Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Saswar Ḇemnis Rariso Ḇeyun ḇe Aski Ḇekaku Ya?

Saswar Ḇemnis Rariso Ḇeyun ḇe Aski Ḇekaku Ya?

”Ḇeḇeaski ya siso er ḇena Yahwe I ḇe Allah sedi!”​—MAZMUR 144:15.

DOYA: 7573

1. Rosai ḇefrur fa fafisu kokenem ine iḇeseburo fafisu iwara?

RO MARANDAN kankenem snonkaku, fafisu kokenem ine iḇeseburo fafisu iwara. Yahwe isya iryur raryur ḇeba oso ḇerama ”ro ersya kam, keret, kawasa ma wosna”, raris Refo ḇyardina. Siso ”er ḇesambraḇ kaku” ḇena kawasa ḇeḇeaski ḇesyadi ro yuta riwar ’ḇesyowi faro Allah roḇ meser ro Allah rum ḇesren ḇyedi’. (Wahyu 7:9, 15; Yesaya 60:22) Ro fafisu ine insape snonkaku ḇebor syadi sisya ḇeswar kaku Allah ma min sesya.

2. Saswar ḇesasar ḇemnis rariso snonkaku ḇebati kuker Allah I ḇa sya sfasna na? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

2 Ḇape, Refo ḇyardi kako snar ro fafisu koḇedine, snonkaku ḇebati kuker Allah I ḇa na sfasna saswar ḇesasar. Ineiso ḇeḇefandun mankun. Manwawan Paulus fyas snar ro ras-ras ḇepupes na, snonkaku sya nari ”siswar mankunsi ḇardi, siswar pipi” ma ”siswar marasrisen baken ro siswar Allah I”. (2 Timotius 3:1-4, NW) Saswar ḇeḇefandun mankun ine iḇeseburo saswar ḇe Allah. Snonkaku ḇesewar  fandun mankundi kyara roi nane na nafur fa isma aski, ḇape kakuya rarirya ḇa. Saswar ḇeradirya na nafrur fa snonkaku sya sifandun mankunsi ma nun samswen faro kankenem snonkaku sya.

3. Rosai na kawos ro artikel ine? Rosai ḇefnai ya?

3 Manwawan Paulus ifawi snonkaku ḇebor na sfasna saswar ḇeḇefandun mankun ma nane nari nawyaye snonkaku Kristen. Inja ḇyuk swarapepen ḇe si fa ’sḇinkwanbur’ si, ḇaido sfanam awer snonkaku ḇefasna saswar ḇeḇefandun mankun. (2 Timotius 3:5) Ḇape na kopok koḇinkwanbur snonkaku ḇeradinensya kam ḇa. Inja, rariso insama snonkaku ḇena kenem ḇeradinensya sawyaye awer ko ma kofrur Yahwe, Allah knam ro saswarya imarisen? Mkorama komam rariso saswar Yahwe imarisen fa kona na neḇese kuker saswar ḇeḇefasnai ro 2 Timotius 3:2-4. Ramnai na komam mankunko ma komam nyan rariso kofasna saswar nari ḇefrur fa koprei ma kona aski ḇekaku ya.

KOSWAR ALLAH KE KOSWAR MANKUNKO?

4. Rosai ḇefnai sasar ḇa fa koswar mankunko?

4 Paulus fyas, ”Snonkaku sya nari siswar mankunsi ḇardi.” Ine kyurfasna koswar mankunko ido syasar ke? Aroḇa, koswar mankunko ima roi ḇefandun ma roi kofasna ro rasras nairi. Yahwe ifrur ko rarirya. Yesus doḇe, ”Waswar snonkaku min besi imnis waswar mankundau.” (Markus 12:31) Kakuya, na kopok koswar snonkaku ḇesesya ḇa rofyor koswar mankunkoḇa. Refoya ikofen kako, ”Snonya iswar swari kada imnis raris baken mankundi ḇyedi: Mansei ḇeswar swari imnis raris iswar mankundi. Snar snonkaku oso dayin baken mankundi ḇyedi ḇaim, mboi fyaduru ma ḇyemanmin i.” (Efesus 5:28, 29) Inja nasnai kaku fandun kako fa koswar mankunko.

5. Rariso na koḇeḇair snonkaku ḇeswar syadi mankundi rai?

5 Saswar kowasya ro 2 Timotius 3:2 ima saswar ḇesasar ma ḇemnisḇa. Iso ḇeḇefandun mankun. Snonkaku oso iswar syadi mankundi ido, na kyara ikaki syadi ro roi ḇekakuna. (Wasya Roma 12:3.) Fyandun mankundi bardi buro ḇesesya. Rofyor ismai samswen, na ḇyuk sasarya ḇe mankundi ḇa ḇape ḇesesya. Komentator Refo oso doḇe snonkaku ḇeradirya imnis landak ḇeyaperi imnis ḇola, kyawef fasisi kuker bur ḇemyaren ḇyena ro bandum mboi fyasnai bur ḇesar ḇe ḇesesya ro bandiya. Snonkaku ḇemnis radirya sna aski kaku ḇa.

Koswar Allah ido na nun rari-rari ḇepyum

6. Koswar Allah ido roi ḇepyum rosai na kosmana?

6 Sarjana Refo ḇeḇeso sikyar Paulus dap randak saswar ḇeḇefandun mankun snar rari ine nari nun ḇe rari-rari ḇeḇyeḇa ḇese dap ro ḇarpurna. Ḇape, koswar Allah ido na nun rari-rari ḇepyum. Imnis raris raryaḇ, aski, ḇaḇekaḇaḇaḇ, sne ḇenaḇye, ḇaḇenaḇye, kakyar, ḇaḇemayar,  ma ḇaḇefarmku mankun. (Galatia 5:22, 23) Manḇefas mazmur fyas, ”Ḇeḇeaski ya siso er ḇena Yahwe I ḇe Allah sedi!” (Mazmur 144:15) Yahwe iso Allah ḇeḇe aski, ma kawasa Ḇyesi kako sḇeaski. Siḇesebur snonkaku ḇeswar syadi mankunsi ma ḇekara monda faro rosai na sismana, ḇape Yahwe manfamyan Ḇyesi sna aski snar simarisen sḇuk ḇe ḇesesya.​—Kisah 20:35.

Rariso insama koḇe snonkaku ḇeswar mankunko awer? (Mam paragraf 7)

7. Fakfuken risai monda na ḇefnoḇek ko fa kofawi kaku koswar faro Allah I?

7 Rariso na kofawi kaku koswar syadi Allah I ro koswar mankunko bardi? Kwarapan ananun ḇepyum ine, ”Mkosewar ḇaḇefandun mankun mkoḇena ḇardi awer roḇa sanandik ḇeḇefromo awer. Inja iḇye kuker randun sne mkomam min mkoḇesi sikaki syadi ro mankun mko; ma mkono oser-oser syewar fandun mankundi ḇyena awer, ḇape fandun snonkaku ḇesesya kako.” (Filipi 2:3, 4) Na kofuken mankunko: ’Yamnaf ananun ine ke? Yasewar kaku fa yafrur rosai Allah imarisen na ke? Yasewar nyan fa yafnoḇek ḇesesya ḇero sidang ma ro ḇaḇeḇaryas ya ke?’ Fyorno ido samswen fa koḇuk oras ma samambraḇ koḇena. Imbude fandun fa kofararur marḇak ma korir roi ḇeḇeso komarisen na. Ḇape kofrurna ido, na kona aski kaku snar kofawi kofrur Manḇepoik syadi ro farsyos ḇeba ine imarisen!

8. Rosai snonkaku Kristen ḇeḇeso sifrur kwarna snar siswar Allah I?

8 Snar siswar Allah ma simarisen sifrur nabor wer ro fararmyan, snonkaku Kristen ḇeḇeso srir fararur na ḇefrur fa sna nana nabore. Ericka, ima dokter diri, kyinfir fa ḇyeperintis ḇardibur  myam monda ḇe fararur ḇyeja. Kuker swari sufarmyan ro sup ḇeba ḇeḇeso kwar. Ikofen, ”Kankenem nuḇena napyum kaku, snar fafisu nufnoḇek ro moḇ ḇeyawos wos ḇese, nusma fawar nabore nusma bati sibore.” Ericka fyararur kaker ḇe dokter, ḇape ḇyuk oras nabor ma samambraḇ ḇyena fa fyarkor snonkaku fa sakfawi Yahwe ma ifnoḇek naek srar sya. Doḇe roi nanekam nun ”raryaḇ ma sneprei”.

ARASAI RO NANKI KE SUPSWAN?

9. Rosai ḇefnai fa snonkaku ḇeswar pipi na sisma aski ḇa?

9 Paulus fyasḇair snonkaku sya nari ”siswar pipi”. Taun ḇeḇeso naiwara, perintis oso ro Irlandia dawos faro snon oso rosai Refo ikofenna kuker Allah I. Snon ani ḇyas dompet ḇyedi, isasyar pipi ram ḇeḇeso, bo ikofen, ”Ineiso allah yedi!” Snonkaku ḇebor sikofenḇair bos ḇa mboi skara rarirya kako. Siswar pipi ma roiebor na sikoḇes kuker pipi na. Ḇape Refo ḇyuk swarapepen, ”Snonkaku ḇeswar sarak nari isma marasrisen kuker sarak ḇa, ḇaido snonkaku ḇeswar arasai nari isma marasrisen kuker roi ismanaḇa.” (Pengkhotbah 5:10) Snonkaku ḇeswar pipi nari imarisen ḇesya kwar fa syewar nabor syadiwer. Ḇyuk kankenem ḇyedi ḇesiper fa isma pipi. Ine nun i ḇe ”ḇarop nabor”.​—1 Timotius 6:9, 10.

10. Rosai Refo ikofen kuker arasai ma ḇaḇesaḇarar ya?

10 Kakuḇae, kokame kofandun pipi. Snar na nḇuk fadadiren ḇe ko. (Pengkhotbah 7:12) Ḇape, na koḇeaski snar pipi kosmana nasrow faro fandandun ḇepon koḇena ro rasras na monda ke? Imbo! (Wasya Pengkhotbah 5:12.) Agur rumkun Yake fyas, ”Buk maro aya ḇaḇesaḇarar roḇa arasai na awer.” Napyan fa kofawi rosai ḇewar fa snon ine imewer ḇyesaḇarar syadi. Doḇe imewer roi nane nafrowes i fa kyarawraw, snar karawraw ima roi ḇeyun sanandik ḇe Allah I ḇa. Ḇape rosai ḇefnai fa imewer nya arasai nabore? Fyas, ”Insama yarḇor awer mura yafamyun Au bo yoḇe, ’Manseiso Yahwe I?’” (Amsal 30:8, 9) Imbude wafawi snonkaku ḇekyar syadi faro arasai syadibur Allah I.

11. Rosai Yesus ikofen kuker pipi ya?

11 Snonkaku ḇeswar pipi na ipok ḇa fa ifrur Allah imarisen. Yesus doḇe, ”Snonkaku oser ipok duf farmyan tuan risuruḇa. Snar rofyor rarirya, nari dayin oso ma iswar suminya, roḇa ido ḇyeuser faro oso ḇoi suminya ḇyefandun i ḇa. Mkopok mkoḇe manfyan faro Allah ma faro papus ba.” Ikofen kako, ”Mkosewar awer papus ro supswan ine; snar ro supswan ine nari snus ma praf nari nenafanamkok ma ḇekarau-rau sya simkok ma skarauna. Ḇape mkosewar faro mko papus ḇero boiyaswa; snar ro boiyaswa snus ma praf nenafanamkokḇa ma ḇekarau-rau sya sipok skakok na ma skarauna ḇa.”​—Matius 6:19, 20, 24.

12. Rariso kankenem ḇesyadadiḇa nafnoḇek ko fa kofarmyan ḇe Allah I? Buk contoh.

12 Yahwe manfamyan Ḇyesi sibor sisewar fa sikenem syadadiḇa insama sna oras nabor fa sifarmyan ḇe Yahwe. Ma nane nafrur fa sḇeaski syadi. Jack ḇeḇarek ro Amerika Serikat, ḇyoḇ rum ḇeba ma bisnis ḇyeja insama duf farmyan ḇe perintis kuker swari. Fyasnaḇair, ”Samswen ḇe nu fa nuboḇ rum ma  roiebor ḇepyum nuḇena ro moḇ ine. Ḇape fafisu taun-taun ḇeponya fyor yabur ro moḇ fararurya bruri dufker snar fararur ayena. Swa yedi ḇye perintis biasa, ima imarisen ḇesya kwar. Na ikofen ker, ’Ayama yana bos ḇepyum kaku!’ Kirine aya kako yakḇe perintis, ma nukame nufararur ḇe bos oser iso Yahwe I.”

’Kankenem ayena nfasnai yakyar kaku rosai Refo ikofenna faro pipi ya ke?’

Rariso insama koḇe snonkaku ḇeswar pipi awer? (Mam paragraf 13)

13. Rosai na ḇefnoḇek kofa kokukeḇ kakara kobena faro pipi ya?

13 Rofyor kokukeḇ kakara koḇena faro pipi ido, fandun fa kofasnai kakaku. Kofuken mankunko: ’Kankenem ayena nfasnai yakyar kaku rosai Refo ikofenna faro pipi ya ke? Sasewar pipi iso ḇe roi ḇepon kaku ro kankenem ayedi ke? Yakara ker nana arasai ḇe roi ḇefandun syadi ro ḇaḇebati kuker Yahwe ma snonkaku sya ke? Yakyar kaku snar Yahwe nari ḇyuk rosai yafandun na ke?’ Kokyar kaku na ipok fa ifur snonkaku ḇekyar faro I sya sfafko ḇa!​—Matius 6:33.

KOSWAR YAHWE KE KOSWAR MARASRISEN BAKEN?

14. Rosai kakara ḇemnis faro marasrisen baken ya rai?

14 Refoya ḇyardi kako snar ro ras-ras ḇepupes na, snonkaku nari ”siswar marasrisen baken”. Imnis kofawi kwar nsasar ḇa koswar mankunko ma kosewar pipi, mboi ḇesyadadi ḇa. Rarirya kako, na nsasar ḇa fa kosma marasrisen ro kankenem kuker nyan ḇemnis. Snonkaku ḇeḇeso skara fandun fa sḇinkwanbur marasrisenya. Ḇape inema Yahwe marisen Ḇyena ḇe ko risyaḇa. Refo danun ḇe Allah manfamyan ḇesouser Ḇyesya, ”Rwama, wan roḇean bena kuker marisen ma winem anggur bena kuker sne raryaḇ.”​—Pengkhotbah 9:7.

15. Rosai knam ro wos ”siswar marasrisen baken”?

15 Suru Timotius 3:4 dawosḇair kuker snonkaku ḇeswar marasrisen baken ma sḇinkwanbur Allah I. Komam kada mnuk ine ikofenḇair ḇa snonkaku sya nari siswar marasrisen syadibur Allah I. Ine kyurfasna siswarkuf Allah I ḇa. Ḇape mnuk ine ikofen siswar marasrisen baken ”ro” siswar Allah I. Sarjana oso fyas mnuk ine ”kyurfasnai snar siswar Allah I ḇaḇeri”. Ineiso swarapepen ḇe snonkaku ḇeswar marasrisen baken sya. Refo fyasnaḇadiro snonkaku ḇeswar marasrisen baken ḇe snonkaku ḇemam monda faro marasrisen ro kankenem.​—Lukas 8:14.

16, 17. Rosai Yesus mamam ḇyedi faro marasrisen ya rai?

16 Yesus fyasnaiḇair ḇe ko rosai knam ro kona mamam ḇemnis faro marasrisen ya. I kako ryaḇe ”munara fakawawin oso” ma ”munara ḇeba”. (Yohanes 2:1-10; Lukas 5:29) Ro munara fakawawin ya, anggur sfasosna naḇro. Inja Yesus ifrur mujisat ma fyadwer warya ḇe anggur. Ro swaf ḇese, snonkaku sya sawos nabor Yesus i bo soḇe ima inambri ma fyarandinem. Yesus fyasnai kaku snonkaku ansine sna kakara ḇemnis ḇa.​—Lukas 7:33-36.

 17 Ḇape, Yesus myam marasrisen ḇe roi ḇefandun kaku ro kankenem ḇyedi ḇa. Ryir ro ḇarpon Yahwe fandun Ḇyena ma syewar fa ifnoḇek snonkaku ḇesesya. Imarisen ḇyekandera isof imar ro ai kandera insama fyaspar snonkaku sya. Yesus ikofen ḇe snonkaku ḇemarisen ḇeso i sya radine, ”Aski isya faro mko, rofyor skoryae mko ma sifrur kandera mko ma sonef mko kuker wos ḇeḇor ḇeḇyeḇa snar Aya. Mkoryaḇ ma mkomarisen, snar ḇaḇyak mkoḇena naba ro boiyas, snar rarirya kako sifrur kandera kwar faro nabi-nabi ḇepon mko sya.”​—Matius 5:11, 12.

Rariso insama koḇe snonkaku ḇeswar marasrisen ya awer? (Mam paragraf 18)

18. Fakfuken risai monda na ḇefnoḇek ko fa kokukeḇ kaku mamam koḇena faro marasrisen ya?

18 Rosai na ḇefnoḇek ko fa kokukeḇ kaku mamam koḇena faro marasrisen ya? Na kofuken ro mankunko: ’Yamam hiburan na ḇe roi ḇefandun kaku syadi ro fananjur ma ḇaḇeḇaryas ya ke? Na yarir roi ḇeḇeso yamarisen na insama yuf farmyan ḇe Allah ke? Rofyor yakinfir hiburan ido, na yakarauser rariso Yahwe myam roi yakinfir nane ke?’ Snar koswar Allah ma komarisen kofrur imarisen, na koḇinkwanbur roi kofawi na ḇe roi ḇesasar monda ḇa, ḇape ibasyadi roi kokara na nun marisen ḇe Allah I ḇa kako.​—Wasya Matius 22:37, 38.

NYAN FA KOḆEASKI

19. Manseiso na ḇesma kaku aski yaḇa?

19 Setan dunya ḇyedi ifrur fa snonkaku sya sekandera indokada ro swaf taun ri 6.000 kwar. Fafisu ras-ras ḇepupes ine, supswan ine ifo kuker snonkaku ḇemam monda faro mankunsi bardi, pipi, ma marasrisen. Skara monda rosai na snana ma sifrur marisen sena ḇe roi ḇefandun kaku ro kankenem ya. Ḇape snonkaku ḇeradinensya na sisma kaku aski yaḇa! Kakuya Refo ikofen, ”Ḇeḇeaski ya iso snonkaku ḇena Allah Yakub ḇe manḇefnoḇek ḇyedi, ḇena kakakyar faro Yahwe, Allah ḇyedi.”​—Mazmur 146:5.

20. Rariso saswar Bena faro Allah nafrur Au kwar fa wasma aski?

20 Fafisu nawase, Yahwe manfamyan ḇekaku Ḇyesi siswar I ma ro taun ḇe taun, snonkaku ḇebor ḇesesya smamḇir ma siswar I kako. Ine nfasna Karajan isya ḇyepoik, ma fyoro werḇa nari ḇyuk barakas ḇepyum kaku na! Kofrur Yahwe imarisen ido, na iryaḇ kaku, ma ine nḇuk aski ḇekaku ḇe ko. Snonkaku ḇeswar Yahwe I sya nari sisma aski ḇekain fyoro! Ro artikel ḇeuser ya, na kawawos saswar ḇeḇefandun mankun nun rari-rari ḇeḇyeḇa. Ramnai komam rariso rari-rari nane neḇesebur rari-rari ḇepyum ro Yahwe manfamyan Ḇyesi.