BARYAS (FARO FARKARKOR) April 2016

Syap ḇeḇesae ine naser artikel farkarkor faro 30 Mei isof ro 26 Juni 2016.

Ḇaḇesouser Koḇena Nun Marisen ḇe Allah I

Farkarkor rosai snonkaku Kristen sya sismana ro farfyar Yefta ma inaikir ḇyedi ḇeḇefas ro Refoya?

”Iḇye Kada Ḇaḇemkuepen Bedi Fyararur Isof Ro Imnai”

Rosai na ḇeḇemam ro ḇaḇemkuepen bedi rofyor wasma farawrowes ya? Ma rosai farari ḇepyum kaku ro ḇaḇemkuepen na ḇesambraḇser au?

Rosai Ḇefnai Fandun Fa Kofanjur Kayam fa Konadi?

Rarama bedi na nun fainda faro au, snonkaku ḇese sya ma Yahwe I. Wafawi nyan ya ke??

Ḇewairaḇa Ḇe Dunya Ine

Nyan rifyak ine na nafnoḇek ko fa kowairaḇa ḇe dunya ine rofyor kosmai samswen kofawiḇa na.

FARFYAR RO KANKENEM

Ḇarpur Ya, Nkokame Nkofarmyan Ḇe Yahwe I

Rosai ḇedif si fa sisaebur biara ya ma sḇe Katolik werḇa ya?

Fararmyan Ḇena Namnis Wawur Ke?

Rariso na fararur ḇaḇeḇaryas ḇena nemayar, nun sneprei, ma nḇuk kankenem?