Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 6

Fasnai Pyum Mnuk ro Refo Na

Fasnai Pyum Mnuk ro Refo Na

Yohanes 10:33-36

ROSAI NA WAFRURI: Wawasya mnuk oso ro Refo kwar ido, fadwer fa wawos roi ḇese awer. Mam pyum insamaido ḇerower Au ya fyawi roi imbe wakofen anya nya fasfes kuker mnuk insanja muwasya anya.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Mam monda faro roi imbe wakofen na. Wawasya mnuk oso raposa, fasnai wos risai ḇero mnuk anya ḇena fasfes kuker farkarkor anna. Wafrur na kuker wap kaḇer wos anna oroḇaido buk fakfuken insama nafnoḇek i fa syewar na ro mnuk anya.

  • Fasnaibos mnuk ro Refo insamaido iswarepen na. Wawasya mnuk oso ḇaim, fandun fa wakofenḇair faro ḇerower Au ya roi ḇefnai fa imbe wawasya mnuk anya. Wawasya na raposa, fasnaiḇair wos ḇero mnuk anya nya fasfes kuker roi insanja wakofen anya.

  • Wafrur na fa napyan monda. Wawos nabor mankenem awer roi ḇena fasfes kuker farkarkor anya ḇa. Kwara monda rosai ifawi ro farkarkor anya. Insape mankundaw iso na ḇeyap moḇsa wawos na rai insama ifawi pyum kaku farkarkor anya.