Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FASAL ḆEḆE 3

Rosai Marisen Allah ḇyedi faro Snonkaku Sya?

Rosai Marisen Allah ḇyedi faro Snonkaku Sya?

1. Rosai Allah marisen ḇyedi faro snonkaku sya?

ALLAH nya marisen ḇepyum kaku faro snonkaku sya. Ifrur snon ma bin ḇerandak, Adam ma Eva su, fa sukenem ro yaf ḇepyum kaku oso. Marisen ḇyedi ḇe su isoine insama suna romawa, sufrur supswan ḇesiper ine ḇe firdaus, ma sufaduru aiwan sya.Kejadian 1:28; 2:8, 9, 15; mam Fasfas Ḇepupes 6.

2. (a) Rariso na kofawi snar Allah nari ifrur kaku marisen ḇyedi? (b)  Snonkaku ḇesma rari ḇerariso na ḇekenem ro firdaus, ma ro swaf riḇeso?

2 Karkara bedi rariso, na kokenem ro firdaus ya ke? Yahwe ikofen ḇeko, ”Rosai Yakofen kwar na, na yafrur kaku fa ndarirya.” (Yesaya 46:9-11; 55:11) Kaku ḇae, na ifrur rosai imarisen na, ma oso ḇaḇeri na ḇedwarek I. Yahwe ikofen rosai ḇefnai fa ifrur supswan ine. Allah ”ifrurna fa ḇyeḇe monda ḇa”. (Yesaya 45:18) Imarisen fa snonkaku sya sikenem ro supswan ḇesiper. Snonkaku ḇerariso na ḇekenem ro dia, ma ro swaf riḇeso? Refoya doḇe, ”Snonkaku ḇenapes [ḇaido, ḇesoasuser] siso nari ḇena supswan, ma sikenem fyoro-fyoro ro dia.”Mazmur 37:29; Fasasna Faro Yohanes 21:3, 4.

3. Snar snonkaku sya sisma dafduf ma marmar kaker, rosai nari wafuken ya?

3 Ḇape ro baboine snonkaku sya sisma dafduf ma marmar ya kaker. Ro moḇ nakam, snonkaku sya sifrur mamamun ma smun yae si. Kaku ya inema marisen Allah ḇyena ḇa. Inja, rosai ḇeḇewari ma ḇefnai ya? Refoya monda na ḇefasnaḇair kankarem ḇyena.

 MANKUN OSO ḆEMBROḆ ALLAH I

4, 5. (a) Mansei ḇeyawos ḇe Eva i roro ikak oso ro yaf Eden? (b) Rariso snonkaku ḇenapes oso ifrur mankundi ḇe mankarawraw?

4 Refo ya ikofenḇadir ḇeko mankun oso ḇembroḇ Allah iso ”ḇenirḇe Ibiris, roḇa Setan”. Ro yaf Eden Setan dawos ḇe Eva i roro ikak oso. (Fasasna Faro Yohanes 12:9; Kejadian 3:1) Ifrur fa Eva kyara ikak ya iso ḇeyawos ḇe i.—Mam Fasfas Ḇepupes 7.

5 Inja, Allah iso ḇefrur Setan roḇa Ibiris ya ke? Aroḇa! Malaikat oso ḇekenem fyoro kwar ro nanki rofyor Allah fyasos supswan faro Adam ma Eva su, fyadwer ma ifrur mankundi ḇe Ibiris. (Ayub 38:4, 7) Kaku rarirya ke? Imbo, rariso snonkaku ḇenapes oso fyadwer ma ifrur mankundi fa ḇyesnonkaku ḇekarawraw ya? Ḇyeḇeaḇen ḇe mankarawraw ḇa. Ḇape karkara, ḇaido marisen ḇyedi ḇardi, roi oso ḇeroi ḇa ro randak ya. Kyara ker na, ma nafnai fa marisen ḇesasar ya nesambraḇ kaku. Ramnai, rofyor swaf ya isya, ikaraw ḇeri. Iso ḇefrur i fa ḇyemankarawraw ya.Wasya Yakobus 1:13-15; mam Fasfas Ḇepupes 8.

6. Rariso malaikat oso ḇyeḇembroḇ faro Allah I?

6 Ine iso ḇeḇejadi ro malaikat ani. Rofyor Yahwe ifrur Adam ma Eva su ramnai, ikofen ḇe su insama suna romawa ma ”sibor ro supswan”. (Kejadian 1:27, 28) Malaikat ani kyara ḇo doḇe, ’Snonkaku sya kam na saksyom aya ḇape Yahwe i ḇa!’ Snar kyara pdef kuker roi ine, inja imarisen kaku fa dun rosai Yahwe nya na. Malaikat ani imarisen snonkaku sya sisyom i. Inja dawos ankarkar ḇe Eva i ma ifrowes i. (Wasya Kejadian 3:1-5.) Snaro ifrur rarirya ifadwer ma ifrur mankundi ḇe Setan roḇa Ibiris, ḇembroḇ faro Allah I.

7. (a) Rosai ḇefnai fa Adam ma Eva sumar ya? (b) Rosai ḇefnai fa koḇesinan ma komar ya?

 7 Adam ma Eva susouser Allah I ḇa ma suyan bon ro aiknam ani. (Kejadian 2:17; 3:6) Sufrur sasar ḇe Yahwe I, ma ḇarpur ya sumar imnis raris rosai Yahwe ikofen kwar ḇe su. (Kejadian 3:17-19) Adam ma Eva romawa suḇesya si kako sisma sasar ya, inja sikako simar. (Wasya Roma 5:12.) Infa kofawi rariso Adam ma Eva romawa suḇesya sisma sasar ya, komam mnis sararḇer ine. Wawasen kada kokun mamami ro loyang ḇaido rosaser ḇemower ya. Mamami na namnis kuker rosaser ḇemower ani. Rofyor Adam isouser Allah I ḇa, Adam ḇyesnonkaku ḇesasar. Snaro koine Adam kpu ḇyesi, kokame kona sasar ḇemnis raris mamami ”ḇemower” ani. Ma snaro kokame snonkaku ḇesasar si ko, koḇe sinan ma komar.Roma 3:23; mam Fasfas Ḇepupes 9.

8, 9. (a) Rosai Setan imarisen fa Adam ma Eva sukyar ya? (b) Rosai ḇefnai fa Yahwe myun ḇeri ḇa ḇeḇembroḇ I sya ro fafisu ya?

8 Setan ḇyeḇembroḇ faro Yahwe I rofyor ifrowes Adam ma Eva su fa susoasuser Allah I ḇa. Imarisen fa Adam ma Eva sukyar snar Yahwe ima dankarkar, ima ḇyepoik kuker rarmomen ma imarisen roi ḇepyum ḇa ḇe su. Setan ikofen snonkaku sifandun Allah ḇa fa ikofenḇadir ḇesi rosai fandun fa sifrur na, ma Adam ma Eva sufrur snemuk ro mankun su monda kuker roi ḇenapes ma ḇesasar. Inja, rosai Yahwe ifrur ya? Bisa fa myun ḇeḇembroḇ I sya ma ifrur mnai ḇaḇembroḇ ya. Ḇape rofyor Yahwe ifrur rarirya ido, na fyasnaḇadir snar Setan iso ḇeankarkar ya ke? Roḇa, rarirya ḇa.

9 Inja, Yahwe myun ḇeḇembroḇ I sya ḇa ro fafisu ya ḇeri. Imbape, ḇyuk swaf fa snonkaku sya sḇepoik ro mankun si. Inema nari fasnabos snar Setan iso ḇeankarkar ma Yahwe I monda ḇefawi roi ḇepyum kaku faro  snonkaku sya. Na kofarkor nabor wer kuker roi ine ro Fasal ḇeḇe 11. Ḇape karkara bedi rariso kuker snemuk Adam ma Eva suyun na? Na ipyum faro su fa sukyar ḇe Setan ma susouser Allah I ḇa ke? Yahwe ḇyuk rosai rirya kam Adam ma Eva sufandunna. Ḇyuk ḇe su kankenem ḇemnis kaku, moḇ ḇepyum kaku fa suḇarek ro dia ma  fararur ḇepyum ma ḇeyun raryaḇ. Ḇape Setan ima ifrur roi ḇepyum oso ḇaḇeri ḇe su. Rwo ro fafisu ḇeradia ido, rosai nari wafrur ya?

10. Mankun ko oser-oser snemuk rosai fandun fa kofrur na?

10 Ro baboine, mankun ko oser-oser na kokinfir fa kofrur snemuk, ma snemuk kun ḇaido kofrurna nawyae kankenem koḇena. Na kokinfir fa kosouser Yahwe I ḇe Manḇepoik koḇedi ma kofasnaḇair Setan ima ḇyeankarkar. Ḇaido na kokinfir Setan fa ḇyeḇepoik faro ko. (Mazmur 73:28; wasya Amsal 27:11.) Ro supswan ine snonkaku ḇesouser Allah I sya sibor ḇa. Kakaku ya, Allah ḇeḇepoik dunya ine ḇa. Ḇape Allah I ḇa ido, manseiso?

MANSEISO ḆEḆEPOIK RO DUNYA INE?

Ḇaḇesasoser ḇaido Karajan kam ro dunya ani, Setan nyana ḇa ido, na ikofen fa ḇyuk ḇe Yesus i ke?

11, 12. (a) Farkarkor rosai kun ro wos Setan ikofen na faro Yesus i? (b) Rosai Refo fyasnaḇair ya snar Setan iso ḇepoik dunya?

11 Yesus ifawi kwar manseiso ḇeḇepoik dunya ine. Ro fafisu oso, Setan ”fyasnai faro I ḇaḇesasoser ḇeḇor kam ro supswan ine kuker payamyum ḇyena”. Ramnai Setan ikofen ḇe Yesus, ”Nanekam nari yaḇukna faro Au, rofyor Bansuba [ḇaido, ḇekunem] ḇo wasyom aya.” (Matius 4:8, 9; Lukas 4:5, 6) Wafuken ro mankundaw, ’Ḇaḇesasoser kam ani Setan nyana ḇa ido, na ikofen fa ḇyuk ḇe Yesus i ke?’ Aroḇa. Ḇaḇesasoser nakam Setan iso ḇena na.

12 Imbude kwara ma wafuken: ’Rariso na Setan ḇyeḇepoik dunya ine rai? Kakuya Yahwe iso Allah Ḇeḇepoik syadi ḇefrur farsyos ma supswan ine?’ (Fasasna 4:11) Imbo, rarirya, ḇape Yesus dap Setan i ḇe ”papoik supswan ine”. (Yohanes 12:31; 14:30; 16:11) Manwawan Paulus dap Setan roḇa Ibiris ḇe ”ilah ḇeḇarḇor ḇeyuf supswan ine”. (2 Korintus 4:3, 4) Ma manwawan Yohanes fyas radine ”supswan ḇesiper ine isya ro papoik Ibirisya.”1 Yohanes 5:19.

 RARISO NA DUNYA SETAN ḆYEḆEMKOK RAI?

13. Rosai ḇefnai fa kofandun dunya ḇebabo ya?

13 Dunya ine roi ḇesamswen na nabor fafayaḇa. Komam mamamun ya, korupsi, ḇefarawrowes sya, ma ḇefrur roi ḇemaḇak nasya ro ris koḇedi. Sḇensewar kaku kwar rariryano, snonkaku sya na sipyos roi ḇesamswen yaḇa. Ḇape fyoro wer ḇa Allah na fyarmkok dunya ḇeḇarḇor ine ro ras mamamun Armagedon ya ma fyadwer dunya ine ḇe dunya ḇebabo ma ḇenapes.Fasasna 16:14-16; mam Fasfas Ḇepupes 10.

14. Mansei Allah kyur fa ḇe Raja ro Karajan Ḇyedi? Rosai Refo ikofen ḇepon kwar kuker Yesus i?

14 Yahwe kyur Yesus Kristus fa ḇye Raja ro ḇaḇesasoser Ḇyedi ro nanki, ḇaido Karajan. Syaran oser taun naiwara, Refoya ikofen ḇepon snar Yesus na ḇyepoik ḇe ”Manfunk Ḇaḇeaski” ma ḇaḇesasoser ḇyedi na ḇyenande ḇa. (Yesaya 9:6, 7) Yesus fyarkor manfamyan ḇyesi fa senadi kuker ḇaḇesasoser ine ma ikofen radine, ”Ḇaḇesasoser Bedi ryama kada, marisen bedi ryarirya kada ro supswan ine imnis ro boiyaswa.” (Matius 6:10) Ro fasal ḇeḇe 8, na kofarkor rariso Karajan Allah na fyadwer ḇaḇesasoser ro supswan ine. (Wasya Daniel 2:44) Ramnai Karajan Allah nari ifrur supswan ine ḇe firdaus ḇepyum kaku.—Mam ro Fasfas Ḇepupes 11.

DUNYA BABO OSO FYANAM KWAR!

15. ”Supswan ḇebabo” ido rosai rirya?

15 Refoya ḇyeasas, ”Ḇape kowaf rosai Allah ḇyeasas kwar, isoine nanki ḇebabo ma supswan ḇebabo,” ma ”ro moḇ kosma ḇaḇenapnapesya.” (2 Petrus 3:13; Yesaya 65:17) Rofyor Refoya ikofen kuker ”supswan”, kyurfasna ḇe snonkaku ḇekenem ro supswan ya. (Kejadian 11:1) Inja ”supswan ḇebabo” ḇenapes kyur ḇe snonkaku ḇesouser syakam ma ḇesma barakas ro Allah.

16. Roi ḇepyum rosai Allah ḇyuk faro snonkaku ḇekenem ro dunya babo, ma rosai kofrur kakuna insama kosma roi ḇepyum nane?

 16 Yesus ḇyeasas kwar nari mansei ḇekenem ro dunya babo Allah ḇyedi na sisma ”kenem ḇemnai ḇa ya”. (Markus 10:30) Rosai na kofrur kakuya insama kosma barakas ine? Wawasya pyan Yohanes 3:16 ma 17:3 fa wasma kankarem ya. Mkorama komam rosai Refoya ikofen kuker kankenem nari kosma ro Firdaus ro supswan ine.

17, 18. Rariso na kofawi snar ḇaḇeaski naisya ro supswan ḇesiper ma nari kosma fadadiren ya?

17 Ḇaḇemaḇak, mamamun, ḇaḇeḇarḇor ma pakpakpik nari napromes. Nari snonkaku ḇemaḇak sya sikenem werḇa ro supswan. (Mazmur 37:10, 11) Allah na ifrur ”mamamun ro supswan ine fa namnai”. (Mazmur 46:9; Yesaya 2:4) Supswan ine na ifo kuker snonkaku ḇeswar ma ḇesoasuser Allah I. Ḇaḇeaski naisya isof fyoro.Mazmur 72:7.

18 Kawasa Yahwe ḇyesi nari sisma fadadiren. Ro awar Refoya, rofyor Israel sya sisouser Allah I, sisma fadadiren snaro Allah ḇyekadaun si. (Imamat 25:18, 19) Ro Firdaus ya, na komkak ḇa faro roi oso ḇaido snonkaku oso ḇaḇeri. Nari kosma fadadiren ḇesya kwar!Wasya Yesaya 32:18; Mikha 4:4.

19. Rosai ḇefnai fa na kokyar kaku snar roḇean nabor nari naisya ro dunya babo Allah ḇyedi?

19 Nari roḇean nabor naisya. ”Mor ḇesur nabor nari naisya ro supswan; Ro bonkor urek bon na naisya nabor kaku.” (Mazmur 72:16) Yahwe, ”Allah koḇedi, nari ḇyebarakas ko,” ma ”supswan na ḇyuk bon ḇepyum na”.Mazmur 67:6.

20. Rariso kofawi supswan ine na ḇyefirdaus?

20 Supswan ḇesiper nari ḇyefirdaus. Snonkaku sya na sisma rum ma yaf ḇepyum kaku. (Wasya Yesaya 65:21-24; Fasasna 11:18) Supswan ḇesiper nari ipyum  kaku imnis raris yaf Eden ḇekwar ani. Yahwe nari ḇyuk rarya kwar rosai kofandun na. Refo ya ikofen kuker I, ”Bas bramin bedi ma buk sneprei faro marasrisen ḇekenem sya kam”.Mazmur 145:16.

21. Rariso kofawi snonkaku ma aiwan sya na sikenem kuker aski?

21 Snonkaku ma aiwan sya na sikenem kuker aski. Aiwan sya nari smun snonkaku sya wer ḇa. Romawa kasun sya nari simkak wer ḇa, ibasyadi na sifnak kuker aiwan ḇefrur makakak ma ḇeyan ḇepek.Wasya Yesaya 11:6-9; 65:25.

22. Rosai na Yesus ifrurna faro snonkaku ḇeduf sya?

22 Snonkaku oso ḇaḇeri nari idufe. Rofyor Yesus ikenem ro supswan ine, ḇyuk pararei faro snonkaku ḇebor sya. (Matius 9:35; Markus 1:40-42; Yohanes 5:5-9) Ḇape rofyor ḇye Raja ro Karajan Allah, nari Yesus ḇyuk pararei faro snonkaku sya kam. Snonkaku oso ḇaḇeri nari ḇekofen, ”Yadufe”.Yesaya 33:24; 35:5, 6.

23. Rosai nari Allah ifrurna faro snonkaku ḇemar kwar sya?

23 Snonkaku ḇemar sya nari sikenem wer. Allah ḇyeasas nari ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku ḇeḇor ḇemar kwar sya ma nari sisma kankenem fyoro. ”Nari aḇiḇer ya isya faro snonkaku ḇeḇor ḇemar sya, iḇye snonkaku ḇenapes sya ma ḇenapes ḇa sya.”Wasya Yohanes 5:28, 29; Farfyar Ro Manwawansya 24:15.

24. Rariso sneḇaḇir bedi kuker kankenem ḇero Firdaus?

24 Kokame na kokinfir. Komarisen kofarkor ma kofarmyan ḇe Yahwe I ke ḇaido kofrur rosai komarisenna monda. Rofyor kokinfir kofarmyan ḇe Yahwe ido, na kosma payamyum ro fafisu naiwama. Rofyor snon oso dor Yesus fa iswarepen i, Yesus ikofen ḇe i, ”Nari awsya kuker aya ro Firdaus.” (Lukas 23:43) Mkorama kofarkor nabor wer kuker Yesus Kristus ma rariso na ifrur kaku asas-asas ḇepyum Allah ḇyena.