raris, kor snonkaku oso fa daknan kayam kuker ko ḇaido kosambraḇseryae ko. Kofawi oso iduf ido, na kofarem fasfas ḇe i, kora komamfar i, ḇaido koḇetelpon i. Kaku, na kosewar nyan fa ’kawos kuker wos ḇeḇefandun ḇeḇawes, insa ḇemnafsya, sisma saswar-fakamaman’.​—Ef. 4:29.

Raris Yahwe I, komarisen koḇesyowi snonkaku syakam. Inja, na komamfarfir si ḇa. Nyan ḇepyum ya iso koḇaryas ankankinem ḇeḇye Karajan faro snonkaku syakam. Imnis Yesus parenta ḇyena, komarisen kofrur roi ḇeḇye syadiwer faro ḇeyayin konsya. (Luk. 6:27) Kofrur pyum ḇaido kofrur roi ḇeḇye ḇe ḇesesya nama nsasar risyaḇa. ”Roi ḇeradine sasoser oso isyaḇa faisampum na.” (Gal. 5:22, 23) Kosmai samswen naḇor ḇaido sifrur pyum koḇa mboi kofrur roi ḇeḇye pdef ido, na snonkaku ḇemam sya simarisen sakfarkor kakaku ya ma sisandik Allah.​—1 Ptr. 3:16, 17.

KOSMAI BARAKAS SNAR KOFRUR ROI ḆEḆYE NA

”Snonkaku ḇeḇye na ismai bon ro roi ifrur na.” (Ams. 14:14) Rosai monda bon kosmai na? Kofrur roi ḇeḇye faro ḇesesya ido, na sakfrur rarirya kako yoḇ ko. (Ams. 14:22) Ḇesesya sifrur pyum ko ḇa rariryano, na kofasnai ḇaḇesyowi pdef ḇe si. Bon ya, na sfadwer kenem sena ma mura sifrur pyum ko syadi wer.​—Rm. 12:20.

Rofyor kofrur roi ḇeḇye ma komnai kofrur roi ḇeḇyeḇa na, kaksmai fainda kako. Naek srar ḇebor sya saksmai roi ine kwar. Kwarapan srar Nancy farfyar ḇyeja. Doḇe, ”Randak iwara, yaḇenapnap kaku, yafrur fararur farḇuk, ma yafasnai syowi ḇa. Ḇape, fyor yafarkor fa yafawi rosai ḇeḇye ro Allah mamam Ḇyedi ma yasouser I, insape yasmai aski kaku. Kirine sesyowi ayandi.”

Roi ḇepon kaku ḇefnai ko fa kofasnai ḇaḇesyowi ya iso kofrur na ido na Yahwe imarisen. Snonkaku ḇebor ḇa ḇemam roi kofrur na, mboi Yahwe isya myam na. Myam kaku roi ḇeḇye kofrur ma kokara na. (Ef. 6:7, 8) Rosai barakas ya? ”Snonkaku ḇeḇye Yahwe imarisen si.” (Ams. 12:2) Inja, mkorama kofasnai pdef ḇaḇesyowi ya. Yahwe ḇyeasas ”snonkaku ḇemarisen ḇefrur roi ḇeḇyesya, nari sisma sanandik ma ḇaḇesyowi ma aski ro Allah”.​—Rm. 2:10.