Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

”Fafisu mkoḇedi imnis kwar fa mkoḇe guru”. (Ibr. 5:12) Kwarapan! Yahwe ima Guru ḇepyum syadi ro supswan farsyos ḇeba ine, dor ko fa kofarkor snonkaku ḇesesya fa sakfawi kakaku ḇekur ḇe mankundi! Fararur ine kofrur na ro kina yadori, ro sidang, ḇaido ro fararur ḇaḇeḇaryas. Ine iso syowi ḇeba kaku ma fararur ḇepyan risyaḇa. Rariso insama kofrur na fa namnis?

Kankarem ḇyena naisya ro manwawan Paulus wos ḇyena faro Timotius i: ”Wawasya kaku ḇeri Refo faro si wadif si ma buk farkarkor faro si.” Ikofen wer, ”Snar wafrur rarirya ido nari mankundaw ma kawasa ḇerowersya mkosma [fasaspar]”. (1 Tim. 4:13, 16) Inja, ankinem wun faro kawasa sya na nbuk fasaspar faro si kako. Rarirya, fandun fa swewar kaku insama wawasya ma buk farkarkor. Syap ine na ifnoḇek Au fa wafrur roi ine. Mam akurfasnai ḇeḇeso nane.

Ro farkarkor oser-oser, srir mnuk ro Refo ḇeknam faro farkarkor anna ḇaido roi risai imbe wafrur ro ḇaḇeḇaryas

Yahwe ima ”Guru Ḇeba Syadi” diri. (Yes. 30:20) Farkor syap ine insama wakir syadi fa wawasya ma buk farkarkor. Ḇefnder awer snar Yahwe iso ḇena ankinem ine ma iso ḇeyun snonkaku sya fa sisyom faro I. (Yoh. 6:44) Rarirya, benadi ḇesya kwar fa wor rur ḇesren ya. Buk wos Refo ya ḇesya kwar. Mam faro Yahwe I monda ḇo mam faro mankundaw awer. Swewar kaku fa wafnoḇek ḇerower Au sya insama siswar Yahwe I.

Yahwe ḇyuk fararur ḇefandun kaku ḇe Au kako fa wun ankinem Ḇyena faro kawasa sya. Nkokyar kaku rofyor wor ’samambraḇ ro Allah’ kada, nari wakir syadi.​—1 Ptr. 4:11.

Min Bansi,

Raryur Naek Ḇefarkin ro Saksi-Saksi Yahwe