Rwa beri be konten ya

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Manseiso Ḇeḇeknam Kaku ro Dunya Ine?

Manseiso Ḇeḇeknam Kaku ro Dunya Ine?

Karkara Beja indo, Manseiri . . .

  • Allah?

  • snonkaku?

  • eḇesena?

 ROSAI REFO BYADIR NA

”Supswan ḇesiper ine isya ro papoik Ibirisya.”1 Yohanes 5:19, Wos Ḇyak ro Rasras.

”Allah Rumkun ḇyedi ryama . . . insa kyakok Ibirisya fararur ḇyena.”1 Yohanes 3:8.

NUN PAYAMYUM BE AU

Na Wafawi rosai ḇefnai fa roi ḇe ḇarḇor ro dunya ine.Wahyu 12:12.

Wasmai kakyar fa nari dunya ine ipyum syadi wer.1 Yohanes 2:17.

 RARIRYA KOKYAR FARO SA REFO BYADIR NA?

Imbo. Isoine nyan ri kyor:

  • Ḇaḇe papoik Ibirisya isya nari imnai kwar. Allah Yahwe fyasnai na kwar. Ḇye asas nari ”kyakok. . . Ibiris” ma fyasos kaḇer roi ḇeḇye ḇa Ibiris ifrur na.Ibrani 2:14.

  • Allah kyur Yesus Kristus I kwar fa ḇye papoik ro dunya. Yesus imnis kaku ḇa kuker Ibiris ḇeḇe mabak ma fandun mankundi. Allah ḇye asas kuker sasoser Yesus ḇyedi, “Na iswar snonkaku sefaduru sya ḇa ma ḇefrur saneso . . . na fyaspar bur si ro kandera ma ḇarḇor.”Mazmur 72:13, 14, NW.

  • Allah ipok fa I frowes ḇa. Refo ya fyasnai na, ”Allah Isrer ḇa.” (Ibrani 6:18) Rosai Yahwe ḇye asas kwar na, ndarirya! (Yesaya 55:10, 11) ”Papoik supswan ine ḇyeḇesawen ḇe ḇondi.”Yohanes 12:31.

 INFA KOKARA

Rariso dunya ine ḇye rai fafisu ḇaḇesasoser Ibirisya imnai kwar?

Fakfuken ine Refo kyarem na ro MAZMUR 37:10, 11 ma WAHYU 21:3, 4.