Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 7

Nasrow ma Famfnom Awer

Nasrow ma Famfnom Awer

Lukas 1:3

ROSAI NA WAFRURI: Wakofenḇair monda ankinem ḇekaku na insama ḇerower Au ya kyara sasar ḇa.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Swewar ma wakofenḇair ankinem ḇekaku na. Mam pyum insama rosai wakofen na ndramuma ro Refo ya. Nasrow ido, wawasya ro Refo ya ḇeri. Mboi, rofyor wun ro fawawi manfawinanem dunya ine, ankinem, fawar ro kankenem, ḇaido roi ḇesena ido, mam pyum kaku insama roi anna nkaku ma sikyar na.

  • Wakofenḇair sasar awer na. Fasnaiḇair pyum mnuk imnis fawar ḇyena, ankinem ḇeknam kaku ro Refo ya, ma syap ḇeramuma ro ’manfamyan ḇeḇesyowi ma ḇefawinananem’. (Mat. 24:45) Mboi, wun ankinem ḇeramuma ro bandi organisasi ido, wawos na fa nasrow raris fawar ḇekaku ḇyena ma kakara ro ḇefas ankinem anya.

  • Wafnoḇek ḇerower Au ya fa kyara. Rofyor wawasya mnuk oso ḇaido wap kaḇer ankinem oso raposa, buk fakfuken ḇaido fawarpan roi oso ḇefnoḇek i insama kyara na ro mankundi.