BARYAS (FARO FARKARKOR) Agustus 2018

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 1-28 Oktober 2018.

Wafawi Ḇepon Kakaku Ḇyena Kwar Ke?

Wos farkin ro Refo risai na nafnoḇek ko fa kokara pyum anun kosmai na?

Koḇemankara Awer Imnis Rosai Komam Na

Mampan nyan rikyor snar koḇemankara ḇesesya imnis rosai komam ro komkasna monda nama naḇyeḇa kaku.

Ḇeḇuk kuker Snemura Siso Snonkaku Ḇena Aski

Rariso kofasnai snemura nari nafrur fa koḇeaski?

Kofararur Kayam Fnoḇek Yahwe I ro Ras Nakam

Ro nyan ririm risai bisa kofararur kayam fnoḇekYahwe I?

Ḇaḇekaḇaḇaḇ—Komkuepen Snar Kona Saneraro

Farkor rosaiso ḇaḇekaḇaḇaḇ ya, moḇsa wafasnai na rai, ma fainda wasmai snar wafrur na.

Fakfuken ro Ḇewasya

Rosai ḇefnai fa manseirya wer na ipok fa ryir awer publikasi ro Saksi Yahwe ro situs web ḇaido media sosial ḇesena?

Snon Ḇeyuffarmyan Mkoya—Mkofarkor ro Timotius I

Randak ya Timotius ḇyeḇirḇar rofyor fyararur kayam fnoḇek manwawan Paulus i. Rosai penatua ma hamba pelayanan sfarkor ro Timotius i?