Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 25

Wasnefer Pdef faro Yahwe Fafisu Ḇekandera

Wasnefer Pdef faro Yahwe Fafisu Ḇekandera

”Yaḇor yaḇerari ma yaḇekandera kaku.”​—MZ. 38:6.

DOYA 30 Kma Yedi, Allah Yedi, ma Bati Yedi

ROI NA KOFARKOR *

1. Rosai ḇefnai fandun fa korower pyum Yesus swarapepen ḇyena?

YESUS ikofen ḇardadi ḇekur ḇe ras-ras ḇepupes ḇo doḇe, ”Mkowaren mankun mko, insa mkosnemna nafo awer kuker . . . [makakwarek] fandun-fandun ro kankenem mkoḇena.” (Luk. 21:34) Fandun fa korower pyum swarapepen ine. Rosai ḇefnai ya? Snar ro fafisu ine, na kaksmai samswen raris snonkaku ḇesesya sismai na nafrur fa koḇekandera kaku.

2. Samswen rosai monda ḇefrur naek srar koḇesi sekandera kaku?

2 Fyorno ido, samswen ḇeḇeso ḇefrur koḇekandera kaku nkur ko ro fafisu oso. Kwarapan farfyar ḇeuser nane. Saksi ḇenir ḇe John, * ismai dafduf saraf ḇemarḇak kaku, iḇor iḇerari fafisu swari ibur i fyor farḇakḇuk suḇena nambran ro swaf taun ri 19 kwar. Mura, inai ḇyesuya sufarmyan ḇe Yahwe wer ḇa. Imbeswa oso, Bob ma Linda susmai samswen ono ḇese. Susmai fararur nowerḇa, ma jadi fa suḇarek ro rum suḇedi wer ḇa. Osower ido, dokter ikofen ḇo doḇe Linda ismai dafduf ḇarmor ḇeyun marmar, ma dafduf oso wer na ḇefrur ḇaken ḇyedi syambraḇ ḇa.

3. Imnis ḇekofen ro Filipi 4:6, 7, rosai na kokyar kaku ya?

3 Kokyar kaku Manḇedaw ma Kma ḇesaswar koḇedi, Yahwe, ifawi mnis moḇ koḇaḇir rai fyor koḇekandera. Ma imarisen ifnoḇek ko fa kokamar samswen koḇena. (Wasya Filipi 4:6, 7.) Refo fyas farfyar ḇebor ro Allah manfamyan Ḇyesi ḇesmai samswen sya. Fyasnaiḇair kako moḇsa Yahwe ifnoḇek si rai fafisu sekandera kaku. Rwama kawos farfyar ḇeḇeso.

 ELIA ”SNONKAKU [ḆENA SNEḆAḆIR] ḆEMNIS KUKER KO”

4. Roi ḇedwarek kaku rosai Elia ismai na, ma fafisu Yahwe ifnoḇek i moḇsa Elia ḇyaḇir rai?

4 Elia ifarmyan ḇe Yahwe ro fafisu ḇesamswen na ma ismai roi ḇedwarek kaku. Raja Ahab, raja Israel ḇesoasuser ḇa, fyarḇuk kuker Izebel. Ima bin ḇerarmomen ma ḇesyom faro Baal. Sufrur fa samsyom faro Baal neryewen ro sup ya ḇesiper, ma sumunbos Yahwe nabi Ḇyesya. Elia ifrar ibur moḇ ani kwar. Daksmai basbiser ya ḇa snar isnefer pdef faro Yahwe. (1 Raj. 17:2-4, 14-16) Oso wer ido, Elia ikyar kaku faro Yahwe rofyor dawos pampum yoḇ nabi ma ḇesyom Baal sya. Dor kaku ḇe snonkaku Israel sya fa sisyom ḇe Yahwe I. (1 Raj. 18:21-24, 36-38) Elia myam fasasnai ḇebor ḇefasnai Yahwe isya ifnoḇek i ro fafisu ḇesamswen kaku anya.

Yahwe iwan malaikat oso fa syambraḇser Elia i (Mam syos ḇe 5-6) *

5-6. Imnis ḇefas ro 1 Raja-Raja 19:1-4, moḇsa Elia ḇyaḇir rai, ma rariso Yahwe fyasnai iswar kaku Elia i?

5 Wasya 1 Raja 19:1-4. Ḇape, Elia imkake fafisu Ratu Izebel syewar fa imbe myun i. Inja, ifrar ḇe Beer-syeba. Ḇyesanekar kaku isof ’dor insama iḇye imar mura’. Rosai ḇewar fa ḇyaḇir rarirya? Elia ima snonkaku ḇenapes ḇa, ”snonkaku [ḇena sneḇaḇir] ḇemnis kuker ko”. (Yak. 5:17) Imbude ḇyekandera ma imbrus rawo iḇor iḇerari. Rya Elia kyara sasewar ḇyedi fa ifnoḇek snonkaku Israel fa sisyom ḇe Yahwe nefromo monda  kwar, sifrur fararwe noḇa, ma demir monda ḇefarmyan pdef ḇe Yahwe. (1 Raj. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Imbude na jadi fa kofawi ḇa rosai ḇefnai fa nabi ḇesoasuser ine ḇyaḇir ryariri. Ḇape, Yahwe ima ifawi kaku Elia sneḇaḇir ḇyedi.

6 Rofyor Elia ikofenḇair roi ḇyaḇir na, Yahwe imsor i ḇa. Ḇesyaḇo, Yahwe ifnoḇek Elia i ma syambraḇser i. (1 Raj. 19:5-7) Ḇarpur ya, kuker mayaryaren Yahwe ifnoḇek fa ifrur mnis kaḇer Elia kakara ḇyedi kuker fyasnai papoik ḇeba Ḇyedi. Mura, Yahwe ikofen ḇe Elia snonkaku Israel ḇemewer ḇesyom faro Baal se 7.000 sisya kaker. (1 Raj. 19:11-18) Kuker nyan ḇeradine, Yahwe fyasnai ḇe Elia Ima iswar kaku Elia i.

NYAN YAHWE NA IFNOḆEK KO

7. Rosai kofarkor ro nyan Yahwe ifnoḇek Elia i?

7 Ausya ḇekandera snar wakro fafisu ḇesamswen kaku ke? Na sne koḇena naprei kaku fyor kofawi Yahwe ifawi mnis Elia sneḇaḇir ḇyedi! Nane nḇuk kakakyar ḇe ko Allah Yahwe dakfawi mnis kako fyor koḇekandera kaku snar samswen koḇena. Iba syadi ifawi raryarḇa koḇena, roi kokara ma koḇaḇir na. (Mz. 103:14; 139:3, 4) Kosnefer pdef ḇe Yahwe raris Elia ido, nari ifnoḇek ko insama kosambraḇ fa kokamar samswen ḇefrur fa koḇekandera.​—Mz. 55:22.

8. Moḇsa Yahwe na ifnoḇek Au fa wakamar kandera Bena rai?

8 Snar ḇekandera kaku na nafnai fa kwara sasar, ma ḇesanekar. Rarirya ido, waswarepen Yahwe na ifnoḇek Au fa wakamar kandera Bena. Moḇsa ifnoḇek Au rai? Dor Au fa wakofenḇair samswen ma sneḇaḇir Bena ḇe I. Ma nari kyarem fararyor Bena. (Mz. 5:3; 1 Ptr. 5:7) Inja ḇenadi ḇe Yahwe ḇesya kwar fa wakofenḇair samswen Bena. Kakuḇae na Yahwe dawos beri yoḇ Au ḇa raris dawos ḇe Elia i, mboi dawos ro Refo, ma organisasi Ḇyedi. Farfyar wawasya ro Refo na nsambraḇser ma nḇuk saneraro ḇe Au. Oso wer ido, naek srar sya na sisambraḇser Au.​—Rm. 15:4; Ibr. 10:24, 25.

9. Rosai bati oso na ifrur ḇe ko fafisu koḇesanekar?

9 Yahwe iwan Elia i fa irwas fararur ḇyena ḇe Elisa. Rarirya Yahwe ḇyuk bati ḇepyum ḇe Elia fa syambraḇser i fafisu ḇyesanekar kaku. Rarirya kako, fyor kona bati fa kokofenḇair sneḇaḇir koḇena yoḇ i, na ifnoḇek ko fa kokamar sanekar koḇena. (2 Raj. 2:2; Ams. 17:17) Fafisu ḇaḇir nwa bati oḇa fa wakofenḇair samswen ma sneḇaḇir Bedi ido, ḇenadi ḇe Yahwe fa ifnoḇek Au insama wasrow min Krisen ḇemas oso fa syambraḇser Au.

10. (a) Rariso Elia fawar ḇyedi ḇyuk kakakyar ḇe ko? (b) Rariso asas ḇefas ro Yesaya 40:28, 29 ifnoḇek ko rai?

10 Yahwe ifnoḇek Elia fa ikamar samswen ḇyena ma fyarmyan kuker soasuser ro swaf kawan kaku. Elia fawar ḇyedine ḇyuk kakakyar ḇe ko. Imbude koḇekandera ro swaf kawan nafnai fa ḇaken ma sne koḇena naprei ḇa. Ḇape, kosnefer faro Yahwe ido, nari ḇyuk samambraḇ kofandun na fa kofarmyan pdef ḇe I.​—Wasya Yesaya 40:28, 29.

SNONKAKU RIKYOR ḆEFAS RO REFO ḆESNEFER FARO YAHWE

11-13. Rariso sanekar nawyae manfamyan rikyor Allah ḇyesi ḇepon siwara?

11 Refo fyasepen kako farfyar ro snonkaku ḇese ḇekandera kaku. Imnis raris Hana, ḇyesanekar snar pyansnasem.  Oso wer ido, swari ḇyuk bin ḇebabo wer ḇekapar romawa ḇe i. Bin ine kyoryae ker i. (1 Sam. 1:2, 6) Nane nafrur fa Hana ḇyekandera kaku. Ḇyesneso kaku rawo kyanes ma jadi fa dan mnis ḇa.​—1 Sam. 1:7, 10.

12 Fafisu ono, Raja Daud iḇoryae ro samswen ḇyena. Kwarapan samswen rosai ḇekur i na. Sneri ḇyuk sasar ḇe i ker snar roi ḇesasar ifrur kwar na. (Mz. 40:12) Romawa iswar kaku, Absalom, ḇyembroḇ i isof nun marmar ḇe Absalom i. (2 Sam. 15:13, 14; 18:33) Mura bati ḇefanam ḇyedi ḇyoḇ Daud i. (2 Sam. 16:23–17:2; Mz. 55:12-14) Ro fasfas ḇebor ḇyena, Daud fyasnaiḇair sanekar ḇyedi ma kako kakyar ḇesambraḇ kaku faro Yahwe I.​—Mz. 38:5-10; 94:17-19.

Rosai ḇefnoḇek manḇefas Mazmur fa kyara mnis kaḇer? (Mam syos ḇe 13-15) *

13 Ono wer, manḇefas Mazmur oso ḇese fyafayaf faro snonkaku ḇeḇarḇor sya snar nyan kenem sena. Imbude ima kpu up ro Asaf, snonkaku Lewi, ḇefarmyan ro ”moḇ ḇesren ro Allah ḇeba syadi”. Manḇefas Mazmur anine ḇyekandera fafayaḇa, nafrur fa ḇyeaski ḇa ma ismai doryaḇ ḇa. Iba syadi wer kyara barakas ismai ro fararmyan ḇe Allah nasrow ḇaime.​—Mz. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14-15. Rosai kofarkor ro farfyar rikyor ḇero Refo ya?

14 Yahwe manfamyan rikyor ḇyeskoya skosnefer faro Yahwe fa skosmai fafnoḇek. Skoḇenadi ḇe Yahwe fa skokofenḇair makakwarek skoḇena. Skokofenbos ḇe I roi ḇewarfa skoḇesanekar kaku. Ma skora pdef ḇe moḇ sḇukisyom Yahwe I.​—1 Sam. 1:9, 10; Mz. 55:22; 73:17; 122:1.

 15 Yahwe fyasnai sawarwar kuker ryower ma ifnoḇek sko oser-oser. Hana ismai aski ro swaruser ḇyena. (1 Sam. 1:18) Daud fyas, ”Samswen ro snonkaku ḇenapes nabore, ḇape Yahwe fyaspari ro roi anna kam.” (Mz. 34:19) Manḇefas Mazmur anya ḇyaḇir Yahwe ’dufepen nako ḇramin raku [ḇyena]’, kuker saswar ḇyuk anun fa fyarkin i. Idisen, ”Faro aya, yafanam ḇe Allah ima roi ḇepyum kaku. Yaḇe Tuan Ḇepoik Syadi Yahwe I fa ḇye fadadiren ayedi.” (Mz. 73:23, 24, 28) Rosai kofarkor ro farfyar anane? Fyorno ido, kokamar samswen ḇemarḇak kaku ḇefrur fa koḇekandera. Ḇape, rofyor kokarauser moḇsa Yahwe ifnoḇek snonkaku ḇesesya ido, na kofarmkuepen. Fandun fa kosnefer ḇe I ro nadi, ma kofrur roi imarisen fa kofrur na.​—Mz. 143:1, 4-8.

KOSNEFER FARO YAHWE INSAMA KOFARMKUEPEN

Imbesrar oso randak ya imarisen kyain ro mankundi, mboi ryarirya werḇa fyor syewar nyan fa ifnoḇek snonkaku ḇese (Mam syos ḇe 16-17)

16-17. (a) Rosai ḇefnai fa kopok kobinkwanbur Yahwe ma kawasa Ḇyesi awer? (b) Rosai na ḇefrur fa kosambraḇ kaḇer?

16 Farfyar rikyor anskoya skofarkor ko roi ḇefandun kaku ine: Kopok kobinkwanbur Yahwe ma kawasa Ḇyesi awer. (Ams. 18:1) Nancy ḇyekandera kaku fyor  swar ibur i. Doḇe, ”Ras ono yamewer yasrow ma yawos kuker ḇesesya. Yamarisen yaḇarek ro mankundaya. Ḇape, ine ifrur fa yaḇesneso syadi wer.” Imbape ryarirya werḇa fafisu Nancy syewar nyan fa ifnoḇek snonkaku ḇese ḇesmai samswen sya. Ikofen, ”Fyor sia sfawar samswen sena ḇe aya, yarower pyum si. Snar yakara ker samswen sena, nafnai fa yakara monda ḇe samswen yena werḇa.”

17 Na kosambraḇ kaḇer rofyor koso fananjur ro sidang na. Ro diwa, kona swaf fa komam Yahwe I ’ifnoḇek ma ḇyuk sneprei’ ḇe ko. (Mz. 86:17) Syambraḇser ko roro rur ḇesren, Wos Ḇyena, ma kawasa Ḇyesi. Fananjur ya ḇyuk swaf ḇepyum fa ”kosonemyae ko”. (Rm. 1:11, 12) Imbesrar ḇenir ḇe Sophia doḇe, ”Yahwe ma naek srar koḇesi sifnoḇek aya fa yamkuepen. Roi ḇefandun kaku ḇe aya iso fananjur ro sidang. Yamam mboi fyor yamyaren syadi ro ḇaḇeḇaryas ma yaso fananjur, yasambraḇ fa yakamar samswen ma makakwarek yena.”

18. Fafisu koḇesanekar, fafnoḇek rosai na Yahwe ḇyuk ḇe ko?

18 Fafisu koḇesanekar, iḇye kada koswarepen Yahwe ḇyeasas nari ro fafisu iyama ipyos kandera koḇena bur ko. Ḇape, ro kirine kako ifnoḇek ko insama kosambraḇ fa kokamar samswen na. Ḇyuk ḇe ko ’marisen ma samambraḇ’ fa komkuepen pdef rofyor koḇesanekar ma koḇor koḇerari.​—Flp. 2:13.

19. Wos ḇebuk kakakyar rosai kosmai ro Roma 8:37-39?

19 Wasya Roma 8:37-39. Manwawan Paulus ḇyuk kakakyar ḇe ko roi osoḇaḇeri na idwarek Allah saswar Ḇyedi faro ko. Moḇsa na kofnoḇek naek srar koḇesi ḇesewar fa sfarmkuepen ro kandera sena rai? Ro farkarkor ḇerama ya nari komam rariso koso Yahwe nyan Ḇyena kuker kofasnai sawarwar ma kofnoḇek naek srar sya fafisu sekandera.

DOYA 44 Nadi Rofyor Yafafardun

^ par. 5 Fafisu koḇor koḇerari ḇaido koḇekandera ro swaf kawane, na nafnai fa ḇaken ma sne koḇena naprei ḇa. Moḇsa Yahwe na ifnoḇek ko rai? Na kawos rariso Yahwe ifnoḇek Elia i fafisu ḇyesanekar. Na kofarkor farfyar ḇese ḇero Refo ḇefasnaiḇair ḇe ko rosai fandun fa kofrur ya insama kosmai fafnoḇek ro Yahwe rofyor koḇekandera.

^ par. 2 Ro farkarkor ine, snonsnon riḇeso sfadwer na kwar.

^ par. 53 SONIN: Yahwe malaikat Ḇyedi ḇyan fawas Elia i ro ananef ḇyedi ma ḇyuk mamami ma war ḇe i.

^ par. 55 SONIN: Manḇefas Mazmur oso, imbude kpu up ro Asaf, fnoḇek min Lewi risuru, skoisya skofas dow sanandik ma skodisen.