Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 27

Kofasos Ko ro Kirine faro Ḇaḇewayam Na Ḇerama Ya

Kofasos Ko ro Kirine faro Ḇaḇewayam Na Ḇerama Ya

”Snonkaku oser-oser ḇemarisen ḇekenem ro ḇaḇeari snar Yesus Kristus nari sisma ḇaḇewayam.”​—2 TIM. 3:12.

DOYA 129 Komkuepen Pdef

ROI NA KOFARKOR *

1. Rosai ḇefnai fandun fa kofasos ko faro ḇaḇewayam ya?

RO ROḆ rofyor Yesus imar ḇaime, ikofenḇair ḇepon kwar manfamyan ḇyesya kam nari sayin si. (Yoh. 17:14) Isof ro kirine, Saksi-Saksi Yahwe sismai wayam ro snonkaku ḇesyom ḇe Yahwe ḇa sya. (2 Tim. 3:12) Ma, snar papupes dunya ine fyanam kaku kwar, mbroḇ koḇesi nari spampum ko syadi wer.​—Mat. 24:9.

2-3. (a) Rosai ḇefnai fa makakak dun samswen ḇe ko? (b) Rosai na kawos ro farkarkor ine?

2 Rariso kofasos ko ro kirine insama komkuepen fafisu kosmai ḇaḇewayam ya rai? Fandun ḇa fa kowasenkara roi ḇeḇyeḇa rosai nari ḇekur ko na. Snaro na nafnai fa komkak ma koḇeḇirḇar syadi rawo kofarmyan ḇe Yahwe I wer ḇa fafisu fafrowes ndrama nkur ko ḇaime. (Ams. 12:25; 17:22) Roi ḇepon kaku ’mbroḇ koḇedi, Ibiris’ ḇyukifrowes ko iso makakak. (1 Ptr. 5:8, 9) Inja, rosai na kofrur ro kirine fa kofasos ko?

3 Ro farkarkor ine, na kawos moḇsa kosambraḇser wis koḇena kuker Yahwe I rai ma rosai ḇefnai fandun kaku fa kofrur na ro kirine beri. Na kawos kako rariso insama koḇebri syadi wer. Ma ḇepur ya, na kawos rosai na kofrur fafisu snonkaku ḇembroḇ konsya sayin ko.

NYAN FA SWAMBRAḆSER WIS BENA KUKER YAHWE

4. Raris Ibrani 13:5, 6 ikofen ya, rosai fandun fa kokyar ya, ma rosai ḇefnai ya?

4 Wakyar kaku Yahwe ima iswar Au ma ipok ibur Au ḇaḇeri. (Wasya Ibrani 13:5, 6.) Syap Baryas ḇesae taun naiwara doḇe, ”Snonkaku ḇemamḇir kaku Allah nari ikyar  syadi faro I fafisu ismai wayam.” Wos nane nkaku! Insama komkuepen pdef fafisu sewayam ko, fandun fa koswar Yahwe I ma kokyar kaku faro I, koswarepen ḇesya kwar Yahwe ima iswar kaku ko.​—Mat. 22:36-38; Yak. 5:11.

5. Rosai na ḇefnoḇek Au fa ḇaḇir Yahwe saswar Ḇyena?

5 Wawasya Refo ras ḇe ras insama wafanam syadi ḇe Yahwe. (Yak. 4:8) Fafisu wawasya Refo ya, kwarauser Yahwe rari Ḇyena imnis raris saswar, ḇaḇenaḇye, ma sawarwar. Ḇaḇirpan Yahwe saswar Ḇyenane neḇefasnai ro roi ikofen ma ifrur na. (Kel. 34:6) Sino sisya samswen fa sikyar Allah iswar si snar mankunsi sḇaḇir ono ḇeswar si ḇa. Waksmai roi ḇeradine ido, ras ḇe ras swewar fa fasepen nyan Yahwe fyasnai sawarwar ma ḇaḇenaḇye faro Au. (Mz. 78:38, 39; Rm. 8:32) Fafisu kwara roi wasmai ma mam ro mankundaw ma kwarauser rosai wawasya ro Refo na, nari bisa wafas roi ḇebor Yahwe ifrur kwar ḇe Au na. Ḇesyowi kaku rosai Yahwe ifrur na ido, na wis Bena kuker I nasambraḇ syadi wer.​—Mz. 116:1, 2.

6. Imnis ḇekofen ro Mazmur 94:17-19, rosai fainda wasmai ya fafisu ḇenadi kuker sne ḇesiper?

6 Ḇenadi faswef. Wawasenpan, romamkun oso kmari isya fyorepen i. Romamkun ani imkak ḇa fa fyawar faro kmari roi ḇepyum ma ḇebye ḇa ismai ro ras ani. Au kako bisa waksmai fanamnam ḇeradine kuker Yahwe, rofyor ḇenadi faro I kuker sne besiper ras ḇe ras. (Wasya Mazmur 94:17-19.) Fafisu waḇenadi ḇe Kma ḇesaswar koḇedi, ”wasḇawer roi ḇero snembri ḇe Yahwe raris war” ma wakofenḇair ḇe I roi nakam ḇefrur fa wamkak ma ḇebirḇar na. (Rat. 2:19) Rosai bon ya? Refo doḇe nari ḇaḇir ”saswar-ḇaḇye ro Allah, ḇesyadi ro kakara”. (Flp. 4:6, 7) Wanadi rarirya ḇesya kwar ido, nari wafanam syadi ḇe Yahwe I.​—Rm. 8:38, 39.

Koḇebri syadi rofyor kokyar nako faro Yahwe ma Karajan Ḇyedi

Stanley Jones syambraḇser kakyar ḇyedi kuker ikyar kaku faro Karajan Allah (Mam syos ḇe 7)

7. Rosai ḇefnai fandun fa wakyar kaku Allah asas Ḇyena ḇekur Karajan Ḇyedi nari ndarirya?

7 Wakyar kaku barakas ro Allah Karajan Ḇyedi nari ndarirya beri. (Bil. 23:19) Wakyar ḇa ido, nari napyan ḇe Setan ma ḇeso i sya fa sifrur makakak Au. (Ams. 24:10; Ibr. 2:15) Ro kirine moḇsa swambraḇser kakyar Bedi faro Karajan Allah rai? Rofyor wafarkor ro mankundaw, swewar fa wafawi nabor syadi wer Allah asas Ḇyena ḇekur Karajan Ḇyedi ma rosai ḇefnai fa wakyar kaku asas anna nari ndarirya. Rosai fainda ya? Kwarapan fawar ro Stanley Jones, ḇesmai ro bui ro swaf taun rifik snar kakyar ḇyedi. Rosai ḇesambraḇser i fa imkuepen pdef? Doḇe, ”Kakyar yedi syambraḇ snar yafawi Allah Karajan Ḇyedi ma rosai nari Karajan ani ifrur ya, ma yakyar kaku faro roi anna. Rarirya, osoḇaḇeri ipok ifrur fa yabur Yahwe I.” Wakyar kaku faro Allah  asas Ḇyena ido, na wafanam syadi ḇe Yahwe ma wapok wamkak ḇa.​—Ams. 3:25, 26.

8. Rosai ḇefasnaḇair ro nyan komam rarama koḇena ro fananjurya? Fasnaiḇair pan.

8 Waso pdef ro fananjur Kristen na. Fananjur nafnoḇek ko fa kofanam syadi ḇe Yahwe. Nyan komam rarama koḇena ro fananjur ya na nfasnaiḇair komkuepen pdef ke roḇa fafisu ḇaḇewayam ryama. (Ibr. 10:24, 25) Rosai ḇefnai ya? Kirine komam monda roi kasun na nafnai fa koso fananjur ya ḇa ido, moḇsa koḇe rai fafisu na siḇe smun ko? Imbape, kun snemuk kaku fa koso pdef fananjur na ido, na kopok kosusu ḇa fafisu ḇembroḇ ko sya sidwarek ko. Kirinema swaf fa kofasna syowi faro fananjur koḇena. Rofyor komarisen koso fananjur na ido, roi osoḇaḇeri, sasoser pamarenta kako na ipok idwarek ko ḇa fa kosouser syadi faro Allah ro snonkaku sya.​—Farfyar 5:29.

Waswarepen wos ḇero Refo ma doya Karajan ro kirine na nasambraḇser Au ro fafisu ḇaḇewayam ya (Mam syos ḇe 9) *

9. Rosai ḇefnai fa kofasos ko kuker koswarepen wos ḇero Refo ima nyan ḇepyum kaku?

9 Waswarepen wos ḇero Refo wamarisen kaku na. (Mat. 13:52) Imbude kananpararoi, mboi Yahwe na ḇyuk roi ḇesren Ḇyedi ifnoḇek ko fa koswarepen kaḇer wos Refo anna. (Yoh. 14:26) Mam kada fawawar ro manbesrar oso ismai ro bui ro Jerman Timur ma ḇyarek ro mankundi ro sim oso. Doḇe, ”Snar yaswarepen mnuk riutin ro Refo, nane nun fainda kaku! Ras ḇe ras yakain ro mankundaya mboi yana swaf fa yakarauser farkarkor ḇero Refo na.” Mnuk ro Refo nafnoḇek manbesrar koḇedine fa fyanam pdef ḇe Yahwe ma isoasuser.

(Mam syos ḇe 10) *

10. Rosai ḇefnai fandun fa koswarepen doya koḇena?

10 Waswarepen ma wadisen doya ḇeyun sanandik ḇe Yahwe. Fafisu Paulus ma Silas susmai ro bui ro Filipi, sudisen dow sanandik faro Allah suswarepen na. (Farfyar 16:25) Rosai ḇesambraḇser naek srar ḇero Uni Soviet ḇepon iwara rofyor sun si ḇe Siberia? Srar Mariya Fedun fyar ḇo doḇe, ”Nkodisen doya koswarepen na kam, doya ḇero syap dasdisen anya.” Ikofen dow anna nsambraḇser sikame ma nafnoḇek si fa sifanam pdef ḇe Yahwe. Wakḇaḇir wasmai samambraḇ fyor wadisen doya wamarisen na ḇero syap dasdisen  ma situs web koḇedi ke? Rarirya ido waswarepen pyum doya anna ro kirine!​—Mam kotak ” Wafnoḇek Aya fa Yamkak Ḇa”.

NYAN FA ḆEBRI SYADI WER

11-12. (a) Ro 1 Samuel 17:37, 45-47, rosai ḇefrur Daud i fa ḇyebri kaku? (b) Farkarkor ḇepyum rosai kun ro Daud farfyar ḇyeja?

11 Wafandun ḇaḇebri fafisu wasmai ḇaḇewayam. Waḇaḇir Auma wamakakak ido, rosai na wafrur ya? Waswarepen ḇaḇebri ḇekaku ya ryamuma ro baken ḇeba, ḇaido samambraḇ mankun Bena ḇa. Kwarapan farfyar ro Daud, byabo kaker fyor myamunmun kuker Goliat i. Goliat ima iba mantar kaku, mboi Daud ima ikasun syadi, syambraḇ ḇa, ma dakḇe sordade ḇaim. Daud nya sumber oḇa kako. Ḇape, ḇyebri kaku. Daud imkak ḇa fa myamunmun kuker Goliat ḇeba mantar ani.

12 Rosai ḇefrur Daud i fa ḇyebri kaku? Ikyar nako Yahwe isya ryous i. (Wasya 1 Samuel 17:37, 45-47.) Daud kyara monda ḇa Goliat ima iba syadi ro i. Ḇape, kyara monda Goliat ima ikasun syadi ro Yahwe I. Farkarkor rosai kun ro farfyar ine? Na koḇaḇir komkak ḇa rofyor kokyar Yahwe isya ryous ko ma komam mbroḇ koḇesi sima sikasun syadi ro Allah koḇedi Ḇepoik Syadi. (2 Taw. 20:15; Mz. 16:8) Fyor ḇaḇewayam ryama ḇaim, rosai kofrur ro kirine insama koḇebri syadi wer?

13. Rariso insama kona ḇaḇebri ya rai? Fasnaiḇair pan.

13 Kirine na koḇebri syadi rofyor koḇaryas ḇe snonkaku ḇesesya abar ḇepyum Karajan Allah. Moḇsa ndrariri? Fararur ḇaḇeḇaryas fyarkor ko fa kokyar faro Yahwe ma komkak snonkaku sya ḇa. (Ams. 29:25) Baken koḇena na nsambraḇ syadi fyor kofararure. Rarirya kako, na koḇebri syadi fafisu koḇaryas ro rum ḇe rum, ro moḇ snonkaku sibor sisya, ro fafisu sairirya kam, ma ro moḇ sfarḇaḇyan ro na. Kona ḇaḇebri fa koḇaryas ro kirine ido, nari koḇeḇefasos kwar fa koḇaryas pdef fafisu sidwarek fararur koḇena.

Nancy Yuen sor i fa ḇyaryas awer mboi imewer (Mam syos ḇe 14)

14-15. Farkarkor rosai kun ro Nancy Yuen ma Valentina Garnovskaya?

14 Na kofarkor nabor syadi ro imbesrar risuru ḇefasnai kaku ḇaḇebri ya. Nancy Yuen kakaki ḇyeja isyadi ḇa ro sentimeter  ri 150, ḇape imakakak ḇaḇeri. * Fafisu sor i fa ḇyaryas awer ankaninem ḇeḇye Karajan Allah, imewer kaku. Inja, sisun i ḇe bui ro Cina syadi ro swaf taun ri 20. Ḇebarara ḇefakfuken i sya soḇe ro sup ani imbesrar ine ”bruri pyakrek kaku”!

Valentina Garnovskaya kyar kaku Yahwe isya ryous i (Mam syos ḇe 15)

15 Valentina Garnovskaya, ro fafisu Uni Soviet ḇepon iwara, sisun i ḇe bui rarwan rikyor. Kokor ido, ismai ro bui nasyadi ro swaf taun ri 21. * Rosai sasar ifrur ya? Dun snemuk fa ḇyaryas pdef. Iso ḇefnai fa ḇeḇarara sya sor i ḇe ”bin ḇeḇarḇor kaku”. Rosai ḇefrur fa imbesrar ḇesoasuser risuru suine subri kaku? Sukyar kaku Yahwe isya ryous su.

16. Rosai nyan fa kona ḇaḇebri ḇekaku ya?

16 Imnis kofarkor kwar, insama kona ḇaḇebri, komam awer faro samambraḇ mankun koḇena. Imbape, fandun fa kokyar Yahwe isya ryous ko ma iso na ḇemunwarek ko. (Ul. 1:29, 30; Zak. 4:6) Naiso nyan fa kona ḇaḇebri ḇekaku ya.

ROI NA WAFRUR FAFISU SNONKAKU SYA SAYIN AU

17-18. Imnis ḇefas ro Yohanes 15:18-21, swarapepen rosai Yesus ḇyuk ḇe ko na? Fasnaiḇair pan.

17 Komarisen snonkaku sya sesyowi ko. Mboi sifrur ko rarirya ḇa ido, kopok kokara awer koma sfandun ko ḇa. Yesus doḇe, ”Aski faro, mko rofyor snonkaku sya sayin mko ma simewer mko, skoryae mko ma rofyor spampum snonsnon mkoḇena imnis roi ḇeḇarḇor oso, snar Rumkun Snonkaku.” (Luk. 6:22) Rosai knam ro Yesus wos ḇyenane?

18 Yesus ikofenḇa snonkaku Kristen sya na simarisen fyor sayin si. Ḇesyaḇo, isya ḇyuk swarapepen ḇe ko ḇekur roi nari nkur ko. Koma koḇeoser kuker dunya ine ḇa. Kokenem imnis Yesus farkarkor ḇyena ma koḇaryas anun Yesus ḇyaryas ya. Iso ḇewar fa, dunya ina dayin ko. (Wasya Yohanes 15:18-21.) Komarisen kofrur Yahwe imarisen. Inja, fyor snonkaku  sayin ko snar koswar Kma koḇedi ido, kopok kokara awer.

19. Moḇsa koso manwawan sya nyan sena rai?

19 Mam monda awer roi snonkaku sya sikofen ḇaido sifrur na, nafnai fa wamai waḇe Saksi Yahwe. (Mi. 4:5) Na kosawen makakak faro snonkaku kuker kowasenkara nyan ḇepyum ro manwawan ḇero Yerusalem sya, fafisu Yesus imar kwar. Sifawi manfarkin agama Yahudi sya sayin kaku si. (Farfyar 5:17, 18, 27, 28) Ḇape, ras ḇe ras sra pdef ḇe bait ma sfasnai bos sima Yesus manfamyan ḇyesirya kuker siḇaryas. (Farfyar 5:42) Simewer makakak ya ifrur fa sisusu. Kaksawen makak faro snonkaku sya kako kuker koḇaryas ma kofasnai bos koma Saksi Yahwe siko. Kofrur na ro moḇ kofararur ro ya, rum farkor, ma ro moḇ koḇarek ya.​—Farfyar 4:29; Rm. 1:16.

20. Rosai ḇefrur fa manwawan sya siryaḇ rofyor snonkaku sya sayin si?

20 Rosai ḇefrur fa manwawan sya siryaḇ? Snar sifawi roi ḇefnai sayin si ma sismai kandera snar sifrur Allah marisen Ḇyena. Nainema syowi ḇeba kaku faro si. (Luk. 6:23; Farfyar 5:41) Ḇarpur mura, Manwawan Paulus fyas, ”Mkosma kandera rariso wer kako snar ḇaḇenapnapes, nari mkosma aski.” (1 Ptr. 2:19-21; 3:14) Rofyor kofawi sayin ko snar kofrur roi ḇenapes ya ido, kopok korir awer ayayin sena nafrur fa komkak ma kofarmyan ḇe Yahwe I wer ḇa.

WASMAI FAINDA SNAR WAFRUR FASASOS

21-22. (a) Rosai fandun fa wafrur ro kirine? (b) Rosai nari kawos ro farkarkor ḇeramaya?

21 Kofawi mnis ḇa fafisu risai ḇaḇewayam na ryama ḇaido pamarenta na sidwarek fararur koḇena. Ḇape, roi kofawi ya iso kofasos ko ro kirine kuker kosambraḇser wis koḇena kuker Yahwe I, koḇebri syadi wer, ma kosawen makak faro snonkaku sya. Fasasos kofrur ro kirinena nafnoḇek ko fa kofarmyan pdef ḇe Yahwe ro fafisu iyama.

22 Ḇape, rariso fyor sidwarek kaku ḇaḇesamyom koḇena? Ro farkarkor ḇeramaya, nari kawos wos farkin ḇeḇeso ro Refo ḇefnoḇek ko fa kofarmyan ḇe Yahwe pdef fafisu sidwarek ko.

DOYA 118 ”Bukma ḇe Nko Kakyar Ḇebor Syadi”

^ par. 5 Komewer snonkaku sya sayin ko. Ḇape, komarisen ke komarisen ḇa yo, kokame nari kosmai ḇaḇewayam. Farkarkor ine na dawosḇair rariso kofasos ko rai insama komkak ḇa fafisu kosmai wayam.

^ par. 14 Mam The Watchtower 15 Juli 1979, ram 4-7 ma vidio Nama Yehuwa yang Paling Penting ro JW Broadcasting®. Swewar ro ḇar AWAWOS MA FAWAWAR.

^ par. 15 Mam Buku Tahunan Saksi-Saksi Yehuwa 2008, ram 191-192.

^ par. 66 SONIN: Fafisu nadi ro kina, sinan suine suḇuk kartu fa sufnoḇek romasa suḇesuya fa suswarepen mnuk ro Refo.

^ par. 69 SONIN: Ro marandan ḇe fananjur ya, kina oso sidisen doya Karajan ro oto ya dori.