Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 23

”Mkosasor Mko Insa Oso Ḇyewomen Awer Mko”!

”Mkosasor Mko Insa Oso Ḇyewomen Awer Mko”!

”Mkosasor mko insa oso ḇyewomen awer mko roro farkarkor snonkaku ma ankarkar ḇeḇefromo ḇerama ro rari snonkaku.”​—KOL. 2:8, Terjemahan Dunia Baru.

DOYA 96 Allah Syap Ḇyedi —Arasai Rirya

ROI NA KOFARKOR *

1. Ro Kolose 2:4, 8 ya, moḇsa Setan dawninyan kakara koḇena rai?

SETAN imarisen insama kopampum Yahwe I. Ifrur roi ine kuker syewar kaku fyarkorninyan kakara koḇena. Dankar ko ma dun kosnesna rawo kokyar ma koso i. (Wasya Kolose 2:4, 8) Bon ya, roi kokara ma kofrur na namnis marisen ḇyena.

2-3. (a) Rosai ḇefnai fandun fa komam mnis kaku swarapepen ḇero Kolose 2:8? (b) Rosai na kawos ro farkarkor ineni?

2 Setan na syambraḇ fa ifrowes kaku ko ke? Imbo ḇae! Koswarepen, Manwawan Paulus fyas swarapepen ro Kolose 2:8 faro ḇekyar ḇa sya sisyaḇa. Mboi fyas ḇe snonkaku Kristen ḇesmai ramrem kwar ro rur ḇesren ya. (Kol. 1:2, 5) Snonkaku Kristen ḇepon siwara ansine monda Setan ifrowes si. Iba syadi wer ko ro baboine. (1 Kor. 10:12) Rosai ḇefnai ya? Snaro Setan ḇyeḇesawenbur nanki ya kwar, ma syewar kaku fa ifrowes Allah manfamyan ḇesoasuser Ḇyesi. (Why. 12:9, 12, 17) Oso wer ido, kokenem ro fafisu snonkaku ḇeḇarḇor ma ḇeankarkar sya ”nari sḇarḇor syadi”.​—2 Tim. 3:1, 13.

3 Ro farkarkor ine, na kawos moḇsa Setan ḇyuk ”ankarkar ḇeḇefromo” fa ḇyukifrowes kakara koḇena. Na kawos Setan ”ankarkar” rikyor ḇyena. (Ef. 6:11) Ramnai, ro farkarkor ḇeuser ya nari kawos nyan rariso kosawen roi ḇesasar ḇero swaruser koḇena. Ḇape, randak ya rwama kawos moḇsa Setan ifrowes snonkaku Israel sya rofyor sisun  kwar ro Sup Ḇaḇeasas ya ma farkarkor rosai kun ro fawar sena.

SEḆEFROWES FA SISYOM AMFYANIR

4-6. Imnis ḇefas ro Ulangan 11:10-15 ya, fafisu snonkaku Israel sḇarek ro Sup Ḇaḇeasas ya, rosai nyan ḇebabo ro fararur yaf fandun fa sifarkor ya?

4 Setan ifawi mnis kaku nyan ifrowes snonkaku Israel sya fa sisyom amfyanir. Moḇsa ifrur na rai? Setan ifawi snonkaku Israel fandun fa sisewar anan faro mankunsi, inja ḇye roi ine fa ḇyukifrowes si. Fafisu snonkaku Israel sisun ḇe Sup Ḇaḇeasas ya, fandun fa sifadwer nyan moḇsa sifrur yaf sena rai. Ro sup Masir, snonkaku Israel sḇuk war ro Warḇeki Nil faro yaf sena. Ḇape, ro Sup Ḇaḇeasas nyan ya iḇese snar warḇeki ḇeba naisyaḇa, inja sḇuko war mekem, ma wawur faro rokaker na. (Wasya Ulangan 11:10-15; Yes. 18:4, 5) Inja, snonkaku Israel fandun fa sfarkor nyan ḇebabo. Ine na napyan ḇa snaro ḇebor ro snonkaku ḇekir syadi ro fararur yaf sya simar kwar ro moḇ ḇeursḇa.

Rariso Setan fyadwer nyan kakara manḇefrur yaf ro Israel sya? (Mam syos ḇe 4-6) *

5 Yahwe ikofenḇair ḇe kawasa Ḇyesi kankenem sena neḇefadwer kwar. Mura, Yahwe ḇyuk swarapepen ḇe si, swarapepen ine rya ḇyefesepen kuker fararur yaf na ḇa. Doḇe, ”Mkosasor mko insama mkosnemna neḇefrowes awer fa mkombran sasar ma mkosyom allah-allah ḇese ma mkoḇansuḇa faro si.” (Ul. 11:16, 17) Yahwe isya dawos ḇekur nyan ḇebabo sifrur yaf ya, mboi rosai ḇefnai fa ikofen ḇe si insama sisasor si ro samsyom amfyanir ya?

6 Yahwe ifawi snonkaku Israel nari sḇarek kayam kuker snonkaku ḇesyom I ḇa sya. Ma nari simarisen sifarkor ro snonkaku ḇero moḇ anya nyan sifrur yafe. Kakuḇae, snonkaku ansi sekir syadi ro  snonkaku Israel si. Ma Allah kawasa Ḇyesi na sifarkor roi ḇeḇeso ro si, insa sekir ro fararur ono. Ḇape, ine nari nun samswen ḇe si. Snonkaku Kanaan ḇefrur yaf sya sikyar faro Baal, ma nane nawyae kakara sena. Sikyar Baal iso ḇena farsyos iyaswa ma ḇebuk mekem na fa nado. Yahwe imewer kaku kakakyar ḇesasar nane nawyae kawasa Ḇyesya. Imbape, snonkaku Israel skinfir fa sisyom ḇe Baal ker. (Bil. 25:3, 5; Hak. 2:13; 1 Raj. 18:18) Kirine, komam rariso Setan ifrowes snonkaku Israel sya rai.

NYAN RIKYOR SETAN ḆYUK NA FA ḆYEWOMEN SNONKAKU ISRAEL SYA

7. Fafisu snonkaku Israel sisun ḇe Sup Ḇaḇeasas ya, roi risai ḇefrowespan kakyar sena?

7 Ḇepon ya, Setan ḇye marasrisen smam na ḇe roi ḇesasar ḇa. Snonkaku Israel simarisen kaku mekem na nado ker ro sup ani. Ro taun nakam, ro papupes paik April isof ro September, Sup Ḇaḇeasas ḇyemekem kuf ḇa. Mekem nado ker ro paik Oktober. Snonkaku Israel sifandun mekem na insama sikenem pdef ma rokaker na nasur pyum. Inja, Setan dawninyan snonkaku Israel fa sikyar fandun fa siso rari ro er ḇeḇarek ro ris sesi ḇesyom Yahwe I ḇa sya. Sima sikyar fandun fa sifrur roi ono insama allah sedi ifnoḇek si ma ḇye mekem fa nado faro si. Snonkaku Israel ḇekyar faro Yahwe I werḇa sya sikyar iso nyan insama fafisu samsam ya imbran kawan awer. Inja, sakso rari sena ma sisyom allah ḇekaku ḇa, Baal i.

8. Rosai nyan ḇesuru Setan ḇyukifrowes snonkaku Israel sya? Fasnaiḇair pan.

8 Ḇesuru ya, Setan ḇye marasrisen faro farḇakḇuk famfnom fa ḇyukifrowes snonkaku Israel sya. Er ḇesyom Yahwe I ḇa sya sisyom allah sedi kuker sifrur roi ḇeḇyeḇa kaku. Ro moḇ seari ro ya, snon ma bin ḇefrur fararur farḇuk sisya. Simarisen kako ma smam fararur farḇuk ḇe roi ḇesasar ḇa, imnis ra snon sfarḇuk kuker snon! (Ul. 23:17, 18; 1 Raj. 14:24) Sikyar roi sifrur nane nadif allah sedi fa ifrur saprop na nadufen ma nḇuk bon. Snonkaku Israel ḇebor simarisen sakso warpu ro ḇaḇesamsyom ḇeḇyeḇa nane. Mura ido skinfir fa sisyom allah ḇekaku ḇa na. Kaku ya, seḇewomen faro Setan i kwar.

9. Imnis wos ḇero Hosea 2:16, 17 ya, rariso Setan ifrur snonkaku Israel sya fa sḇefnder Yahwe I?

9 Setan ḇyuk nyan ḇekyor ya isoine ifrur snonkaku Israel sya fa sḇefnder Yahwe I. Ro nabi Yeremia fafisu ḇyedi, Yahwe ikofenḇair nari nabi ḇekaku ḇa sya sifrur kawasa Ḇyesi sḇefnder snonsnon Ḇyedi ”snaro Baal”. (Yer. 23:27) Ro swaf ono rya Allah kawasa Ḇyesya sap snonsnon Yahwe wer ḇa ḇesyaḇo sifadwer i kuker snonsnon Baal, knam ya iso ”Ḇenaya” ḇaido ”Majikan”. Ine nafnai fa samswen ḇe snonkaku Israel fa smam Yahwe ima iḇese ro Baal i. Ma nafrur fa nyan sḇukisyom Baal napyan fa sun mundum ro samsyom faro Yahwe I.​—Wasya Hosea 2:16, 17 ma catatan kaki.

NYAN SETAN ḆYUKIFROWES SNONKAKU ḆERO BABOINE

10. Rosai nyan Setan ḇyukifrowes snonkaku ḇero baboine sya?

10 Setan ḇyuk nyan ḇemnis fa ḇyukifrowes snonkaku ḇero baboine sya. Ḇye marasrisen smam na ḇe roi ḇesasar ḇa, fararur farḇuk famfnom, ma ifrur snonkaku  sya sḇefnder Yahwe I. Rwama kawos ḇepon nyan ḇekyor ya.

11. Rariso Setan ifrur snonkaku sya fa sḇefnder Yahwe I?

11 Setan ifrur snonkaku sya fa sḇefnder Yahwe I. Fafisu Yesus manwawan ḇyesi simar kam mura, snonkaku ḇeḇeso ḇeyap si ḇe snonkaku Kristen sfarkor pampyam farkarkor ḇekaku ḇa na. (Farfyar 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Snonkaku ḇebur Yahwe ansine sifrur fa snonkaku smamḇir Allah ḇekaku ya ḇa. Imnis ra, sipyos Allah snonsnon Ḇyedi ro fasfas Refo sena ḇo sifadwer na kuker wos ”Tuhan”. Iso ḇefrur fa ḇewasya Refo sya jadi fa sifawi ḇa Yahwe ima iḇese ro roi sor ḇe tuhan ḇeḇeyap ro Refo. (1 Kor. 8:5) Sḇuk wos apap ”Tuhan” fa kyur ḇe Yahwe ma Yesus su. Nafrur samswen snonkaku sya fa sifawi Yahwe ma Rumkun Ḇyedi suma suḇese. (Yoh. 17:3) Iso eḇedari snonkaku ḇebor sya sikyar faro farkarkor Tritunggal, ḇeknam ro Refo ya ḇa. Bon ya, snonkaku ḇebor samswen fa smamḇir ma sikyar faro Allah I. Inema ankarkar diri!​—Farfyar 17:27.

Rariso Setan ḇye agama ḇekaku ḇa fa ḇyukifrowes snonkaku faro farḇakḇuk famfnom ya? (Mam syos ḇe 12) *

12. Rosai agama ḇekaku ḇa sfarkor na, ma imnis ḇeyap ro Roma 1:28-31, rosai sismai ya?

12 Setan ḇye marasrisen faro farḇakḇuk famfnom fa ḇyukifrowes snonkaku. Ro fafisu Israel ḇepon iwara, Setan ḇyuk agama ḇekaku ḇa fa ḇyukifasnai fararur farḇuk famfnom ya. Baboine, ifrur roi ḇemnis kako. Agama ḇekaku ḇa smam monda fararur farḇuk na ma sidwarek na ḇa. Eḇedari, snonkaku ḇekarem ḇefarmyan faro Allah sisouser farkankin ḇekaku faro kankenem ya werḇa. Manwawan Paulus ikofenḇair ro syapram ḇyedi ḇe snonkaku Roma si rosai sismai ya. (Wasya Roma 1:28-31.) ”Roi ḇeḇarḇor” sifrur na isoine fararur farḇuk nakam, ine kako fararur farḇuk rofandu snon kuker snon, ma bin kuker bin. (Rm. 1:24-27, 32; Why. 2:20) Allah kawasa Ḇyesi ko, fandun kaku fa kamk nako roi Refo fyarkor ḇe ko na!

13. Rosai wer nyan Setan ḇyukifrowes ko?

13 Setan ḇye marasrisen smam na ḇe roi ḇesasar ḇa fa ḇyukifrowes ko. Komarisen kofarkor fa kokir syadi ro fararur oso insama kofamfon fandandun ro kina  koḇedi ma mankunko, nama marasrisen ḇesasar ḇa. (1 Tim. 5:8) Fyorno ido, ḇaḇekir ine kosmai na kuker komyaren kofarkor ro rumfarkor. Ḇape, fandun fa kosasor ko. Ro sup ḇebor, romawa farkor sya na sfarkor si fa sna ḇaḇekir monda ḇa mboi sfarkor si fawawinanem dunya kako. Sfarkor si isof sikyar mankun ḇa Allah ima isya ma sesyowi Refo ya ḇa. Sikofenḇair ḇe romawa farkor sya snar manḇefawinanem sya kam sikyar kankenem isya roro evolusi. (Rm. 1:21-23) Farkarkor ḇeradine neḇesebur ’fawawinanem ro Allah’.​—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Snonkaku ḇeso fawawinanem dunya rosai sfasnai na?

14 Fawawinanem dunya neḇesebur Yahwe farkankin ḇenapes Ḇyena. Snonkaku ḇeso fawawinanem anna nfasnai rur Allah bon Ḇyena ḇa, ḇesyaḇo ”fararur krafya”. (Gal. 5:19-23) Bon ya snonkaku sya sararer si, ma nafnai fa ”siswar mankunsi ḇardi”. (2 Tim. 3:2-4) Rari ḇeradine naḇeseburo ḇaḇemayar, ḇaḇerun sne, fandun fa Allah kawasa Ḇyesya sifasnai na. (2 Sam. 22:28) Snonkaku Kristen ḇeḇeso ḇesewar farkarkor ḇekaki, swaruser sena namnis kakara dunya, mboi Allah kakara Ḇyena risyaḇa. Rwama komam fawar oser ḇefasnai roi ine.

Rariso fawawinanem dunya nawyae kakara koḇena rai? (Mam syos ḇe 14-16) *

15-16. Farkarkor rosai wun ro imbesrar oso fawar ḇyeja?

15 Imbesrar oso ḇeyuffarmyan ro oras nakam ro swaf taun ri 15 kwar doḇe, ”Fyor yaḇebaptis, yawasya ma yarower kwar sasewar farkarkor ḇekaki nari nun samswen, ḇape yafandun swarapepen anna ḇa. Yakara anun ani kyur ḇe  aya ḇa.” Samswen rosai ismai na? Ikofen, ”Yaḇuk oras nabor ma yasewar kaku fa yafarkor. Ine nafrur fa yana swaf werḇa fa yaḇenadi ḇe Yahwe raris ḇepon ya. Yamore inja yasmai raryaḇ oḇa fa yawawos Refo ro ḇaḇeḇaryas ma yafasos mnis fananjur ya ḇa. Ḇape, yafawi kaku fandun fa yamnai fa yasewar farkarkor ḇekaki. Oroḇa ido, na ḇaḇebati yedi kuker Yahwe imuk. Inja, yamnai beri.”

16 Rariso farkarkor ḇekaki nawyae imbesrar ani kakara ḇyena kwar? Ikofenḇair ryadine, ”Yamai kaku fa yakofenḇair farkarkor yasmai kwar nafnai fa yasewar sasar snonkaku ḇese, iba syadi naek srar sya. Yor snonkaku sya fa sifrur nabor syadi ro roi sisambraḇ fa sifrur na, ma yamewer yafanam kuker ḇesesya. Yafandun swaf kawan fa yasawen kakara ḇeradirya. Fawar ine fyasnai ḇe aya yapampum swarapepen Yahwe ḇyuk roro organisasi Ḇyedi ido, na yasmai samswen kaku. Yahwe myamḇir pyum aya syadibur mankundaya. Inja, fandun fa yarower I!”

17. (a) Rosai fandun kosewar kaku fa kofrur ya? (b) Rosai nari kawos ro farkarkor ḇeuser ya?

17 Swewar kaku insama ”farkarkor snonkaku ma ankarkar ḇeḇefromo” ro Setan dunya ḇyedine nfarkorninyan awer Au. Kwadaunwarek Au pdef ro Setan nyan ḇyena. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Buk swaf ḇe Setan awer fa ifrur waḇefnder Yahwe I. Wakenem imnis farkankin ḇenapes Yahwe Ḇyena. Ma mam monda awer Setan ifrowes Au fa wapampum ananun ro Yahwe. Ḇape, rosai fandun fa wafrur ya fafisu wafawi kakara dunya ine fyarkorninyan Au kwar? Ro farkarkor ḇeuser ya nari fyasnai moḇsa koḇuk Allah Wos Ḇyena fa koḇukikakok kakara ma kenem ḇeḇyeḇa ḇemnis raris ”ayar mamun”.​—2 Kor. 10:4, 5.

DOYA 49 Kofrur Yahwe Sneri Imarisen

^ par. 5 Setan ifawi mnis kaku nyan moḇsa fyarkorninyan snonkaku sya. Ifrowes snonkaku ḇebor sya isof sikyar sima simkei. Mboi kaku ya ḇyewomen ḇaido dawninyan si kwar. Farkarkor ine nari fyasnai nyan ḇeḇeso Setan ḇyewomen snonkaku sya.

^ par. 48 SONIN: Snonkaku Israel ḇebati kuker snonkaku Kanaan sya seḇefrowes fa sisyom Baal ma sifrur farḇakḇuk famfnom.

^ par. 51 SONIN: Iklan oso ro gereja fyasnaiḇair smam monda ḇeso gereja sya fa sifrur farḇakḇuk famfnom snon kuker snon.

^ par. 53 SONIN: Imbesrar ḇebabo oso isya fyarkor ro farkarkor ḇekaki. Binkorari ḇyuk farkor ḇe romawa farkor sya snar fawawinanem dunya ma teknologi na ifrurmnai samswen ro snonkaku sya. Imbesrar ani ma bati ḇyesi sikyar faro roi anna. Ḇarpur mura, rofyor ryo Balai Karajan imarisen faro roi sfarkor ro fananjur ḇa ma syewar sasar ro naek srar ḇesesya.