Swewar Kaku fa Wawasya ma Buk Farkarkor

Sifrur syap ine insama nafnoḇek Au fa wakir syadi wawasya ro ḇarpon kawasa ḇebor, rofyor wawose, ma buk farkarkor.

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

Kona fararur ḇefandun kaku fa kun ankinem ḇeramuma ro Allah faro kawasa sya.

FARKARKOR 1

Wos Ḇesrow ro Randak

Nyan rikyor insama kofrur wos ḇesrow ro randak.

FARKARKOR 2

Wawos Raris Moḇ Kawos ro Rasras

Wos raris moḇ kawos ro rasras nafnoḇek ḇerower konsya insama napyan fa sfawi ma srower ankinem kun anna.

FARKARKOR 3

Buk Fakfuken

Buk fakfuken insama nafrur fa imarisen ma nfasnaibos roi ḇefandun na.

FARKARKOR 4

Wun Pyum Mnuk ro Refo Na

Mam pyum insamaido wawasya mnuk ro Refo na ḇaime, kwara resari rosai nari ḇerower Au ya kyara na.

FARKARKOR 5

Wawasya fa Nasrow Kaku

Wawasya fa nasrow kaku ima roi ḇefandun kaku fa wakofenḇair fawawi ro Yahwe I.

FARKARKOR 6

Fasnai Pyum Mnuk ro Refo Na

Wafnoḇek ḇerower Au ya insama myam rosai wawos na namnis kuker mnuk muwasya kwar na.

FARKARKOR 7

Nasrow ma Famfnom Awer

Ankinem ḇesrow ma ḇefamfnom ḇa ima roi ḇefandun kaku insama nafnoḇek ḇerower Au ya fa kyara na ro mankundi.

FARKARKOR 8

Buk Farkarkor kuker Wos Sarḇer

Wafrur fa farkarkor Bena napyum syadi kuker kwinfir wos sarḇer ḇepyan monda insama ḇerower Au ya imarisen ma wos sarḇer anna naser farkarkor ḇefandun kaku.

FARKARKOR 9

Buk Farkarkor kuker Sonin ma Vidio

Buk sonin ma vidio ro farkarkor Bena insama ḇefarkor ya napyan fa iswarepen farkarkor anya.

FARKARKOR 10

Wawos Pyum

Wawos ido mkarem Bena ndrok moḇ oser awer, ḇe na fa neke ma nado, ma mam samamberen ro wos Bena insamaido farkarkor anna nadif ḇerower Au ya fa ifrur na.

FARKARKOR 11

Wawos Raryaḇ

Wawos raryaḇ ima nfasnai wakyar kaku faro rosai wakofen na, ma nafnoḇek ḇerower Au ya fa imarisen pdef.

FARKARKOR 12

Fasnai Myaren Asuser ma Frur Pyum

Wawos myaren ma wawai pyum baken Beja, fasnai Auma waswar i kaku.

FARKARKOR 13

Fasnaibos Fainda Ḇyena

Wafnoḇek ḇerower Au ya fa ifawi farkarkor wun anya nasrow faro kenem ḇyena, ma fasnaiḇair moḇsariso ifrur raris rosai fyarkor kwar na.

FARKARKOR 14

Wafrur fa Farkarkor Ḇefandun Na Nasnaibos

Wafnoḇek ḇerower Au sya fa sakso ro faya Bena. Fasnaibos kaku fasfes ro farkarkor ḇefandun na oser-oser kuker roi ḇefnai fa wakofenḇair faya Bena ma knam ro faya Bena.

FARKARKOR 15

Wawos kuker Kakyar

Wawos kuker kakyar. Fasnai snar wakyar rosai wakofen na nkaku ma nefandun.

FARKARKOR 16

Nsambraḇser ma Nwa Mamam Ḇepyum

Swambraḇser snonkaku sya mboi wawos sasar awer si. Wawos wos ḇesambraḇser ḇero wos Refo ya.

FARKARKOR 17

Wafrur Na fa Napyan Monda

Wafnoḇek ḇerower Au ya insama fyawi ankinem wun anya. Fasnaiḇair farkarkor ḇefandun na.

FARKARKOR 18

Buk Farkarkor Ḇeyun Fainda

Wafnoḇek ḇerower Au ya fa kyara, insama fyawi farkarkor buk faro i na, nama farkarkor ḇefainda nairi.

FARKARKOR 19

Swewar Kaku fa Wun Sneri

Wafnoḇek i insama iswar faro Allah ma Wos Ḇyena, Refo ya.

FARKARKOR 20

Wos Ḇepupes Ḇeyun Doryaḇ

Wos ḇepupes ḇeyun doryaḇ nari ifnoḇek ḇerower Au ya fa imarisen faro rosai fyarkor na, ma ifrur na ro kenem ḇyena.

Fasḇair Rosai Wafrur Kwar fa Wakir Syadi

Rofyor swewar fa wakir syadi ro wawasya ma buk farkarkor, fasḇair na.