Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 7

Kofasna Sne Ḇemayar ma Kofrur Yahwe Imarisen

Kofasna Sne Ḇemayar ma Kofrur Yahwe Imarisen

”Mkosewar Yahwe I, snonkaku bena sne ḇerun ro supswan mkoyakam . . . Mkofasnai sne ḇemayar.”​—ZEF. 2:3, catatan kaki.

DOYA 80 ’Ḇaḇir ma Mam Snar Yahwe Ima Ipyum’

ROI NA KOFARKOR *

1-2. (a) Moses ima snonkaku ḇemnis rariso, ma rosai ifrur ya? (b) Rosai ḇedif kaku ko fa kona sne ḇemayar?

REFO fyasnaiḇair Moses ima snonkaku ”ḇena sne ḇemayar kaku, isyadi ro snonkaku ḇero supswan ine kam”. (Bil. 12:3) Ine kyurfasnai Moses ima iryarḇa, imkak fa dun snemuk, ma imkak faro snonkaku ḇesampum i sya ke? Ḇeḇeso sya na skara snonkaku ḇena sne ḇemayar moḇ ya ryairi. Ḇape, kakara ḇeradinema nkaku ḇaberi. Moses ima Allah manfamyan Ḇyedi ḇesambraḇ, imkak ḇa fa dun snemuk, ma ḇyebri. Kuker fafnoḇek ro Yahwe, syambraḇ fa dawos yoḇ manḇepoik kaku ro Masir, fyarkin snonkaku Israel indokada se 3.000.000 ro sup ḇeursḇa, ma ifnoḇek si fa sikafyo mbroḇ sesi.

2 Koma kaksmai samswen raris Moses i ḇa. Mboi, ras ḇe ras na kosrow snonkaku ḇaido fafisu ḇefrur samswen fa kofasnai sne ḇemayar. Imbape, roi ono ḇedif kaku ko fa kona rari ḇepyum ine. Yahwe ḇyeasas ”snonkaku ḇena sne ḇemayar sya siso nari ḇena supswan”. (Mz. 37:11) Na ḇaḇir Auma snonkaku ḇena sne ḇemayar kwar ke? Na snonkaku ḇesesya smam Au rarirya kako ke? Kokarem fakfuken suine ḇaim, fandun fa kofawi ḇepon sne ḇemayar kyurfasnai ḇe rosarirya.

SNE ḆEMAYAR KYURFASNAI ḆE ROSAIRIRYA?

3-4. (a) Rariso na kofasnaiḇair rari ḇaḇesnemayar ya rai? (b) Rari rifyak risai kofandun na infa kofasnai sne ḇemayar, ma rosai ḇefnai ya?

3 Ḇaḇesnemayar * ima imnis ra lukisan ḇaido sonin ḇepduk  kaku. Moḇsa ndrariri? Manfasfas ya na irḇaren warna ḇesnai pyum ḇeḇeso fa ḇyukifas sonin oso. Rarirya kako, fandun fa kona rari ḇepyum ḇeḇeso infa koḇukifasnai sne ḇemayar ya. Rari ḇepyum nane naiso sne ḇerun, souser, ḇaḇemayar, ma ḇaḇebri. Rosai ḇefnai fa kofandun rari ḇefandun anskoya fa kofrur Yahwe imarisen?

4 Snonkaku ḇena sne ḇerun sya monda nari ḇekunem faro Allah marisen Ḇyena. Allah imarisen kofasnai sne ḇemayar. (Mat. 5:5; Gal. 5:23) Rofyor kofrur Allah marisen Ḇyedi ido, na kofrur Setan imsor fafayaḇa. Inja, kofasnai sne ḇerun ma sne ḇemayar kwar mboi, snonkaku ro Setan dunya ḇyedine sya na sayin ko. (Yoh. 15:18, 19) Iso ḇefnai fa, kofandun ḇaḇebri fa kopampum Setan i.

5-6. (a) Rosai ḇefnai fa Setan dayin kaku snonkaku ḇena sne ḇemayar sya? (b) Fakfuken risai na kokarem ya?

5 Snonkaku ḇena sne ḇemayar ḇa sya na sararer si, simsor fasawsaw, ma sisouser Yahwe I ḇa. Sifarari mnis kaku Setan rari ḇyena. Iso ḇefnai fa Setan dayin snonkaku ḇena sne ḇemayar sya! Sfasnai Setan ima iḇyeḇa kaku snar sima sna rari ḇepyum Setan nya na ḇa. Iba syadiwer, ḇena sne ḇemayar sya sfasnai Setan ima dankarkar. Rosai ḇefnai ya? Snar rosai monda ikofen ma ifrur na, ipok idwarek si ro fararmyan sena ḇe Yahwe I ḇa!​—Ayb. 2:3-5.

6 Fafisu risai na samswen ḇe ko fa kofasnai sne ḇemayar ya? Ma rosai ḇefnai fandun fa kosewar fa kona ma kofasnai sne ḇemayar ya? Infa kokarem fakfuken nane, na komam kaḇer farari ḇepyum ro Moses i, snonkbor Ibrani rikyor, ma Yesus i.

FAFISU RISAI NA SAMSWEN FA KOFASNAI SNE ḆEMAYAR?

7-8. Rosai Moses ifrur ya rofyor ḇesesya sesyowi i ḇa?

7 Fafisu sḇuk papoik ḇe ko: Na samswen ḇe snonkaku ḇena papoik fa fyasnai sne ḇemayar pdef. Iba syadi rofyor snonkaku ḇero ḇaḇ papoik ḇyedi sesyowi i ḇa ḇaido sikyar mankun i ḇa. Waksmai roi ḇeradine ro ras oso ke? Rariso rofyor kina ḇesi sesyowi Au ḇa ḇaido sikyar mankun Au ḇa? Rosai na wafrur ya? Kwarapan rosai Moses ifrur ya fyor samswen ḇeradine nkur i.

 8 Yahwe kyanow Moses i ḇe manfarkin faro er Israel ma ḇye i fa fyas sasoser faro er ani. Nasnai kaku, Yahwe iso ḇesaramper Moses i. Imbape, Moses srar ḇyedi, Miriam i ma ḇeba ḇyedi, Harun i suyawos pampum i ma susasurem i snar bin ḇyuk anya. Ḇesesya sakna roi raris Moses ismaina ido, na simsore ma semunsu wer. Ḇape, Moses ima ifrur rarirya ḇa. Fyafayaf fasaw ḇa. Syadiwer, dor faro Yahwe I fa ḇyuk pararei ḇe Miriam ro dafduf pado ḇyena. (Bil. 12:1-13) Rosai ḇefnai fa Moses ifrur rarirya?

Moses dor faro Yahwe I fa ḇyuk pararei ḇe Miriam ro dafduf pado ḇyena (Mam syos ḇe 8)

9-10. (a) Yahwe ifnoḇek Moses i fa ifawi roi sairirya? (b) Farkarkor rosai ḇeḇukor ro kina ma penatua sya sun ro Moses i?

9 Moses imarisen insama Yahwe fyarkor i. Indokada swaf taun ri 40 ḇepon ya, fafisu Moses dakḇe kina ro karajan Masir kaker, nya sne ḇemayar ḇa. Imasasor fasaw isof myunbos snon oso snar kyara ifrur roi ḇenapes ḇa kwar. Moses kyara Yahwe na imarisen faro roi ifrur nane. Yahwe ḇyuk swaf taun ri 40 fa ifnoḇek Moses insama ifawi fyandun ḇaḇebri monda ḇa fa fyarkin er Israel, mboi fandun fa nya sne ḇemayar kako. Insama nya sne ḇemayar, fandun kako fa nya sne ḇerun, isouser, ma ḇaḇemayar. Moses fyarkor pyum na, ma ḇye manfarkin ḇepyum kaku.​—Kel. 2:11, 12; Kis. 7:21-30, 36.

10 Ḇeḇukor ro kina ma penatua ḇero baboine mkoya, fandun fa mkoso Moses nyan ḇyena. Fafisu ono sisya sesyowi mko ḇa ido, mkofafayaf fasaw awer. Kuker sne ḇerun mkokarem mkoma mkofrur sasar kako. (Pkh. 7:9, 20) Mkosouser Yahwe farkankin Ḇyena fa mkofrur mnis samswen na. Ma mkawos myaren yoḇ si ḇesya kwar. (Ams. 15:1) Mkofrur rarirya ido na Yahwe imarisen, mkofaduru ḇaḇeaski, ma mkofasnai nyan rariso sḇe snonkaku ḇena sne ḇemayar rai.

11-13. Rosai kofarkor ro snonkbor Ibrani rikyor anskoya?

11 Fafisu kosmai ḇaḇewayam: Ro fafisu iwara isof ro kirine, snonkaku ḇepoik sya sewayam Yahwe kawasa Ḇyesi kwar. Imbude skursof ko ḇo soḇo kofrur roi ḇeḇarḇor. Ḇape, roi ḇekaku ya iso simsor ko snar kokinfir fa ’koso syadi faro Allah ro koso snonkaku’. (Kis. 5:29) Imbude skoryae ko, sisun ko ro bui, ḇaido sewayam ko. Imbape, na komunsu si ḇa, mboi kuker fafnoḇek ro Yahwe na kofasnai ḇaḇemayar pdef.

12 Kokarapan farari ḇepyum ro snonkbor Ibrani rikyor ḇeḇesawen ḇe Babilon anskoya. Skoiso Hanania, Misyael, ma Azaria. *  Raja Babilon iwan sko fa skoḇansuḇa faro amfyanir ḇeba ḇyeḇefrur ro ḇrawen ya. Ḇape, kuker myaren skokofenḇair ḇe Raja rosai ḇefnai fa skomewer skosyom amfyanir ifrur ani. Raja ikofen na ryap sko ro for ḇesak, boi skosouser pdef faro Allah I. Yahwe fyaspar sko ro fafisu ya beri, ḇape skokara ḇa Yahwe na ifrur rarirya yoḇ sko. Inja, rosai monda Yahwe ryir fa ḇekur skona, skomarisen skokamar na. (Dan. 3:1, 8-28) Skofasnai kaku snar snonkaku ḇena sne ḇemayar sya sima simkak ḇaberi. Raja roḇa, wos makakak ma samamyai noḇa na nafrur fa komnai fa kobuk ”samsyom ḇe [Yahwe] I monda”.​—Kel. 20:4, 5.

13 Rofyor soasuser koḇena faro Allah neḇefrowes pan, moḇsa na koso snonkbor Ibrani rikyor anskoya? Kofasnai sne ḇerun ma kokyar Yahwe nari fyaduru ko. (Mz. 118:6, 7) Kokarem kuker myaren ma syowi faro snonkaku ḇekursof ko sya. (1 Ptr. 3:15) Ma komewer kaku fa kofrur roi ono na ḇefrur ḇaḇebati koḇena kuker Kma ḇesaswar koḇedi fa namuk.

Kokarem kuker myaren ma syowi faro snonkaku ḇesampum konsya (Mam syos ḇe 13)

14-15. (a) Fafisu koḇeḇirḇar ido, rosai na kofrur ya? (b) Raris ḇefas ro Yesaya 53:7, 10, rosai ḇefnai fa na kokofen Yesus iso ḇepon syadi ḇefasnai ḇaḇesnemayar ro fafisu ḇesamswen kaku?

14 Fafisu koḇeḇirḇar: Roi ḇebor naisya na nafrur fa koḇeḇirḇar. Rupa ra, fyor koso ujian ro rumfarkor ḇaim ḇaido koḇe kofasnai fararur ḇefandun kaku ro moḇ kofararur ro ya. Ḇaido, fyor korama ḇe rumḇeduf ḇo kokara ker pengobatan risai kofandun na. Koro fafisu ḇeradine ido, na samswen fa kofasnai sne ḇemayar. Roi ro ras-ras na nakyaren koḇa imbude nari nafrur fa kofafayaf. Na kawos rarmomen ma kofrur pyum snonkaku ḇesesya ḇa. Wakḇaḇir rarirya ido, kwarapan Yesus farfyar ḇyena.

15 Paik ḇeḇeso fanam ḇe Yesus marmar ḇyedi, roi ono nakyaren swaruser ma sne ḇyedi. Ifawi nari ḇyekandera fafayaḇa ma smun i fa imar. (Yoh. 3: 14, 15; Gal. 3:13) Paik riḇeso fyor imar ḇaime, ikofen ḇo doḇe sne ḇyedi ḇyefisfyas. (Luk. 12:50) Ma ras ḇeḇeso monda fyor imar ḇaim, Yesus doḇe, ”Sneri fyafardun.” Fafisu ḇyenadi fa ikofen ḇe Yahwe roi ḇyaḇir na, wos ḇyena nfasnaiḇair ima nya sne ḇerun ma isouser faro Allah. Doḇe, ”Inja nari yor ro Mami fa fyaspar aya ro fafisu ine? Ḇape insa yasma kandera ine eḇedari yarama kwar ine. Mami snombri isma baba!” (Yoh. 12:27, 28) Rofyor oras ya imnis kwar, Yesus imkak ḇa fa ḇyuk mankundi faro Allah mbroḇ Ḇyesi, siso nari ḇemun i kuker nyan ḇeḇyeḇa ma ḇeyun kandera kaku. Nane nakyaren Yesus swaruser ma sne ḇyedi, ma ḇyekandera kaku. Ḇape, Yesus fyasnai sne ḇemayar ma ifrur Allah marisen Ḇyedi. Kuker kakakyar, na kokofen Yesus iso ḇepon syadi ḇefasnai ḇaḇesnemayar ro fafisu ḇesamswen kaku!​—Wasya Yesaya 53:7, 10.

Yesus iso ḇepon syadi ḇefasnai ḇaḇesnemayar (Mam syos ḇe 16-17) *

16-17. (a) Rariso Yesus bati ḇefanam ḇyesi sifrur roi ḇefrur samswen i fa fyasnai sne ḇemayar? (b) Moḇsa na koso Yesus nyan ḇyena rai?

16 Ro roḇ ḇepupes fyor Yesus na smun i, bati ḇefanam i sya sifrur roi ḇefrur samswen i fa fyasnai sne ḇemayar. Kowasen kada, ro roḇ anya Yesus ḇyeḇirḇar kaku. Nari isoasuser pdef isof ro imar ke roḇa? Isoasuser ḇa ido, nari osoḇaberi nya saneraro fa ikenem pdef. (Rm. 5:18, 19) Ḇefandun syadi ya, roi ifrur nane nun sanandik faro Kmari snonsnon Ḇyedi ke roḇa. (Ayb 2:4) Mura, fafisu inan kayam kuker manwawan ḇyesi, sifamfaḇri kuker ”mansei ro si ḇeba syadiya”. Yesus isonek si ḇekur roi ine rarwan riḇeso kwar, ro roḇ anya kako! Ḇape, Yesus fyafayaf ḇaberi. Ḇape, Yesus dawos myaren yoḇ si. Ifrur pyum si mboi dawosbos kaḇer rari ḇepyum fandun  fa sna na. Ramnai, isandik si snar sikain fnoḇek i ḇesya kwar.​—Luk. 22:24-28; Yoh. 13:1-5, 12-15.

17 Rofyor waksmai fafisu ḇeradine ido, rosai nari wafrur ya? Koḇeḇirḇar mboi na koso Yesus nyan ḇyena ma kofasnai sne ḇemayar ya. Komarisen kosouser Yahwe sasoser Ḇyena ḇewan ko fa ’kokḇaḇyae ko’. (Kol. 3:13) Na kosouser sasoser ine fyor koswarepen ro fafisu ono kokame kokofen ma kofrur roi ḇefrur fa snonkaku ḇesesya sfafayaf kwar. (Ams. 12:18; Yak. 3:2, 5) Ma kosewar fa kosandik rari ḇepyum komam ro ḇesesya.​—Ef. 4:29.

ROSAI ḆEFNAI FA KOFASNAI SNE ḆEMAYAR PDEF?

18. Rariso Yahwe ifnoḇek snonkaku ḇena sne ḇemayar sya fa skinfir kuker payamyum, ḇape rosai fandun fa sifrur ya?

18 Nari kokinfir kuker payamyum. Ro kankenem koḇena fyorno ido samswen fa kofawi rosai imbe kofrur ya. Ḇape, kona sne ḇemayar ido, Yahwe nari ifnoḇek ko fa kokinfir kuker payamyum. Ḇyeasas nari ryower ”fararyor snonkaku ḇena sne ḇemayar sya”. (Mz. 10:17) Ryower monda ḇa. Refo ikofen, ”Nari fyarkin snonkaku ḇena sne ḇemayar ro nyan ḇenapes ya; nari fyarkor nyan Ḇyena faro snonkaku ḇena sne ḇemayar sya.” (Mz. 25:9) Yahwe ḇyuk farkankin ro Refo ma publikasi * na, ma ’manfamyan ḇesoasuser ma ḇefawi nananem’ roi sfasos nakam. (Mat. 24:45-47) Ḇape, fandun fa kofasnai komarisen Yahwe ifnoḇek ma kokarem koma kofandun fafnoḇek Ḇyedi. Moḇsa kofasnai na rai? Fandun fa kofarkor roi Yahwe fyasos kwar na, ma komarisen kosouser na.

19-21. Sasar rosai Moses ifrur ro Kades ya, ma farkarkor rosai kun ro farfyar anine?

19 Nari kobinkwanbur ro kofrur sasar ker. Kokarapan Moses i. Fyasnai sne ḇemayar ma ifrur Yahwe imarisen fafisu taun ḇebor kam. Ḇape, fanam taun ḇe 40 fyor snonkaku Israel sya sifrur marandan ro moḇ ḇeursḇa, Moses fyasnai sne ḇemayar werḇa. Fafisu ya, srar ḇyedi imar ma sikram i ro Kades. Rya srar ḇyedine iso ḇefaspar i rofyor smun kapira ḇero Masir sya. Ma kirine snonkaku Israel sya sisasurem wer ḇo soḇe Moses myam faduru mnis si ḇa. Ro fafisu ine, ”sfamfaḇri kuker Moses” snar sna war fa sinem ḇa. Yahwe ḇyuk papoik ḇe Moses i kwar fa ifrur mujisat  ḇebor ma Moses fyasnai saswar ḇefandun mankunḇa fyor fyarkin er ansi ro swaf kawan kwar. Mboi, kawasa ansine sisurem snar war na monda ḇa, ḇape Moses i kako. Fyor simbrow snar sna war fa sinem ḇa, sḇuk sasar ya ḇe Moses i.​—Bil. 20:1-5, 9-11.

20 Moses imsor fafayaḇa ma fyasnai sne ḇemayar werḇa. Yahwe iwan i kwar fa dawos ḇe karui fofen ya, ḇape Moses dawos kuker fafafyaf ḇe snonkaku sya ma doḇe nari iso ḇefrur mujisat ya. Ramnai, ḇyuk ankyon ḇyedi fa ḇyukikuk karui ani rarwan risuru ma war na nasasyar nabor kaku. Ararer ma masasor nafrur Moses i fa ifrur sasar ḇeba kaku. (Mz. 106:32, 33) Knik monda mboi Moses fyasnai sne ḇemayar ḇa. Iso ḇefnai fa, Moses daksun ro Sup Ḇeḇeasas ya ḇa.​—Bil. 20:12.

21 Ro farfyar ine, kosmai farkarkor ḇepyum kaku. Oser ya, fandun fa koḇesewar pdef fa kofasnai sne ḇemayar. Komnai koper ido, fasaw kaku na kararer ko, mura kawos, ma kofrur roi ḇeyun roioḇa. Ḇesuru, fafisu koḇeḇirḇar ido, na samswen fa kofasnai sne ḇemayar ya pdef. Inja, iba syadi fyor koro fafisu ḇeradine kako, fandun fa kosewar fa kofasnai sne ḇemayar.

22-23. (a) Rosai ḇefnai fandun fa kosewar fa kofasnai sne ḇemayar ya? (b) Rosai knam ro wos ḇero Zefanya 2:3 ya?

22 Nari Yahwe kyadaunwarek ko. Kero wer, Yahwe nari myunpres snonkaku ḇeḇarḇor ro supswan ine sya. Snonkaku ḇena sne ḇemayar sya siso monda nari ḇeḇarek pdef. Mura, supswan ine nari ḇye moḇ ḇefo kuker aski. (Mz. 37:10, 11) Nari Au isya ro fandu snonkaku ḇena sne ḇemayar ansya ke? Imboḇae, mboi fandun fa wafrur imnis Yahwe fararyor Ḇyena ḇeḇefas ro Zefanya 2:3 (Wasya).

23 Rosai ḇefnai fa Zefanya 2:3 ikofen ”imbude nari mkoḇeḇeyokef buro ras masasor Yahwe Ḇyedi”? Wos nane nkurfasnai ḇa Yahwe syambraḇ ḇa fa kyadaunwarek snonkaku ḇefrur imarisen ma ḇeswar I sya. Ḇape, nane nfasnaiḇair fandun fa kofrur roi oso insama kosmai fadadiren. Kona swaf fa kofasparbur ”ras masasor Yahwe Ḇyedi”, ma kokenem fyoro rofyor kosewar kaku fa kofasnai sne ḇemayar ma kofrur Yahwe imarisen.

DOYA 120 Kakfasnai Kristus Sne Myaren Asuser Ḇyedi

^ par. 5 Osoḇaberi ro fandu ko ḇena sne ḇemayar rofyor ḇyeaḇen ya. Fandun fa kosewar fa kona rari ine. Imbude na kofasna sne ḇemayar fyor kosrow kuker snonkaku ḇeḇye sya. Mboi, fyor kosrow kuker snonkaku ḇeararer sya na samswen fa kofasnai sne ḇemayar pdef. Farkarkor ine nari dawosḇair samswen riḇeḇeso fandun fa kobinkwanbur na insama kona rari sne ḇemayar anya.

^ par. 3 KNAM RO WOS ḆEḆESO: Ḇaḇesnemayar. Snonkaku ḇena sne ḇemayar na fyasnai ḇaḇenaḇye yoḇ snonkaku ḇesesya. Sifrur i fa fyafayaf mboi nari fyasnai ḇaḇemayar pdef. Ḇaḇesneḇerun. Snonkaku ḇena sne ḇerun ima dararer ḇaido dawawow i ḇa. Myam snonkaku ḇese sima sikaki syadi ro i. Yahwe fyasnai sne ḇerun kako: kyurfasnai ifrur pyum ḇekasun syadi sya kuker sawarwar ma ḇaḇenaḇye.

^ par. 12 Snonkaku Babilon sḇuk snonsnon ḇese ḇe snonkbor Ibrani rikyor anskoya isoine Syadrakh, Mesyakh, ma Abednego.​—Dan. 1:7.

^ par. 18 Imnis raris, mam artikel ”Buatlah Keputusan yang Menghormati Allah”, ḇero Menara Pengawal 15  April 2011.

^ par. 59 SONIN: Fafisu Yesus manwawan ḇyesi sfamfaḇri kuker mansei ḇeba syadi ya, Yesus fyasnai sne ḇemayar pdef ma isonek si kuker myaren.