BARYAS (FARO FARKARKOR) April 2019

Majalah ine iser farkarkor faro 3-30 Juni 2019

Wafrur Posa Fararmyan Bedi Kwar Ke?

Rosai kofrur insama kofarmyan pyum ma kosmai raryaḇ ro ḇaḇeḇaryas koḇena?

Koso Yesus Insama Kosmai Aski Pdef

Nyan rikyor Yesus ifrurna, nafnoḇek ko fa koḇeaski pdef rofyor kosmai fafrowes na.

Mkoso Awer Karamram Ḇemnis kuker Roi Refo Fyarkor Ḇa Na

Rariso kobinkwanbur karamram faro snonkaku ḇemar sya ḇemnis kuker roi Refo fyarkor ḇa na?

Fafnoḇek ro Yahwe I fa Kosampum Rur Ḇeḇyeḇa Sya

Rosai kofrur ya insama kokren ro Setan ma rur ḇeḇyeḇa ankarkar sena?

FARFYAR RO KANKENEM

Nusrow ”Inkin Mkamor Ḇeḇemaeja Kaku”

Wawasya farfyar ḇepyum ro Winston ma Pamela Payne ḇero Australia.

Wafawi Ke?

Rariso snonkaku ḇero randak iwara sra farma kuker kapal na?