Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 4

Wun Pyum Mnuk ro Refo Na

Wun Pyum Mnuk ro Refo Na

Matius 22:41-45

ROSAI NA WAFRURI: Wawasya mnuk ro Refo na ḇaime, kwara resari rosai nari ḇerower Au ya kyara na.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Kwarauser roi ḇefnai fa imbe wawasya mnuk ro Refo na. Rofyor wawasya mnuk ḇaime, wafnoḇek ḇerower Au ya insama ifawi rosai nari wawos ro mnuk ani.

  • Kwarem monda ro Refo rofyor buk farkarkor. Rofyor wawos kuker snonkaku ḇekyar faro Allah, mam pyum insamaido fyawi rosai wawos anya ndramuma ro Allah Wos Ḇyena, Refo ya. Wafrur rarirya kada, ima wakyar anun ḇepyum syadi nama ndramuma ro Refo ya.

  • Wafnoḇek i fa imarisen faro mnuk ro Refo na. Buk fakfuken ḇeknam ro mnuk ani, wap samswen ḇekur ko mboi mnuk ani ḇyuk fafnoḇek, oroḇaido wap rosai nari mufarkor ro fawar ḇero mnuk ani.