Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Nyan Kokadaunwarek Ko ro Setan Denem Ḇyeja

Nyan Kokadaunwarek Ko ro Setan Denem Ḇyeja

FAFISU snonkaku Israel siḇe simbranuk Warḇeki Yordan fa sisun ḇe sup Allah ḇyeasas kwar faro si, snonkaku ḇeḇeso srama yoḇ si. Sima bin sirya, mboi bin Israel sisyaḇa. Bin ansine srama fa sor snon Israel sya fa saksowarpu si ro festa sena. Rya ine swaf ḇeyun marisen kaku. Ḇefrur snon Israel simarisen syadi ya iso nari sakna bati ḇebabo, sfayaryer, ma san roḇean ḇeyankir na. Ḇape, bin ansi kenem ma rari sena naḇyeḇa, siḇesebur snonkaku Israel ḇesouser faro Allah Sasoser Ḇyena. Imbape, imbude snon Israel ḇeḇeso skara ḇo soḇe, ’Sipok sifrowes nkoḇa. Na nkosasor nko.’

 Rosai ḇeḇesya ya? Refo ikofenḇair ḇe ko, ”Sifrur fararur farḇuk kuker bin Moab sya.” Kaku ya, bin ansi simarisen insama snon Israel sya sisyom allah ḇekaku ḇa sena. Ma sifrur kaku rarirya! Iso ḇefnai fa Refo ikofen, ”Yahwe imsor fafaya siḇa.”​—Bil. 25:1-3.

Snonkaku Israel sḇeyuk Allah Sasoser Ḇyena ro nyan risuru. Oser ya, sisyom amfyanir ma ḇesuru ya, sifrur fararur farḇuk ḇeḇyeḇa. Snar sisouser Allah I ḇa, snonkaku sesyaran simar. (Kel. 20:4, 5, 14; Ul. 13:6-9) Ḇefrur fafafko syadi ya snar kero wer sisun ḇe Sup Ḇaḇeasas ya. Snon ansi sisouser Allah Sasoser Ḇyena kada, na snonkaku Israel risyaran ansi simbranuk Warḇeki Yordan kwar ma sisun ḇe Sup Ḇaḇeasas ya.​—Bil. 25:5, 9.

Ḇarpur ya, Manwawan Paulus fyas ḇekur sarisa ani ryadine, ”Roi nanekam ndarirya farosi fa nefasasna maḇeko ma kawasa ḇese. Ma nakam neḇefasepen fa neswarapepen maḇeko. Snar baboine kokenem ro awar ḇepupesya.” (1 Kor. 10:7-11) Na Setan imarisen kaku snar snonkaku Israel ḇebor sya sisapi ro sasar ya. Rarirya, sisyus werḇa fa sisun ḇe Sup Ḇaḇeasas ya. Inja, fandun kaku fa kun farkarkor ro farfyar ine. Snar kirine, Setan imarisen kako fa ifrur ko isof kosun ro dunya babo Allah Ḇyedi ḇa!

DENEM ḆEYUN ḆE ROI ḆEMUN

Setan imarisen kako fa ifrowes snonkaku Kristen ḇero baboine sya. Ḇyuk denem ḇemnis ḇyukidenem snonkaku ḇebor kwar sya. Imnis kofawi kwar, Setan ḇye fararur farḇuk fa ifrowes snonkaku Israel sya. Ro fafisu koḇedine kako, fararur farḇuk ima denem ḇeyun ḇe roi ḇemun. Nyan oser dun ko fa kosun ro denem ine iso pornografi.

Fafisu ḇepon iwara, oso imbe myam pornografi ido, na rya ḇe bioskop insape myam felem ḇeḇyeḇa, oroḇaido kyoḇes syap ḇeser roi ḇeḇeyaḇa ro toko na. Ono sisya simewer sra ḇe moḇ ḇeradine snar simkak ḇesesya na smam si. Ḇape baboinema, snonkaku oso bisa myam fasis pornografi na. Ḇyuk internet fa myam pornografi ro moḇ sairirya kam. Ro sup ḇebor, snon ma bin sya smam pornografi ro rum sena.

Nane monda ḇa. Sifrur HP ma tablet na kako fa napyan fa sḇukimam pornografi na. Na smam sonin ḇeḇyeḇa ro HP fafisu simbrane, sek taksi ḇaido bis.

Snar napyan kaku fa smam fasis pornografi na, awyae ḇeḇyeḇa ro pornografi ro kirine naba syadibur fafisu iwara. Ḇemam pornografi sya sesyowi farḇakḇuk sena ḇa, sesyowi mankunsi ḇa, ma sneuser sena nakyaren. Ḇeḇyeḇa syadi ya, sḇebati kuker Allah wer ḇa. Ono wer sesneso kawan kaku. Sefandun swaf fyoro insape simkei ro saneso sena. Inja, kokofen ido pornografi ine dun samswen nabor faro ḇemam i sya.

Fandun fa kosasor ko, mboi Yahwe imarisen kyadaunwarek ko ro Setan denem ḇyedine. Imbe kosmai kadaunwarek ro Yahwe ido, fandun fa kofrur rosai snon Israel ḇero fafisu iwara sifrur na ḇa. Isoine fandun fa ’kosouser kaku’ faro Yahwe I. (Kel. 19:5) Fandun fa koswarepen Yahwe dayin kaku pornografi ya. Rosai ḇefnai fa kokofen radirya?

KAYIN PORNOGRAFI RARIS YAHWE I

Kwarapen kada: Sasoser Moses Allah ḇyuk faro snonkaku Israel iḇesebur sasoser ro er-er ḇese ḇero fafisu anya. Sasoser ani imnis ra ayar karui ḇekadaunwarek si ro snonkaku ḇero ris sedi ma roi ḇeḇyeḇa sifrur ya. (Ul. 4:6-8) Sasoser anna nefasnaibos kakaku ine: Yahwe dayin kaku fararur farḇuk ḇeḇyeḇa na.

 Yahwe ikofenḇair ḇe Israel sya roi ḇeḇyeḇa er-er ro ris sedi sifrur na, mura ikofen yoḇ si, ”Mkoso awer snonkaku ḇero sup Kanaan roi sifrur na, moḇ nari yun mko ḇe diwa . . . Sup sedi isren ḇa, ma nari yaḇuk samamyai ḇe kawasa ḇyesi snar sisasar kwar.” Allah Israel ima Allah ḇesren dirya. Snonkaku Kanaan moḇ sikenem rai naḇyeḇa kaku, isof Allah myam sup ḇyarek ro ya isren ḇa kwar.​—Im. 18:3, 25.

Yahwe ḇyuk samamyai faro snonkaku Kanaan sya, mboi snonkaku ḇesesya sifrur farḇakḇuk ḇeḇyeḇa pdef. Swaf taun ri 1.500 raposa, Paulus fyasnaiḇair moḇ snonkaku Kristen sḇarek ro na snonkaku sya ”ḇaḇaḇir sena napup”. Kaku ya, ”siso rmomen ḇeḇor kam, ma sifrur farbuk raris marisen sena kuker mamyaiḇa”. (Ef. 4:17-19) Baboine kako, snonkaku ḇebor simai ḇa fa sifrur fararur farḇuk. Ḇesyom Yahwe I sya sisewar fa spampum fa smam sonin ḇeḇyeḇa sifrur ro dunya ine.

Pornografi dun syowi ḇe Allah I ḇa. Allah ifrur snonkaku sya imnis fanin Ḇyedi. Ḇyuk samambraḇ ḇe snonkaku koine fa kofawi rosai ḇesasar ma ḇesasarḇa na. Allah fyasnai fawawinanem Ḇyena kuker ḇyuk sasoser ḇekur ḇaḇefarḇuk ya. Yahwe imarisen insama ḇeḇe imbeswa susmai marasrisen ro anenef fasfus suḇena. (Kej. 1:26-28; Ams. 5:18, 19) Ḇape, snonkaku ḇefrur ma ḇefasnaiḇair pornografi sya, rosai sifrur na? Spampum kaku Yahwe farkankin ḇekaku Ḇyena. Imbo, snonkaku ansine sesyowi Yahwe I ḇa. Allah nari ḇyuk samamyai faro snonkaku ḇepampum farkankin ḇyena kuker sifrur ma sifasnaiḇair roi ḇeḇyeḇa na ḇaido ḇedif ḇesesya fa smam na.​—Rm. 1:24-27.

Ḇape, rariso kuker snonkaku ḇewasya ḇaido ḇemam ker pornografi ya? Sino skara ima hiburan ḇesasarḇa. Mboi kaku ya, sisaramper snonkaku ḇesyowi ḇa faro Yahwe farkankin Ḇyena. Imbude skara rarirya ḇa fyor randak smam pornografi na. Imbape, Refo ikofenbos snar ḇesyom Yahwe I sya fandun fa sayin kaku pornografi. Refo doḇe, ”Mko ḇeswar Yahwe mkoya, mkayin rosai ḇeḇyeḇa na.”​—Mz. 97:10.

 Imbude komewer komam pornografi, ḇape kokara samswen fa kofrur na. Koine snonkaku ḇenapesḇa siko, inja na kosewar kaku fa kopampum marasrisen fararur farḇuk ḇeḇyeḇa na. Oso wer ido, sne ḇenapesḇa koḇena nakofenḇair ḇe mankunko komam pornografi nama nsasar oḇa. (Yer. 17:9) Ḇape, snonkaku Kristen ḇeḇeso sisambraḇ fa spampum marisen ḇesasar anna. Inja, kokyar na kaksambraḇ fa kopampum pornografi na kako. Kokarapan moḇsa Wos Refo na nafnoḇek ko fa kobinkwanbur Setan denem ḇyeja ine.

KOKARA KER AWER ROI ḆEḆYEḆA NA

Imnis ḇeyap kwar, snonkaku Israel smam monda marisen ḇesasar na naisya pdef ro swaruser sena isof sifrur roi ḇeyun samswen ḇe si. Roi ḇemnis radine bisa nkur ko ro baboine kako. Yesus srar pari ḇyedi, Yakobus, fyasnaiḇair bon ḇeḇyeḇa ḇyena ryadine, ”Snonkaku oser-oser . . . mankundi rmomen baken ḇyena, nasmeri ma nadenemi. Ma ḇaḇermomen baken ani ḇyebon kwar daḇen sasar.” (Yak. 1:14, 15) Snonkaku oso myam monda marisen ḇesasar naisya ro sneri ido, nari ḇarpur ya ifrur sasar beri. Inja, fandun fa kosawen kakara ḇeḇyeḇa na ma kokara ker na awer.

Mam mboi kakara ḇesrenḇa na nakyaren ker swaruser Bena ido, fandun fa wafrur roi oso. Yesus doḇe, ”Rarirya rofyor ḇramin roḇa wemin besi oso ḇyeninyan au, kwaruk i ma wasawen i . . . Na rofyor mka besu ya oso ḇyeninyan au, weri ma wasawen i.” (Mat. 18:8, 9) Yesus ikofenḇair ḇa fa kofrur par-par ḇaken koḇedi. Mboi, fyasnaiḇair ḇe ko fandun fa kosawen beri roi ḇeninyan ko. Rariso koso mnis ananun ine ḇekur pornografi ya?

Kwara ḇaḇeri ḇo sonin ḇeḇyeḇa na naisya ro ḇarpon Bedi ido, kwara awer ḇo woḇo, ’Na ipok dawninyan aya ḇa.’ Pambar fasaw beri mka ḇedi. Mam ro telefisi, komputer ḇaido HP Bedi ido mun i beri. Kwara mnis kaḇer faro roi ḇesren na. Wafrur na ido nafnoḇek Au fa wafara kakara Bena, ma mam monda kakara ḇesasar na nfara Au ḇa.

 RARISO FYOR ROI ḆEḆYEḆA KOMAM RO FAFISU IWARA NAISYA KAKER RO SWARUSER KOḆENA?

Imbude mam werḇa roi ḇeḇyeḇa na, ḇape rariso fyor sonin ḇeḇyeḇa anna nasae kaḇer ro swaruser Bena? Sonin ḇaido kakara ḇeḇyeḇa bisa nkain fyoro ro snonkaku oso swaruser ḇyedi. Ma ro fafisu ono nari nakaḇer wer. Nane na nafrowes ko fa kofrur roi ḇesren ḇa, imnis raris masturbasi. Inja, fandun fa kosasor ko faro roi ḇeḇyeḇa ḇerama kanandor ro swaruser koḇena, ma kosewar fa kopampum na.

Swewar syadi wer fa wakara ma wafrur roi Allah imarisen na. Wamarisen wamnis Manwawan Paulus, ḇemarisen ’ḇyuk baken ḇyedi fa sfari pakreki isof iknonser i’. (1 Kor. 9:27) Mam mnis insama roi ḇesrenḇa na nfara awer Au. ”Naek buk mankundaw fa Allah ifrur fa babo wer, insa beḇesadwer. Rarirya naek wafawi Allah marisen ḇyena isoine rosai ḇeḇye ma ḇefrur sneprei Allah ma ḇemnis.” (Rm. 12:2) Waswarepen: Roi wakara ma wafrur ya imnis Allah marisen Ḇyedi ido, na ḇeaski syadi. Ḇape, waso marisen ḇesasar na ido na ḇeaski ḇa.

Roi wakara ma wafrur ya imnis Allah marisen Ḇyedi ido, na ḇeaski syadi. Ḇape, waso marisen ḇesasar na ido na ḇeaski ḇa

Swewar fa waswarepen mnuk-mnuk ro Refo. Rarirya fyor roi ḇeḇyeḇa na nkaḇer ro swaruser Bena, swewar kaku fa waswarepen mnuk anna. Mnuk ro Refo raris Mazmur 119:37; Yesaya 52:11; Matius 5:28; Efesus 5:3; Kolose 3:5; ma 1 Tesalonika 4:4-8 nari wayin kaku pornografi imnis moḇsa Yahwe dayin i rai. Nafnoḇek Au kako fa wafawi rosai Yahwe imarisen fa wafrur ya.

Rofyor kwara swambraḇ ḇa fa wapampum marasrisen fa mam ma wakara ker roi ḇeḇyeḇa na ido, rosai na wafrur ya? Waso mnis Yesus nyan ḇepyum ḇyena. (1 Ptr. 2:21) Fafisu Yesus ḇyebaptis raposa, Setan ifrowespan ker i. Rosai Yesus ifrur ya? Pyampum Setan i pdef. Ḇye mnuk ro Refo fa pyampum Setan farawrowes ḇyena. Doḇe, ”Ibiris, wabur Aya.” Mura Setan ibur i. Yesus isusu ḇaḇeri fa pyampum Setan i. Fandun fa wakfrur raris Yesus i. (Mat. 4:1-11) Setan ma dunya ḇyedi nari sisewar ker nyan fa srir kakara ḇeḇyeḇa ro swaruser Bena. Ḇape, wapok fa wasusu awer. Nari wafrur kafyo pornografi na. Yahwe na ifnoḇek Au fa wafrur kafyo mbroḇ Bedi.

KOḆENADI ḆE YAHWE, MA KOSOUSER I

Ḇenadi ḇe Yahwe ma wor I fa ifnoḇek Au. Paulus doḇe, ”Mkofasna roi ḇeḇor kam marisen mkoḇena faro Allah . . . Saswar-ḇaḇye ro Allah, ḇesyadi ro kakara, nari nfaduru sne ma kakara mkoḇena snar Yesus Kristus.” (Flp. 4:6, 7) Saswar ḇaḇye ro Allah na nafnoḇek Au fa wapampum roi ḇeḇyeḇa na. Fanam syadi ḇe Yahwe ido, ’nari Allah fyanam faro Au’.​—Yak. 4:8.

Roi ḇekadawunwarek Au ro Setan denem ḇyeja iso nwa fasfesepen ḇesambraḇ kuker Manḇepoik farsyos ḇeba ine. Yesus doḇe, ”Papoik supswan ine ryama ma ipok ayaḇa.” (Yoh. 14:30) Rosai ḇefnai fa Yesus ikofen ryadine? Ikofenḇair ḇo doḇo, ”I ḇewan aya kwar, ifnoḇek aya. Ipok ryir ayaḇa, snar yafrur ḇesya kwar rosai ḇefrur i marisen na.” (Yoh. 8:29) Wafrur rosai Yahwe imarisen ido, wakyar kaku nari ipok ryir Au ḇaḇeri. Pampum pornografi na, ma nari Setan ipok ifrowes Au fa swun ro denem ḇyedi ḇa.