Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 6

Wufepen Nako Soasuser Bena!

Wufepen Nako Soasuser Bena!

”Isof ro yamardi yapok yarir soasuser yenaḇa!”​—AYB. 27:5.

DOYA 34 Yambran kuker Kakyar

ROI NA KOFARKOR *

1. Rariso Saksi Yahwe rikyor anskoya skofasnai soasuser pdef faro Yahwe I rai?

WAWASEN pan roi ḇekur Saksi Yahwe rikyor anskoine. (1) Ras oso, inai mkun oso isya ro rumfarkor, ma guru ḇyedi dor romawa farkor ḇero kelas syakam fa sakso ras ḇeba. Inai mkun ine ifawi Yahwe imewer kaku faro ras ḇeba ani. Inja, kuker myaren ikofen na dakso si ḇa. (2) Snonkbor oso imamyai mboi ḇyaryas ro rum ḇe rum. Ifawi bati ro rumfarkor ḇyesi oso ḇyarek ro rum ḇarya. Bati ḇyedine kyoryae ker Saksi Yahwe sya. Ḇesyabo, ḇyaryas pdef ro rum ani. (3) Snon oso fyararur marḇak kwar fa fyamfom fandandun ro kina ḇyesi. Ras oso, bos ḇaido amber ḇyani dor i fa ifrur roi ḇenapes ḇa. Ifawi imewer ido na sisae i ro moḇ fyararur ro ya. Mboi fyasnaiḇadir fandun fa ifrur roi ḇenapes ma isouser faro sasoser na snar iso Allah marisen Ḇyena faro manfamyan Ḇyesi nairi.​—Rm. 13:1-4; Ibr. 13:18.

2. Fakfuken rosai na kawos ya, ma rosai ḇefnai ya?

2 Mam ido, rari rosai skofasnai na? Imbude na wap rari ḇeḇeso, raris ḇaḇebri ma ḇaḇekakaku. Ḇape, skokame skofasnai rari ḇefandun kaku oso isoine soasuser faro Yahwe I. Soasuser nadif sko fa skomewer skoyuk Allah sasoser Ḇyena. Yahwe na imarisen kaku faro sko oser-oser snar skofasnai rari anya. Komarisen kakfrur Kma koḇedi ro nanki imarisen faro ko kako. Inja, mkorama kawos fakfuken nane: Rosai knam ro soasuser ya? Rosai ḇefnai fa kofandun soasuser ine? Ma moḇsa kosambraḇser mankunko insama kufepen nako soasuser koḇena ro fafisu ḇesamswen ine?

 ROSAI KNAM RO SOASUSER YA?

3. (a) Rariso Allah manfamyan Ḇyesi sifasnai soasuser ya rai? (b) Rosai conto na ḇefnoḇek ko fa kofawi knam kaku ro wos ”soasuser” ya?

3 Rariso Allah manfamyan Ḇyesi sifasnai soasuser ya rai? Isoine siswar Yahwe I kuker sne ḇesiper. Rarirya, sifrur roi Yahwe imarisen na ḇesya kwar. Mkorama komam rariso Refo ḇyuk wos ”soasuser” rai. Ro Refo, wos Ibrani sefararwei na ḇe ”soasuser” knam kaku ya isoine imnis, iḇye, ḇaido isiper. Imnis raris, Sasoser Taurat iwan snonkaku Israel sya fa sḇuk aiwan ḇe farsarser faro Yahwe I. Ḇape, fandun fa sḇuk aiwan ḇeḇye ḇaido ḇeduf ḇa sya. * (Im. 22:21, 22) Sḇuk awer aiwan ḇeḇyeḇa, rupa ra wemin ḇyesi oso, kneram, ḇaido mkamor ḇyesu oso isyaḇa. Oroḇaido sḇuk aiwan ḇeduf ya ḇa. Yahwe imarisen faro aiwan ḇemnis, ḇeḇye, ma ḇesiper. (Mal. 1:6-9) Na kofawi rosai ḇefnai fa Yahwe fyandun kaku faro roi ḇeḇemnis ma ḇesiper. Imnis ra ko, rofyor kokoḇes roi oso, aibon ke, syap, roḇaido roieḇor oso ke, na komewer ḇyeparpar ḇaido isiper werḇa. Rarirya kako, Yahwe imarisen insama saswar ma soasuser koḇena faro I namnis, ḇaido nasiper.

4. (a) Rariso snonkaku ḇemnis ḇa na sfasnai soasuser rai? (b) Ro Mazmur 103:12-14, rosai Yahwe dor ro ko?

4 Kakuḇae, imbude na koḇaḇir koma komnis ḇa kaku ḇaido kofrur sasar nabore. Inja, na kokara fandun fa koḇe snonkaku ḇemnis kaku insape kofasnai soasuser ke? Kokarapan roi risuru ḇewar fa kokara radirya awer. Oserya, Yahwe myamepen sasar koḇena ḇa. Refo fyasnaiḇair ḇe ko, ”Rofyor sasar naiso mamepen na, sye Yah, mansei na ḇekain pdef, sye Yahwe?” (Mz. 130:3) Ifawi koinema snonkaku ḇenapes ḇa ma ḇesasar, mboi imarisen ḇyuk ampun ḇe ko. (Mz. 86:5) Ḇesuruya, Yahwe ifawi ḇaḇeraryarḇa koḇena, ma dor ko ḇa fa kofrur syadi ro roi kosambraḇ fa kofrur na. (Wasya Mazmur 103:12-14.) Inja, moḇsa na komnis, ḇaido kosiper ro Yahwe mamam Ḇyedi rai?

5. Rosai ḇefnai fa Yahwe manfamyan Ḇyesi sifandun saswar infa sifasnai soasuser ya?

5 Yahwe manfamyan Ḇyesi koine, kofandun saswar infa kofasnai soasuser. Saswar ma samsyom kuker soasuser koḇena faro Kma koḇedi ro nanki, fandun fa namnis, naḇye, ma nasiper. Rarirya, rofyor kosmai fafrowes ido na kofasnai soasuser pdef. (1 Taw. 28:9; Mat. 22:37) Kokarapan kaḇer ḇe Saksi rikyor ḇeyap ḇepon anskoya. Rosai ḇefrur fa skokinfir fa skofrur rarirya? Inai mkun anya imewer ismai marasrisen ro rumfarkor ya ke? Snonkbor ani imarisen sifrur mamyai i ro ḇarpon kedwai ya ke? Ḇaido, snon anya kina ḇyesi simarisen insama fyararur werḇa ke? Oroḇaberi. Imbape, skofawi Yahwe sasoser Ḇyena nanapes, ma skokara monda faro roi ḇefrur Kma sedi ḇero nanki imarisen. Rofyor skun snemuk ḇaim, saswar faro Yahwe I nadif sko fa skokara roi ḇeyun marisen ḇe I. Ine iso nyan skofasnai soasuser skoḇena.

KOFANDUN SOASUSER

6. (a) Rosai ḇefrur fa kofandun soasuser ya? (b) Rosai ḇefnai fa Adam ma Eva susoasuser werḇa?

6 Rosai ḇefrur fa kofandun soasuser ya? Snaro malaikat oso ḇyembroḇ Yahwe I, ma snonkaku koine kwar. Ro Yaf Eden ḇepon iwara, malaikat ḇembroḇ anya ifrur mankundi ḇe Setan, ḇaido  ”Manḇesampampum”. Danonef Yahwe I kuker fyasnaiḇair Allah ima Manḇepoik ḇeḇyeḇa, fyandun mankundi, ma inapes ḇa. Faḇye kaku, Adam ma Eva suwaira Setan i, ma suḇembroḇ Yahwe I. (Kej. 3:1-6) Kakuya, suna swaf ḇebor ro Yaf Eden fa susambraḇser saswar suḇena faro Yahwe I. Ḇape, fafisu Setan ḇyembroḇ ya, saswar suḇena namnis ḇa, ḇaido nasiper werḇa. Fakfuken ḇesewer naisya: Snonkaku ono sisya na sisoasuser pdef faro Allah Yahwe snar siswar I ke? Ḇaido, snonkaku ono sisya na sisambraḇ fa sifasnai soasuser ya ke? Fakfuken nane nasnai kaku ro Ayub fafisu ḇyedi.

7. Raris neḇekofen ro Ayub 1:8-11, rariso Yahwe myam Ayub soasuser ḇyena rai, ḇape rariso Setan myam Ayub soasuser ḇyena rai?

7 Ayub ikenem ro fafisu snonkaku Israel sya sro sup Masir. Ro Ayub fafisu ḇyedi, snonkaku oso ḇesoasuser raris i ḇa. Dakmnis ra ko, inapes ḇa. Dakfrur sasar kako. Ḇape, Yahwe iswar Ayub i snar isoasuser. Rya Setan danonef Yahwe I kwar ḇekur soasuser ro snonkaku sya. Inja, Yahwe dor Setan i fa myamepen Ayub i. Moḇ ikenem raya fyasnai Setan ima manḇeankarkar rirya! Setan dor insama Ayub soasuser ḇyena neḇefrowes pan. Yahwe ikyar kaku faro Ayub i, inja ḇye Setan i fa ifrowes pan i.​—Wasya Ayub 1:8-11.

8. Rariso Setan myun Ayub i rai?

8 Setan ima irarmomen ma snonmamun. Dunpres Ayuḇ roieḇor ḇyenakam, fyasyar arasai ḇyena, myun manfamyan ḇyesi, ma ifrur snonsnon ḇyedi iḇyeḇa. Myun Ayub romawa risamfur ḇyesi ra simar. Mura, ifrur Ayub ismai dafduf  kuker ḇyuk mui ifo ro baken ḇyedi ro wesi isof ro bruri. Ayub swari ḇyesanekar ma ḇyesaneso fafayaḇa. Naiso ḇefrur fa idif Ayub i fa isusu mura, ifras Allah ma imar. Ayub mankundi dakkara iḇye imar mura, ḇape isoasuser pdef. Ḇarpurya, Setan syewar nyan ḇesewer fa myun Ayub roro bati rikyor ḇyeskoya. Ras-ras skomamfar Ayub i mboi skoḇuk wos sneprei faro i ḇaberi. Ḇesyaḇo, skawos nabor yoḇ i ma skomsor i. Soḇe Allah iso ḇefnai samswen ḇekur i na ma fyandun faro soasuser ḇyena ḇa. Iba syadi, skara ḇo soḇo Ayub ima snon ḇarḇor inja isyus fa ismai roi ḇeḇyeḇa annane!​—Ayb 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. Ro fafisu ḇesamswen kaku, rosai Ayub imewer fa ifrur ya?

9 Rariso Ayub myam roi ḇesamswen ismai nane? Ima inapes ḇa. Imsor ḇo isonek bati anskoya ḇeḇuk sneprei faro i ḇa. Dawos famfnom mboi ḇarpurya fyafko snar roi dawos na kyara na ḇa. Ayub ikofen ker ima inapes ḇardibur ikofen Allah iso ḇenapesya. (Ayb. 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Imbape, ro fafisu ḇesamswen kaku ine, Ayub imewer ḇyembroḇ faro Allah Yahwe I. Imewer ikyar faro ankarkar bati ḇyeskoya skokofen na. Doḇe, ”Na yapok yakofen ḇa mkoma mkonapes! Isof ro yamardi yapok yarir soasuser yenaḇa!” (Ayb. 27:5) Ayub wos ḇyenane nfasnaiḇair dufepen nako soasuser ḇyedi, fyandun ḇa faro roi ḇekur i na. Ayub imewer isusu. Na kakfrur raris i kako.

10. Rariso Setan safsof ḇyena ḇekur Ayub i kyur ḇe ko kako?

10 Setan safsof ḇyena ḇekur Ayub i, kyur kako ḇe kokame. Moḇsa ndrariri? Kaku ya, Setan ikofen Auma waswar kaku Allah Yahwe I ḇa, nari wamnai wafarmyan ḇe I snar wafandun mankundaw, ma nari wufepen nako soasuser Bena ḇa! (Ayb. 2:4, 5; Why. 12:10) Moḇsa ḇaḇir roi ine rai? Wafafayaf kaku in? Imbape, kwara pan roi ine: Yahwe ikyar Au inja ḇyuk swaf ḇepyum faro Au. Yahwe ryir Setan fa ifrowes sasoasuser Bena. Yahwe ikyar kaku na wufepen nako soasuser Bena ma ifnoḇek Au fa wafasnai Setan ima manḇeankarkar. Ma ḇyeasas fa ifnoḇek Au insama wasoasuser pdef. (Ibr. 13:6) Inema fakamaman ḇefnak ḇa snar Manḇepoik ro farsyos ḇeba ine ikyar faro Au! Wafawi kwar ke rosai ḇefnai fa soasuser ima roi ḇefandun kaku? Rari ine ifrur fa kofasnai Setan ankarkar ḇyena nama nsasar. Kokanowser Kma koḇedi snonsnon Ḇyedi ma kosonemser ḇaḇepapoik Ḇyena. Moḇsa na kufepen nako soasuser koḇena rai?

NYAN FA KUFEPEN NAKO SOASUSER KOḆENA RO KIRINE

11. Rosai na kofarkor ro Ayub i?

11 Ro ”ras ḇepupesna” Setan ḇyesewar fa ifrur samswen nabor syadi nkur Allah manfamyan Ḇyesi. (2 Tim. 3:1) Ro fafisu ḇesamswen ine, moḇsa na kosambraḇser soasuser koḇena rai? Na kun farkarkor nabor ro Ayub i. Fafisu kawan kwar fyor Ayub ismai farawrowes ḇaim, fyasnai soasuser kwar. Kokarapan roi rikyor kofarkor ro Ayub i kuker rariso kosambraḇser soasuser koḇena raya.

Nyan ya rariso insama kosambraḇser ko fa kufepen nako soasuser koḇena? (Mam syos ḇe 12) *

12. (a) Raris ḇeḇeyap ro Ayub 26:7, 8, 14, rosai Ayub ifrur ya ḇefnoḇek i fa myananen ma ḇyesyowi kaku Yahwe I? (b) Moḇsa na komanen kaku Allah I rai?

12 Ayub saswar ḇyedi faro Allah syambraḇ syadiwer snar myanen kaku roi nakam Yahwe ifrur kwar na. Ayub ḇyuk swaf ḇyena fa iwasenkara padakduk ro Yahwe ḇraur Ḇyena. (Wasya Ayub 26:7, 8, 14.) Fafisu kyarauser supswan,  farsyos, mandep na, ma arḇeḇer ya, myanen kaku na. Ḇape, ḇyaḇir ima ifawi nabor ḇaim roi Yahwe ifrur nakam. Dakḇesyowi kako Yahwe wos Ḇyena. Ayub doḇe, ”Yakram wos Ḇyena.” (Ayb. 23:12) Ayub myanen ma ḇyesyowi kaku Yahwe I. Iswar Kmari ma syewar fa ifrur sneri imarisen. Rarirya, Ayub nya snerimuk fa dufepen nako soasuser ḇyena. Fandun fa kakfrur raris Ayub i. Koma kofawi nabor Yahwe ḇraur Ḇyena, syadibur snonkaku ḇero Ayub fafisu ḇyedi sya. Kona Refo ya isiper ḇefnoḇek ko fa komambir Yahwe I. Roi kofarkor nane nafrur komanen kaku. Komanen ma koḇesyowi Yahwe ido, na nadif ko fa koswar I ma kosouser I ma nasambraḇser ko fa kufepen nako soasuser koḇena.​—Ayb. 28:28.

Kosambraḇser ko fa kufepen nako soasuser kuker kopampum fa komam sonin ḇeḇyeḇa na, kona mamam ḇemnis faro nana arasai na, ma kokara mura ḇe saneraro ro fafisu iwama (Mam syos ḇe 13) *

13, 14. (a) Raris ḇefas ro Ayub 31:1, rariso Ayub fyasnai ima isouser? (b) Moḇsa na koso Ayub nyan ḇyena rai?

13 Snar Ayub isouser ro roi nakam, nane nafnoḇek i fa dufepen nako soasuser ḇyena. Ayub ifawi insama dufepen nako soasuser ḇyena fandun fa isouser faro Yahwe. Syewar fa isouser Allah ras ḇe ras ro kankenem ḇyedi. Imnis raris, isasor i ro nyan myam bin sya raya. (Wasya Ayub 31:1.) Ḇe snon ḇefakawin kwar, Ayub fyasnai saswar ḇyedi faro swari monda. Ifawi fyasnai marisen faro bin oso ḇese ima syasar. Baboine, kokenem ro dunya ḇefrowes ker ko fa kofrur fararur farḇuk. Ḇape, rofyor kosouser pdef ido na nasambraḇser ko fa kufepen nako soasuser koḇena. Raris Ayub i, na komewer kofasnai marisen faro snon ḇaido bin koḇuk ya ḇa ke? Komewer kako fa komam sonin sairirya kam ḇefasnai roi ḇeḇyeḇa na ke? (Mat. 5:28) Kofarmku mankunko ro roi nane ido, na kosambraḇser ko fa kufepen nako soasuser koḇena.

Kosambraḇser ko fa kufepen nako soasuser kuker kopampum fa komam sonin ḇeḇyeḇa na, kona mamam ḇemnis faro nana arasai na, ma kokara mura ḇe saneraro ro fafisu iwama (Mam syos ḇe 14) *

14 Ayub isouser Yahwe ro nyan myam nana arasai na kako. Ifawi ikyar syadi  faro nana arasai ḇyena ido, nari ifrur sasar ḇeba ma ismai samamyai. (Ayb. 31:24, 25, 28) Baboine, kokenem ro dunya ḇeknam monda ro sasewar arasai na. Imnis swarepepen Refo ḇyuk ḇe ko, kona mamam ḇemnis faro pipi ma arasai na ido, na nasambraḇser ko fa kufepen nako soasuser koḇena.​—Ams. 30:8, 9; Mat. 6:19-21.

Kosambraḇser ko fa kufepen nako soasuser kuker kopampum fa komam sonin ḇeḇyeḇa na, kona mamam ḇemnis faro nana arasai na, ma kokara mura ḇe saneraro ro fafisu iwama (Mam syos ḇe 15) *

15. (a) Ayub dufepen nako soasuser ḇyena snar kyara mura ḇe rosai? (b) Koswarepen mura ḇe saneraro Yahwe ḇyuk na ido, rosai fainda ya ḇe ko?

15 Ayub dufepen nako soasuser ḇyena kuker kyara mura ḇe ḇaḇyak nari Allah ḇyuk na. Ikyar Allah ima ifawi soasuser ḇyena. (Ayb. 31:6) Samswen nkur i mboi Ayub ikyar kaku Yahwe nari ḇyebarakas i. Kakakyar ḇyenane nafnoḇek i fa dufepen nako soasuser ḇyena. Ayub ima snonkaku ḇenapes ḇa, ḇape Yahwe imarisen kaku faro soasuser ḇyena inja ḇyeḇok i kuker ḇyuk nana nabor ḇe i! (Ayb. 42:12-17; Yak. 5:11) Ma nari Ayub ismai ḇarakas ḇeba syadi wer. Wakyar kaku Yahwe nari ḇyebarakas soasuser Bena ke? Allah koḇedi ima ḇyefararwe ḇa. (Mal. 3:6) Koswarepen Allah ḇyesyowi soasuser koḇena ido, na kofaduru saneraro ḇepyum ro fafisu iwama fa naisya pdef ro kosnesna.​—1 Tes. 5:8, 9.

16. Rosai swewar fa wafrur ya?

16 Inja, swewar fa wufepen nako soasuser Bena ḇesya kwar! Fyorno ido, na ḇaḇir wemir monda ḇeyufepen soasuser ya, mboi kakuya rarirya ḇa. Au isya rofandu snonkaku sesyaran ro supswan ḇesiper ḇeyufepen nako soasuser ya. Na waksowarpu snon ma bin ḇero fafisu iwara ḇena kakyar sya ḇeyufepen soasuser sena, iba syadi fyor siḇe smun si. (Ibr. 11:36-38; 12:1) Rirya kada, kokame kona wos oser fa kufepen nako soasuser koḇena raris Ayub. Ikofen, ”Na yapok yarir soasuser yenaḇa!” Ma rirya kada soasuser koḇena nun sanandik ḇe Yahwe isof fyoro-fyoro!

DOYA 124 Kosouser Pdef

^ par. 5 Rosai knam ro soasuser ya? Rosai ḇefnai fa Yahwe ḇyesyowi kaku manfamyan Ḇyesi ḇefasnai rari ine? Rosai ḇefnai fa kokame kofandun rari soasuser ya? Farkarkor ine nari nafnoḇek ko fa kosmai kankarem ro Refo faro fakfuken nane. Nafnoḇek ko kako fa komam moḇsa kosambraḇser mankunko insama kufepen nako soasuser koḇena ro ras ḇe ras. Kofrur na ido, nari nun barakas ḇebor ḇe ko.

^ par. 3 Wos Ibrani sefararwe na ḇe ”ḇeḇye” faro aiwan sya nefesepen kuker wos ”soasuser” faro snonkaku sya.

^ par. 50 SONIN: Komam Ayub isya fyarkor romawa ḇyesi ḇekur padakduk ro Yahwe ḇraur Ḇyena.

^ par. 52 SONIN: Manbesrar oso pyampum farawrowes ro bati ḇyesuya fa dakmam sonin ḇefasnai roi ḇeḇyeḇa na; isampum dafdifer fa kyoḇes telefisi ḇeba syadi kuker ḇaḇyak ḇekaki iso roi fyandun na ḇa ma syambraḇ fa ikoḇes na ḇa; ḇyuk swaf fa ḇyenadi ma kyarauser saneraro Firdaus iyama.

^ par. 54 SONIN: Manbesrar oso pyampum farawrowes ro bati ḇyesuya fa dakmam sonin ḇefasnai roi ḇeḇyeḇa na; isampum dafdifer fa kyoḇes telefisi ḇeba syadi kuker ḇaḇyak ḇekaki iso roi fyandun na ḇa ma syambraḇ fa ikoḇes na ḇa; ḇyuk swaf fa ḇyenadi ma kyarauser saneraro Firdaus iyama.

^ par. 56 SONIN: Manbesrar oso pyampum farawrowes ro bati ḇyesuya fa dakmam sonin ḇefasnai roi ḇeḇyeḇa na; isampum dafdifer fa kyoḇes telefisi ḇeba syadi kuker ḇaḇyak ḇekaki iso roi fyandun na ḇa ma syambraḇ fa ikoḇes na ḇa; ḇyuk swaf fa ḇyenadi ma kyarauser saneraro Firdaus iyama.