BARYAS (FARO FARKARKOR) Agustus 2017

Majalah ine naser artikel farkarkor faro 25 September isof ro 22 Oktober 2017.

Wamarisen Wawaf kuker Kaḇaḇaḇ Ke?

Yahwe manfamyan ḇyesya ro fafisu iwara sifuken isof fafisu rosai sifarmku ro ḇaḇekandera sismana, ḇape Allah imsor si ḇa snar sifuken radirya.

”Saswar-ḇaḇye ro Allah. . . Ḇesyadi ro Kakara”

Imbude na wakandor rosai ḇefnai Allah myam monda samswen kwara ḇaḇerina ro kankenem Bedi? Rarirya ido, rosai na ḇefnoḇek Au fa farmku kuker wakyar kaku faro Yahwe I?

Rariso Kosawen ma Koḇinkwanbur Kenem Ḇekwar Koḇena

Wasawen kenem ḇekwar bedi ima ipyum kwar, ḇape nefandun sasewar kako fa wafaduru pdef kenem ḇebabo bedi. Kofrur roi ḇesasar nabor raryano, rariso na kosma fainda kuker kofrur roi anna?

Rariso Kona Kenem Ḇebabo ma Kofaduru Pdef Na

Kuker fafnoḇek ro Yahwe I, bisa koḇe snonkaku ḇemnis raris marisen Ḇyeja. Kokarapan contoh, nyan ḇepyan bisa kofasnaḇair sawarwar, ḇaḇenaḇye, ḇaḇerun sne, ma ḇaḇefafir.

Saswar—Rari Ḇeḇefandun Kaku Oso

Refoya fyasnabos kaku snar saswar ima oser ro fafnoḇek Yahwe rur ḇesren Ḇyeja. Ḇape saswar ido rosairirya? Rariso kofasna pdef na? Ma rariso kofrurna ro ras ḇe ras?

AMERICAS

”Fafisu Risai Koso Munara Beradine Wer?”

Rosai ḇefrur fa munara kebaktian kasun sifrur ro Mexico City, ro 1932, ima ḇyefandun kaku?

Fakfuken ro Ḇewasya

Rosai ḇefnai fa Matius ma Lukas fasfas suḇena kuker awar Yesus kankenem ḇyeja ma syos ro kina ḇyesya neḇeseyae?