Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 17

Wafrur Na fa Napyan Monda

Wafrur Na fa Napyan Monda

1 Korintus 14:9

ROSAI NA WAFRURI: Wafnoḇek ḇerower Au ya insama fyawi ankinem wun anya.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Farkor pyum kaku roi imbe wakofen na. Farkor pyum rosai imbe wakofen na rawo wafawi pyum kaku na insama wun na kuker nyan ḇepyan monda, ma wawos na raris moḇ kawos ro rasras na.

  • Wawos wos ḇeknampu ma wos ḇepyan monda. Wawos kuker wos ḇekwan nama roi ḇesasar risyaḇa, mboi rofyor fasnaiḇair farkarkor ḇefandun na, wawos kuker wos ḇeknampu monda.

  • Fasnaiḇair wos peper sifawi mankun ḇa na. Swewar kaku fa wawos awer kuker wos peper sifawi mankun ḇa na. Mboi imbe buk wos peper sifawi mankun ḇa na, snonsnon ḇero Refo, ḇaido karkor ma adat ḇero fafisu naiwara ido, fasnaibos syadi na wer.