Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 5

Ro Awar Noak—Mansei Bemnaf Ya? Mansei Bemnaf Ba Sya?

Ro Awar Noak—Mansei Bemnaf Ya? Mansei Bemnaf Ba Sya?

Snonkaku ḇeḇor syadi ro awar Noak sya sikame sifrur ḇarḇor. Kejadian 6:5

Adam ma Eva suna romawa sya, inja snonkaku sya sibor ro supswan. Ramnai, malaikat ḇeḇor sya siso ro ḇaḇembroḇ Setan.

Srama be supswan ine ma sifadadwer si be snon sya insama sfarbuk kuker bin sya. Bin ansya sḇeaḇen romawa berarmomen sya ma sisambraḇ kaku.

Dunya ia ifo kuker snonkaku befrur ḇarḇor. Refo ya ikofen, ”Ḇaḇeḇarḇor snonkaku nabor kaku ro supswan ma marasrisen sne sena faro roi ḇeḇarḇor monda ker.”

 Noak imnaf Allah ma byawes jawara. Kejadian 6:13, 14, 18, 19, 22

Noak ima snon besyowi. Yahwe Ikofenbadir be Noak snar nari myun snonkaku bemabak sya kuker Faḇruḇ Beba.

Allah Iwan Noak i kako fa byawes wai beba oser, sap ibe jawara, ma dun kina ḇyesya ma aiwan sya kam be bandum.

Noak byuk swarapepen be snonkaku sya kuker Faḇruḇ Beba na ryama, ḇape simnaf ba. Ono simbrif Noak i; ono besesya sayin i.

Fafisu jawara ani ifruri fa posa kwar, Noak dun aiwan sya fa sisun.