Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARFYAR RO KANKENEM

Yahwe Ḇyebarakas Aya Nasyadi ro Rosai Yakara Na

Yahwe Ḇyebarakas Aya Nasyadi ro Rosai Yakara Na

FAFISU yababo kaker, yafawi fandun fa yakḇe perintis. Mboi yakara ḇo yoḇe perintis nama fararur ḇefrur papum nairi. Yamarisen fararur yena ro Jerman, isoine yafarem roḇean ḇe moḇ ḇebor ḇero Afrika diwa, raris moḇ Dar es Salaam, Elisabethville, ma Asmara. Yakara ḇaḇeri inari ras oso yuf farmyan Yahwe I ro oras ḇesiper ro moḇ ḇebor ḇero Afrika!

Fafisu yamkakwarek werḇa ma yaḇe perintis, swaf nabor naisya faro aya, nasyadi ro rosai yakara ḇaim na. (Ef. 3:20) Ḇape, imbude na wafuken rosai ḇefnai fa yamkakwarek wer ḇa. Na yafawar na.

Yaḇeaben ro Berlin, Jerman, paik riḇeḇeso ramnai Mamamun Dunya II ikpef ro taun 1939. Fyor mamun anya imḇe imnai ro 1945, pesawat tempur na naroḇ ro kota Berlin ma sebom murbaḇ. Ras oso, nyan ḇefanam rum nkoḇeja bom na namer dawdiwer na. Kamami, Awini ma srar kasun yedi, nkofrar nkosewar moḇ na ḇekadawun warek inko. Ḇarpur ya, nkobur ḇe Erfurt, moḇ Awin isur iba roya, samaido nkokain kuker payamyum ro diwa.

Aya kuker sinan ayesuya ma srar kasun yeja nkoro Jerman, taun ± 1950

Awini iryaḇ kaku fa swewar kakaku roḇa napnapes. Iwasya fas-fas ro filsuf roḇa snonkaku ḇefawinanem sya ma fyarkor sewar ro agama ḇebor nakam fandima ismai kankarem ya ḇa. Ro taun 1948 ya, Saksi Yahwe risuru surama ro rum inkoḇeja. Awini dor sufa susun randum ramnai ḇyuk fakfuken nabor ḇe bin ansuine. Indokada oras oser ido, Awin ikofen ḇe aya ma srar kasun yedi ḇo doḇe, ”Yasrow kakaku ya kwar!” Fyoro ḇa mura, nkoḇekyor nkakraḇe fananjur ro Erfurt.

Ro taun 1950 nkokaḇer ḇe Berlin, ro diwa nkaksun ro Sidang Berlin-Kreuzberg. Fyor nkoḇepinda wer ḇe moḇ ḇese ro Berlin, nkosun ro Sidang Berlin-Tempelhof. Ḇarpur ya, Awini dakḇebaptis, mboi ayama yamkakwarek kaker. Snaro?

NYAN INSAMAIDO YAMKAK MA YAMAI WER ḆA

Yasmai sasmwen ro fararmyan yena ḇe Yahwe I snar yamai yawos ḇe snonkaku sya. Taun disuru yakso ro ḇaḇeḇaryas kuker manbaryas ḇesesya ḇape siso ḇeyawos ker ḇo ayama yakawosḇa. Ḇape, fafisu yaḇeḇati ker kuker naek srar ḇemkak ḇa ma ḇesoasuser Yahwe sya, nafrur fa kenem yena naḇese kwar. Naek srar ansine randak ya sia saksmai ro kamp konsentrasi Nazi ḇaido sismai ro bui ḇero Jerman Timur. Sia wer  ido sun fasis syap-syap na ḇe Jerman Timur, roi sifrur nane bisa nafrur sismai ro bui. Yaswarepen marmar kaku kenem senane. Sima simkak simarḇa ma sḇuk kankenem sena ḇe Yahwe ma naek srar sya, inja yakḇesewar kaku fa yamkak ma yamai awer.

Yamai wer ḇa kwar fafisu yakso ro fararur ḇaḇeḇaryas oso ḇese ro taun 1955. Ro syap ram oso ḇesasyar ro Informant, * Naek Nathan Knorr ikofenbadir ḇo doḇe fararur ḇaḇeḇaryas ine iso bar ro fararur ḇeba organisasi fyasos na. Doḇe manḇaryas binḇaryas syakam siso ro fararur ine ido, ”ine nari nḇe paik ḇaḇeḇaryas ḇepyum kaku”. Nkakubos ḇeri! Fyoro ḇa mura, yaḇuk farsamsyom yena ḇe Yahwe I ma yakḇebaptis fnoḇek kamami ma srar kasun yeja ro taun 1956. Imbape fasaw monda ḇo fandun fa yun snemuk ḇesena wer.

Yafawi ro fyoro kwar fararur perintis inema fararur ḇepyum kaku nairi, mboi yafrur na ḇa kaker. Randak ya, yun snemuk fa yakfarkor nyan sḇuki kaḇkoḇes ma sḇaboḇ roeḇor ḇe perusahaan ḇero sup bondi na. Ramnai ido, imbe yafararur fasaw fa yaksmai pengalaman ma yakḇekir ari. Inja taun 1961 ya, yasmai fararur ro Hamburg, kota pelabuhan ḇeba ro Jerman. Snar yamarisen kero fararur anna, nafrur fa yakḇe perintis fasaw ḇa. Rosai nari yafrur wer i?

Kasumasa nabor naba ḇe Yahwe I snar ḇyuk naek-naek ḇesyowi sya fa sifnoḇek aya yasewar ḇepon Yahwe I snar naiso ḇefanduni. Bati yesi sia sakḇeperintis kwar ma sḇuk nyan ḇepyum ḇe aya. Ḇese wer ido, Naek Erich Mundt, fyor iwara daksmai ro kamp konsentrasi, danun ḇe aya fa yakyar nako Yahwe I. Doḇe ro kamp konsentrasi, naek srar ḇekyar faro mankunsi sya ḇarpur mura ido kakyar sena nasambraḇ wer ḇa. Ḇape, naek srar ḇekyar nako faro Yahwe I sya, sisouser pdef ma sifnoḇek Yahwe organisasi Ḇyedi.

Fafisu yakḇe perintis randak, 1963

Naek Martin Poetzinger, ḇarpur ya ḇeyakfarmyan ḇe Raryur Naek Ḇefarkin, danunepen naek srar sya, ikofen ḇo doḇe, ”Ḇaḇebri nama arasai ḇekakur kaku mkona na!” Yakara ker wos anya mura, yasae ro fararur yena ma yaḇerandak fararur perintis ro paik Juni 1963. Ineiso snemuk ḇepyum kaku yun na! Paik risuru ramnai, fyor yaksewar fararur ḇaime, sor aya fa yakḇe perintis istimewa. Ro taun riḇeso ramnai, Yahwe ḇyebarakas aya nasyadi ro rosai yakara na. Yasmai undangan fa yaso ro Sekolah Gilead kelas ḇeḇe 44.

YASMAI FARKARKOR ḆEPYUM RO GILEAD

”Kopok kosusu fasaw awer ro fararur koḇena!” Inema farkarkor ḇepyum kaku yasmai ro Gilead. Swarapepen ine Naek Nathan Knorr ma Naek Lyman Swingle sukofen ker na. Suyanun raryaḇ inko insamaido nkosmai samswen ro fararur inkoḇena raryano nkobur fararmyan nkoḇena ḇa. Naek Knorr doḇe, ”Rosai na mkomamepen na? Moḇ ḇeḇe papus na ke, sapap nake, sabarar? Ḇaido nari mkomamepen aiknam ḇeyores na, pampen na, ma ḇemam kuker aski marisen sya ke? Mkoḇesewar kaku fa mkoswar snonkaku ḇero diansya!” Yaswarepen ras oso, Naek Swingle dun faya ḇyeja ḇo doḇe rosai ḇefnai fa naek srar sia sisusu fasaw kaku. Ras ya, imbe kyanes kaḇor, ma mkarui nasyer kwar. Inja imnai fasaw ro faya ḇyeja rawo iknone. Yaswarepen kaku na ma yakḇesewar kaku fa yafrur Kristus ma naek ḇyesi ḇesmai ramrem sya fa sfafko awer.​—Matius 25:40.

Aya, Claude i, ma Heinrich fafisu nkoḇe misionaris ro Lubumbashi, Kongo, 1967

Rofyor sikofenḇair moḇ na nkora yoḇna, naek ḇero Betel sia imbe sfawi inja sifuken ro min ḇesesya moḇ risaiso na nkoramura i. Fyor bati yesi sikofenbadir moḇ fararmyan sena, naek sya skarem pyum. Mboi fyor yakkofen, ”Kongo (Kinshasa),” sawos ḇa boi sikofen monda, ”Oh, Kongo! Iḇyekada Yahwe ryous Naek au in!” Ro fafisu ya, nkorower abar ḇebor ḇekofen mamamun, rakrok, ma snonkaku smamunmun ro Kongo (Kinshasa) sya. Imbape yaswarepen ker farkarkor yasmai ro Giliead na. Nkoḇe wisuda ro paik September 1967 ramnai, Heinrich Dehnbostel,  Claude Lindsay ma aya nkora ḇe Kinshasa, ibu kota Kongo.

YAFARKOR ROI ḆEPYUM NABOR RO FARARUR MISIONARIS

Fafisu nkoro ro Kinshasa kwar, nkofarkor wos Prancis swaf paik rikyor. Ramnai ido, nkek udara ma nkoraḇe Lubumbashi, fyor ker nayafa sor naḇe Elisabethville, dakro bar selatan Kongo ḇyedwas kuker Zambia. Nkoḇepinda ḇe rum misionaris ro pusat kota.

Snar moḇ ḇebor ro Lubumbashi sḇaryas ḇaim na, inja, nkomarisen nkofasnai napnapes ine faro kawasa ḇero diwansya. Fyoro ḇa ido, ḇefarkor Refo kuker inko sya sibore. Nafrur fa nkoḇor nkofrur si rai. Nkoḇaryas ḇe ḇebarara pamarenta ma polisi sya kako. Ḇebor sya sesyowi Allah wos Ḇyena ma fararur ḇaḇeḇaryas inkoḇena. Kawasa ḇero diwansya sawos wos Swahili, inja aya ma Claude Lindsay nuyakfarkor wos ani. Fyoro ḇa mura, siwan nuḇe ḇe sidang ḇeyawos wos Swahili.

Nkosmai pengalaman ḇepyum nabor raryano, nkosmai roi ḇedwarek kako. Fyorno ido, nkosrow sordade ḇemser ma ḇekif romamun na ḇaido polisi ḇerarmomen sya, ma ḇekursof ker inko sya. Ras oso, polisi ḇekif senjata srama ssun ro fananjur nkofrur ro rum misionaris ma sun inko ḇe kantor polisi pusat. Ro diwa siwan nkofa nkokain ro sop isof ro oras ri samfur roḇ ya insape siwan nkofa nkobur.

Ro 1969, yaḇe pengawas keliling. Moḇ yafarmyan rona ne maper abris. Nkombranuk binkwane ro abris ḇesur ḇekaki na ma ro nyan  ḇemarser na. Ro mnu oso ro roḇ ya, mankokor roḇa mansaken ya fnoḇek mkun ḇyansi sḇarek ro moḇ anenef yeja baḇdi. Yaswarepen, yenef ra imbe arkok kwar ido mankokor ansine sḇan aya kuker sor naḇa ro arwo na. Ro roḇ na ido, naek srar nkoya nkokain nkodapen ḇo nkofawar napnapes ḇero Refo ya. Fawar nkoḇedine yapok yaḇefnder naḇa.

Samswen ḇeba ḇesewer nkosmai ya iso naek ḇekaku ḇa sya sisya, simnis ra ’karui ḇemun ḇeyokef’. (Yudas 12) Sakso warpu ro sorḇe gerakan Kitawala. * Ḇeḇeso ro si sfarkor rawo sakḇebaptis ma sakḇe penatua. Ḇape naek srar ḇekaku sya sipok sankar siḇa. Ro fafisu ḇemnis ya, Yahwe isasyarbur naek ḇekaku ḇa ansine ro sidang na. Mura ido, insape snonkaku ḇebor sya srama ma sisun ḇe napnapes ya.

Ro 1971, siwan aya ḇe kantor cabang ro Kinshasa. Ro diwa, yuf fararur nabore, rupa ra surat-menyurat, fararyor publikasi, ma roi ḇeḇefasepen kuker ḇaḇefararmyan ya. Ro Betel, yafarkor fa yafasos fararur koḇeja ro negara ḇeba ḇesmai roi ḇebor ḇepyum ḇa na. Fyorno ido, nkofandun paik ḇe paik fa nkofarem syapram ḇe sidang-sidang na. Syapram anna sfarem na ro udara, mura nari neḇeyun wer ḇe wai, ramnai nkain ro warḇeki ḇefo pampen eceng gondok rawo minggu swaf riḇeso. Ḇesyaboi, fararur inkoḇena nambran pdef.

Yamam naek sya sifrur munara kebaktian ḇeba kuker kumpan ḇebor ḇa na, nafrur fa yamanen kaku si. Sifrur kaderen ro as ḇeḇesofer na ma sepake abris rumput gaja ḇekwan na fa nbe ander ḇaido epen ro rum na. Abris anna saper na ma nbe moḇ fa skain rona. Naek srar sepake kako amboberna nafa nbe adir fa sḇuki serepen rum ma siyanem yar fa sḇukifrur epen ma meja. Snar pai noḇa rya, siwasuk aikif na fa sikyaukepen ai ḇeyores na. Yamanen kaku si snar sepande ma sekir kaku. Yaswar kaku si. Rofyor yabur si snar fararur ebabo yena, yamander sira!

YUF FARMYAN RO KENYA

Ro 1974, sor aya fa yara ḇe kantor cabang ḇero Nairobi, Kenya. Nkoro diwa fararur inkoḇena nabore, snaro cabang Kenya smamwarek fararur ḇaḇebaryas ro negara risamfur ḇekain fanam na. Negara riḇeso sidwarek fararur inkoḇena. Siwan aya fa yamamfar negara-negara nane, ḇesyadi ya iso Etiopia. Ro diwa, naek srar koḇansya sewayam kaku si ma sismai kandera. Sia smun fafaya siḇa ma sismai ro bui. Sia wer smun sira simar. Ḇape sfarmku ma sisoasuser pdef snaro sna wis ḇepyum kuker Yahwe I ma min sesi.

Ro 1980, roi ḇefrur marisen kaku naisya wer ro kenem yedi fafisu yafarbuk kuker Gail Matheson, ima bin Kanada diri. Gail nuso kelas ḇemnis kame ro Gilead. Nufaramrem syapram rarya kwar. Gail dakḇe misionaris ro Bolivia. Taun ri 12 nusrow yae nuḇa, isof ro nusrow nuro New York. Fyoro ḇa ramnai, nufarḇuk ro Kenya. Kasumasa nabor ḇe Gail snar mamam ma kakara rohani ḇyena ma dakkenem syadadi ḇa. Ḇye binboki ḇesyowi kaku ma binswa ḇefrur pyum.

Ro 1986, Gail nu, nusmai fararur keliling ma ro fafisu ya kako yuf farmyan ḇe anggota Panitia Cabang. Yaḇe pengawas keliling ro Kenya, mboi yamamfar kako negara ḇebor na ro baḇ cabang Kenya.

Yun faya ro munara kebaktian ḇero Asmara, 1992

Yaswarepen pyum kaku fafisu yafasasos munara kebaktian ro Asmara (ro Eritrea) ro 1992. Ro fafisu anya, fararur inkoḇena sidwarek na ḇaim. Faḇye kaku, nkosmai monda gudang peternakan bar ḇero bandi na naḇyeḇa, nkomam ro bandum na ido, naḇyeḇa syadi wer. Ḇape, ro ras nkoḇe kebaktian ya, yakandor ra. Kukro naek srar sya sfadwer gudang bandum ani nḇe moḇ ḇepyum fa nkoḇuki syom Yahwe I. Kina ḇebor sya sun kruḇen ḇepyum na ma sikdwarek roieḇor ḇepyum ḇa na. Nkomarisen ma nkosmai aski ro munara ine, snonkaku ḇerama sya barbor seja se 1. 279.

 Nuro fararmyan fararur keliling ine, nusmai samswen ḇeḇeso snar nubarek ro moḇ ḇese ro minggu oser-oser ya. Ras oso, nubarek ro rum ḇepyum kaku ḇefanam yendisare. Ras ḇese wer ido, nubarek ro rum kasun sifrur ro seng na, kamar mandi ya kyain binkwan inja na numbran ra indokada swaf ri 100 meter. Numarisen nufarmyan ro moḇ sairirya wer. Numarisen kaku ras ḇe ras nuisya nubaryas fnoḇek perintis ma manḇaryas ḇeraryaḇ sya. Fafisu nusmai fararur ḇesewer, nari nubur bati ḇebor numander sya.

RO ETIOPIA NUSMAI BARAKAS NABORE

Ro papupes 1980-an isof randak 1990-an, sup ḇeḇeso ro baḇ cabang Kenya, seakui fararur inkoḇena ro hukum na. Inja, sifrur kantor cabang ḇeḇeso ma kantor negeri ḇebabo na. Ro 1993, siwan nufa nufarmyan ro kantor negeri Addis Ababa, Etiopia. Taun ḇe taun nawas ramnai, fararur koḇena ro diwa, seakui naro hukum ma nkomkei fa nkofrur fararur ine.

Yaḇe pengawas keliling ro mnu ḇero Etiopia, 1996

Yahwe ḇyebarakas fararur koḇeja ro Etiopia. Naek srar ḇebor sya sakfarmyan ḇe perintis. Ro 2012, taun ḇe taun nasyadi persen ri 20 ro manbaryas sya saksun ro perintis biasa. Ḇesewer ido, farkarkor-farkarkor teokratis ḇyuk farkarkor sifandun na, ma Balai Karajan nasyadi ri 120 sḇawes na. Ro 2004, kina Betel sepinda ḇe moḇ ḇebabo, ma Yahwe ḇyebarakas kako naek srar ḇero Etiopia isoine sna Balai Kebaktian ro moḇ ya.

Gail nuḇesyowi ḇaḇebati ḇefanam kuker naek srar ḇero Etiopia sya. Nuswar fafaya siḇa snar frurpyum ma sawarwar sena. Ro kirinema nusmai dafduf inja, sor nu fa nura ḇe cabang Eropa Tengah. Ro dine, smamwarek pyum kaku nu, ḇape numander kaku bati nuḇedi ḇero Etiopia sya.

YAHWE ḆYE NAFA NASURE

Numam ro mankun nu kwar moḇsa Yahwe ḇye fararur ḇyenane fa nasure. (1 Kor. 3:6, 9) Imnis ra, fyor yaḇaryas randak faro snonkaku ḇesewar tembaga ḇaido kansai ḇerama ro Rwanda ḇe Kongo sya, sikofenḇair barbor ro manḇaryas ro Rwanda ḇa. Ḇape, baboine naek ma srar sisyadi ro 30.000 sisya ro sup ani. Ro 1967, indokada manḇaryas ri 6.000 sisya ro Kongo (Kinshasa). Kirinema manḇaryas sisyadi ro 230.000 sisya, ma snonkaku ḇerama ro munara Swarapepen ro taun 2018 sisyadi ro yuta oser. Ro sup ḇebor kam randak ya ḇero baḇ cabang Kenya, manḇaryas sya barbor seja sek syadi wer isof syadi ro 100.000.

Nasyadi ro taun 50 ḇepon naiwara, Yahwe ḇye naek ḇebor sya fa sifnoḇek aya fa yakro fararur oras nakam ine. Isof ro ras ine, yamai yawos ḇe snonkaku sya kaker, mboi yafarkor fa yakyar nako Yahwe I. Rosai yasmai ro Afrika diwa nafnoḇek aya fa yakaḇaḇaḇ ma yana mararisen. Gail numanen naek srar ḇero diwansya ḇefasnai frurpyum, farmku, ma kakyar ḇeba faro Yahwe. Kasumasa nabor naḇa faro ḇaḇenaḇye Ḇyena. Barakas ro Yahwe nasyadi ro rosai yakara na.​—Mz. 37:4.

^ par. 11 Ḇarpur ya sor naḇe Pelayanan Kerajaan Kita, ma ḇaboine sfadwer na ḇe Kankenem ma Fararmyan Kristen Koḇena—Syapram Farkarkor.

^ par. 23 ”Kitawala” inema apap ro wos Swahili knam ḇyeja iso ”ḇekainwarek, ḇefarkin, ḇaido ḇepoik”. Inema gerakan polotik nairi, sisewar insama Kongo sores ro mankunsi ma simkeibur Belgia. Raryur Kitawala ansine sḇesewar fa sismai syap Saksi-Saksi Yahwe sena ramnai sfarkor na, ma sirwas na. Spambar farkarkor ḇekaku ro Refo samaido namnis kuker karkara polotik sena, kenem ḇeḇyeḇa sena, ma rari ḇeknam ro fawar sinan ḇepon siwara.