Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 26

Kofnoḇek Snonkaku Ḇese Ḇekandera Sya fa Sifarmkuepen

Kofnoḇek Snonkaku Ḇese Ḇekandera Sya fa Sifarmkuepen

”Mko kam mkona wos oser, ḇaḇaḇir oser, mkoswaryae mko imnis manḇekanaek ma ḇerun sne.”​—1 PTR. 3:8.

DOYA 107 Nyan Saswar ro Allah

ROI NA KOFARKOR *

1. Moḇsa na koso Kma ḇesaswar koḇedi, Yahwe nyan Ḇyena rai?

YAHWE iswar kaku ko. (Yoh. 3:16) Komarisen koso Kma ḇesaswar koḇedi nyan Ḇyena. Inja, kosewar fa kofasnai ’ḇaḇaḇir oser, koswaryae ko imnis manḇekanaek’ ma sawarwar faro snonkaku sya kam, iba syadi faro ”min koḇesi ḇesma kakyar oser”. (1 Ptr. 3:8; Gal. 6:10) Fafisu naek srar Kristen koḇesi sismai samswen ḇefrur fa sekandera ido, komarisen kofnoḇek si.

2. Rosai na kawos ro farkarkor ine?

2 Mansei monda ḇemarisen ḇefarmyan ḇe Yahwe nari sismai samswen ḇefrur fa sekandera. (Mrk. 10:29, 30) Snar papupes dunya ine fyanam kwar, inja na kosmai samswen nabor syadi wer. Moḇsa na kofnoḇekyae ko rai? Mkorama kawos rosai kofarkor ro farfyar ḇero Refo ḇekur ḇe Lot, Ayub, ma Naomi sko. Na kawos kako samswen ḇeḇeso naek srar koḇesya sismai ro kirine ma komam moḇsa na kofnoḇek si rai.

KOḆEKAḆAḆAḆ

3. Imnis kowasya ro 2 Petrus 2:7, 8, snemuk ḇesasar rosai Lot ifrur ya?

3 Lot ifrur snemuk ḇesasar fafisu kyinfir fa ḇyarek ro fandu snonkaku Sodom ḇena kenem ḇeḇyeḇa kaku sya. (Wasya 2 Petrus 2:7, 8.) Moḇ anya ipyum kaku, mboi Lot ismai samswen nabor snar ḇyarek ro diwa. (Kej. 13:8-13; 14:12) Lot swari isouser Yahwe I ḇa, imbude snar imarisen syadi faro mnu ani ḇaido snonkaku riḇeso ḇero diansya. Fafisu Allah ifrur mekem for ma karui for fa nasabu  nakun pres moḇ ani, Lot swari imar. Oso wer ido, Lot inai ḇyesu oser-oser sḇuki dapsasor snon Sodom ya kwar, mboi snon ansuya sukako sumar. Lot rum ḇyedi, nana arasai ḇyena napromes. Ḇape, ḇefrur saneso kaku ya iso swari imar buri. (Kej. 19:12-14, 17, 26) Ro fafisu ḇefrur kandera ine, Yahwe fyasnai kaḇaḇaḇ faro Lot i ḇa ke? Oroḇa.

Yahwe fyasna sawarwar fyor iwan malaikat risuru fa sufaspar Lot ma kina ḇyesi (Mam syos ḇe 4)

4. Moḇsa Yahwe fyasnai kaḇaḇaḇ faro Lot i rai? (Mam sonin ḇero ḇarpon.)

4 Lot kyinfir fa ḇyarek ro Sodom rariryano, kuker sawarwar Yahwe iwan malaikat risuru fa sufaspar Lot ma kina ḇyedi. Malaikat ansuya suwan i fa ibur fasaw Sodom. Ḇape, Lot isouser beri ḇa ḇesyaḇo ”ḇyekawawur”. Mura, malaikat ansuya sufepen nako Lot ḇrasi, suyun i ma kina ḇyesi fa skofrarbur mnu ani. (Kej. 19:15, 16) Suwan Lot i fa ifrar ḇe moḇ ḇeḇe urekbon na. Ḇape, Lot isouser Yahwe I ḇa, mboi dor fa rya ḇe mnu ḇefanam monda. (Kej. 19:17-20) Yahwe ḇyekaḇaḇaḇ fa ryowerepen Lot i ma ḇye i fa rya yoḇ mnu ani. Ḇarpur ya, Lot imkak fa ḇyarek ro mnu anya, inja ibur i ma rya ḇe urekbon, iso moḇ ḇerandak Yahwe iwan i kwar fa rya yoḇ ya. (Kej. 19:30) Yahwe fyasnai kaḇaḇaḇ kaku faro Lot! Moḇsa koso rari Ḇyena rai?

5-6. Rariso kosewar fa koso Yahwe nyan Ḇyena kuker kosouser anun ḇero 1 Tesalonika 5:14 ya?

5 Raris Lot i, imbude naek ḇaido srar oso ifrur snemuk ḇesasar isof nun samswen ḇe mankundi. Rarirya ido, rosai nari kofrur ya? Imbude na koḇe kokofen ḇe i inek roi ikekef na kwar. (Gal. 6:7) Ḇape, bisa kofrur roi ḇepyum syadi wer. Koso nyan Yahwe ifnoḇek Lot i. Nyan ya rariso?

6 Yahwe iwan malaikat ansuya fa suḇuk swarapepen ḇe Lot. Ma kako sufnoḇek i fa ikrenbur samamyai Yahwe ḇyuk ḇe Sodom. Rarirya kako, fyor komam naek koḇedi ifrur roi nari dun samswen ḇe i ido, na koḇuk swarepen ḇe i. Ḇape, na kofnoḇek i kako. Iba syadi, rofyor isomnis fasaw ananun ro Refo ya ḇa ido, fandun fa kokaḇaḇaḇ faro i. Kakfrur raris malaikat ansuya. Kosusu ma kobinkwanbur naek koḇedine awer, ḇape fandun fa kosewar nyan ḇepyandam fa kofnoḇek i. (1 Yoh. 3:18) Imbude na komarisen kofnoḇek i rya imnis kufepen ḇrasi, isoine kofnoḇek i fa isomnis anun ḇepyum sḇuk ḇe i na.​—Wasya 1 Tesalonika 5:14.

7. Moḇsa na koso nyan Yahwe myam Lot i rai?

7 Kakuḇae Yahwe bisa fa myam monda Lot sasar ḇyena. Mboi Yahwe ifrur rarirya ḇa, ḇarpur ya fyarkin Manwawan Paulus i fa dap Lot ḇe snonkaku ḇenapes. Na komarisen kaku snar Yahwe imarisen ḇyuk ampun faro sasar koḇena! (Mz. 130:3) Moḇsa koso nyan Yahwe myam Lot i rai? Komam monda rari ḇepyum ro naek srar koḇansi. Kofrur na ido na napyan syadi ḇe ko fa koḇekaḇaḇaḇ faro si. Bon ya, na simarisen fa kofnoḇek si.

KOFASNAI SAWARWAR

8. Kona sawarwar ido na nadif ko fa kofrur rosairirya?

8 Ayub ima iḇese ro Lot i. Ayub ifrur snemuk ḇesasar na ḇa mboi ḇyekandera fafayaḇa. Nana ḇyena napromes, sesyowi i werḇa, ma iduf marḇak kaku. Ḇeḇyeḇa syadi ya, Ayub swari su romawa suḇesya simar kam. Ayub bati ḇekakuḇa rikyor ḇyeskoya skursof i. Rosai ḇeḇewarfa Ayub bati ḇyeskoine skofasnai sawarwar faro i ḇa? Snar skosewar  fa skofawi kaku roi ḇekur Ayub i ḇa. Nane nafnai fa sun kakara ḇesasar ma skursof famfnom Ayub i. Rariso insama kakfrur sasar raris si awer? Kokyar kaku Yahwe I monda ḇefawi mnis snonkaku oso roi ḇekur i na. Korower pyum fyor naek srar ḇekandera sya sawose. Irya monda ḇa, mboi kosewar fa kakḇaḇir roi sḇaḇir na. Kofrur rarirya ido, kofasnai ḇaḇaḇir oser faro si.

9. Kona sawarwar ido rosai nari kopok kofrur na ḇa, ma rosai ḇefnai ya?

9 Kona sawarwar ido, nari kopok kofar pampyam snonkaku ḇese samswen ḇekur si na ḇa. Snonkaku ḇefawar pampyam na ifrur sidang ḇyeoser ḇa, ḇesyaḇo ifrur naek srar sḇesisyeyae. (Ams. 20:19; Rm. 14:19) Ima ifrur pyum ḇa, ma dawos famfnome. Ma wos ḇyena nafrur duf snonkaku ḇekandera kwar sya. (Ams. 12:18; Ef. 4:31, 32) Ipyum syadi ya komam monda faro rari ḇepyum ro snonkaku ḇese ma kokara moḇsa na kofnoḇek si rai fa sisambraḇ sikamar samswen sena!

Rofyor min Kristen koḇansi sawos famfnom ido korower pyum si, ma koḇuk wos sneprei ro fafisu ḇemnis (Mam syos ḇe 10-11) *

10. Farkarkor rosai kun ro wos ḇero Ayub 6:2, 3?

10 Wasya Ayub 6:2, 3Ro fafisu ono, Ayub kako ’dawos famfnome’. Ḇape ḇarpur ya, ikofen kaku roi dawos kwar anna nsasar. (Ayb. 42:6) Raris Ayub i, baboine snonkaku ḇekandera kaku imbude na dawos famfnom, mboi ḇarpur ya fyafko faro roi dawos kwar anna. Rosai fandun fa kofrur ya? Kosasurem awer i mboi fandun fa kofasnai sawarwar faro i. Koswarepen Yahwe imewer kaku snonkaku koine kosmai samswen ma kandera komam ro baboine na. Inja, Yahwe  manfamyan ḇesouser ḇyesi oso ḇyekandera kaku rawo dawos famfnom ido sasar oḇa. Imbude dawos roi ḇekaku ḇa ḇekur ḇe ko ḇaido Yahwe I. Ḇape, kopok komsor fasaw awer ḇaido komankara awer i snar roi dawos na.​—Ams. 19:11.

11. Rariso penatua sya siso Elihu nyan ḇyena fyor sḇuk wos anun?

11 Fyorno ido, snonkaku ḇekandera kaku oso na fyandun kako wos anun ḇaido sansonek. (Gal. 6:1) Moḇsa penatua sya sḇuk na rai? Fandun fa siso Elihu nyan ḇyena, kuker sawarwar ryower pyum Ayub i. (Ayub 33:6, 7) Fafisu Elihu ifawi mnis kwar Ayub nyan kakara ḇyena insape ḇyuk wos anun ḇe i. Penatua ḇeso Elihu nyan ḇyena nari srower pyum ma sisewar fa sifawi mnis rosai ḇekur snonkaku oso. Rarirya, fyor sḇuk wos anun na, nari nsun kaku ro ḇerower sya sisnesna.

KAWOS SNEPREI

12. Fafisu swari ma romawa ḇyesusya skomar, moḇsa Naomi ḇye rai?

12 Naomi ima bin ḇesoasuser ḇeswar Yahwe I. Ḇape, fyor swari ma romawa ḇyesuya skomar, Naomi imbe fyadwer snori ḇe ”Mara”, knam kaku ya iso ”Sarmar”. (Rut 1:3, 5, 20, catatan kaki, 21) Naomi inbikin ḇyedi, Rut i, kyainus i pdef ro kandera ismai na. Rut ifnoḇek i kuker ḇyuk roi fyandun na monda ḇa, ḇape dawos sneprei yoḇ Naomi. Rut fyasnai iswar ma isaramper Naomi kuker nyan ḇepyandam isoine wos ikofen kuker sne ḇesiper.​—Rut 1:16, 17.

13. Rosai ḇefnai fandun fa kosaramper naek ḇaido srar oso swari imar buri kwar?

13 Fafisu naek ḇaido srar oso swari imar buri ido, fyandun kaku kosaramper i. Imbeswa suma sumnis ra aiknam risuru susur kame. Taun nenande mura, aiknam ansuya rares suḇena naparekyae. Rofyor aiknam oso ya ḇyeḇepas ḇaido imar, nari ifrur maryoi aiknam oso ḇese ya. Rarirya kako, fafisu binswa ḇaido snonswa oso sumin ya imar buri ido, na fyafardun ro swaf kawane. Paula, * kyara ḇaḇeri na swari imar buri, doḇe, ”Kankenem yedi fyadwer ḇeri, ma yaḇaḇir yapok ḇa kwar. Ima bati ḇepyum ayediri. Rasras na yafawar roi sairirya kam ḇe i. Ifrur fa yamarisen ma isaramper aya ro fafisu yasmai samswen. Ryowerepen aya fyor yakofen saneso ayena. Mboi kirine iswara kwar. Yaḇaḇir imnis ra kenem ro baken yedi ḇarya isyaḇa.”

Moḇsa na koḇuk fafnoḇek faro snonkaku swa sesi simar bur si kwar rai? (Mam syos ḇe 14-15) *

14-15. Moḇsa na koḇuk sneprei faro naek ḇaido srar oso swari imar buri kwar rai?

14 Moḇsa na koḇuk sneprei faro naek ḇaido srar oso swari imar buri kwar rai? Roi ḇerandak kaku fandun fa kofrur ya iso kawos yoḇ i. Kokara awer na komai ḇaido kofawi ḇa rosai imbe kawos ya. Paula, ḇeḇeyap insanja doḇe, ”Yafawi snonkaku sya na simewer sawos ḇekur marmar i fafisu sifafardun. Simkak nari siwos sasarndi. Ḇape, ḇeḇyeḇa syadi ya siwos wos osoḇaḇeri.” Snonkaku ḇefafardun oso na dor ko ḇa fa kawos wos ḇepyum syadi na. Paula doḇe, ”Yaḇesyowi kaku fafisu bati ono sikofen ḇe aya, ’Aya kako yaḇesneso rawo.’”

15 William swari imar buri ro swaf taun riḇeso aniwara, fyar ḇo doḇe, ”Yamarisen kaku fyor ḇesesya sfawar roi ḇepyum swa yedi ifrur kwar na. Ine ḇyuk kakakyar ḇe aya siswar ma sesyowi swa yedi. Ine roi ḇepyum ḇefnoḇek kaku aya. Wos  sikofen anna nun sneprei kaku, snar swa yedi ima bin ḇesyowi kaku ḇe aya ma kankenem yedi.” Kabom oso snori Bianca doḇe, ”Yasmai sneprei fafisu snonkaku ḇese sḇenadi fnoḇek aya ma siwasya mnuk oser ke suru ḇe aya. Fafisu sfawar roi ḇekur swa yedi ma simarisen srower fyor yafawar ḇe si, nane nafnoḇek kaku aya.”

16. (a) Rosai fandun fa kofrur fa kofnoḇek snonkaku ḇefafardun snar snonkaku siswar sya simarbur si? (b) Imnis ḇekofen ro Yakobus 1:27, rosai fakamamar koḇena?

16 Raris Rut ḇekainus Naomi ḇe kabom kwar ani, fandun fa kofnoḇek pdef snonkaku ḇefafardun snar snonkaku siswar sya simarbur si. Paula, ḇeyap kwar anya doḇe, ”Fafisu swa yedi imar kwar raposa, sibor sifnoḇek ma sḇuk sneprei ḇe aya. Fyoro ḇa mura, skaḇer ḇe fararur sena oser-oser. Ḇape, kankenem yedi fyararwe kwar. Na yasmai sneprei kaku fyor ono sisya sifawi snonkaku ḇefafardun sfandun kaku fafnoḇek ro swaf paik ḇe paik, ma iba syadi taun ḇe taun.” Kakuḇae, snonkaku sya simnis kam ḇa. Ono sisya fasaw fa siso fararwe ro kankenem sena. Ḇape ḇesesya jadi ḇa, fyor sifrur fararur nakam randak ya sifrur kayam kuker siswasi nari siswarepen ḇo sifafardun wer. Nyan snonkaku sfasnai fafardun sena neḇesisye. Iḇye kada koswarepen Yahwe ḇyuk ḇe ko syowi ḇeba ma fakamamar fa kofaduru snonkaku ḇefafardun snar swa sesi simar kwar.​—Wasya Yakobus 1:27.

17. Rosai na kofrur fa kofnoḇek snonkaku swari ibur i kwar?

 17 Ono sisya sekandera kaku ma siḇoryae fafisu siswasi sibur si. Joyce, swari iburi snar nya bin oso ḇese, doḇe, ”Sne yedi iduf kaku fyor swa yedi ibur aya faro bin oso ḇese. Yakara na yakḇaḇir rarirya ḇa fyor imarbur aya. Ismai kecelakaan oroḇaido iduf rawo imar ke, nama roi jadi fa ikrenbur na ḇa. Ḇape, oroḇa boi swa yedi kyinfir fa fyaspar aya. Yaḇaḇir myamkyof aya ma yamai kaku.”

18. Rosai na kofrur fa kofnoḇek snonkaku ḇeḇe kabom ḇaido masyan sya?

18 Kofrur roi ḇeḇye faro snonkaku ḇeḇe kabom ḇaido masyan sya ido, kofasnai koswar kaku si. Kirine sḇarek ro mankunsi inja sfandun bati ḇefrur pyum. (Ams. 17:17) Rariso wakḇe bati ḇefrur pyum faro si? Wor si fa sanan kayam kuker Au. Imbude buk oras fa wambran farma ḇaido waḇaryas kuker si. Oso wer ido, fafisu ono wor si fa sakso ro nadi ro kina Bedi. Wafrur rarirya ido, wafrur Yahwe imarisen, snar ima ”fyanam kuker snonkaku ḇesanekar” ma iso ”ḇemamwarek kabom sya”.​—Mz. 34:18; 68:5.

19. Kuker koswarepen wos ḇero 1 Petrus 3:8, rosai fandun fa kofrur ya?

19 Kero wer, fafisu Allah Karajan Ḇyedi ḇyepoik supswan ine, ”kandera ḇepon iwara nari neḇefarander” na kam. Kowaf kaku fafisu ”roi ḇebor ḇekwar na nari siswarepen na wer ḇa kwar, ḇaido nsae ro sisnesna wer ḇa”. (Yes. 65:16, 17) Isof fafisu anya, iḇye kada kofnoḇekyae ko ma kofasnai ro wos ma fararur koḇena koswar naek srar Kristen koḇesi.​—Wasya 1 Petrus 3:8.

DOYA 111 Roi Ḇefrur Ko fa Koryaḇ

^ par. 5 Lot, Ayub, ma Naomi skofarmyan soasuser faro Yahwe, ḇape skosmai samswen kako ro kankenem skoḇena nafrur fa skoḇekandera. Farkarkor ine na dawosḇair rosai kofarkor ro farfyar skoḇena. Fyasnaiḇair kako rosai ḇefnai fandun fa kokaḇaḇaḇ, kosawarwar, ma kawos sneprei faro naek srar koḇansi ḇesmai samswen sya.

^ par. 13 Ro farkarkor ine, snonsnon riḇeso sfadwer na kwar.

^ par. 57 SONIN: Penatua oso ḇyekaḇaḇaḇ fa ryowerepen manbesrar oso ’dawos famfnome’ snar fyafayaf ma ḇyekandera. Ḇarpur ya, rofyor manbesrar ani iknon kwar, insape penatua ani ḇyuk anun ḇe i.

^ par. 59 SONIN: Imbeswa ḇebabo suḇuk oras fa sukainus manbesrar oso swari insape imar babo. Skomam foto fa skoḇukiswarepen i.