BARYAS (FARO FARKARKOR) Juni 2018

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 6 Agustus isof ro 2 September 2018.

’Karajan Ayedi Isya ro Supswan Ine Ḇa’

Rariso Yesus mamam ḇyedi faro famfaḇri ḇero fafisu ḇyedi nbuk farkarkor ḇe ko moḇsa komam fararur polotik ma sosial na rai?

Iḇye Kada Kakḇeoser Raris Yahwe Ma Yesus Suḇeoser

Rariso kakfnoḇek Allah kawasa Ḇyesi ro baboine insama sḇeoser?

Farkor Sneuser Bedi kuker Allah Sasoser ma Wos Farkin Ḇyena

Allah ḇyuk ḇe ko sneuser imnis raris kompas, ḇape fandun fa kofarkor na insama nfarkin pyum ko.

”Rarirya Isnai Ḇedi Isak ma Isnaiyar” Insa Nun Sanandik ḇe Yahwe I

Kofrur sananai koḇena nasnaiyar ro fararur ḇaḇeḇaryas monda ḇa.

Aski​—Moḇsa Na Wasmaina Rai?

Snar kokenem ro dunya ḇefo kuker kandera, inja fandun fa kosewar kaku insama kosmai aski. Rosai Refo ikofen na nafnoḇek ko.

Na Daksmai Kako Kyaremso ro Allah

Rehoboam raja ḇero Yehuda farfyar ḇyedi, na ifnoḇek ko fa kofawi rosai Yahwe imarisen ro ko oser-oser.