Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FASAL ḆEḆE 6

Rofyor Komar Ido Na Kora Ḇe?

Rofyor Komar Ido Na Kora Ḇe?

1-3. Fakfuken rosai snonkaku sya sifuken kuker marmar ya, ma rariso agama ḇeḇeso ssḇuk kankarem ḇesi?

REFO ya ḇyeasas ḇeko snar ro ras oso na ”marmarya isyaḇa kwar”. (Fasasna Faro Yohanes 21:4) Ro Fasal ḇeḇe 5, kofarkor kwar snar fasaspar ya ḇyuk saneraro ḇeko fa kosma kankenem fyoro. Ḇape snonkaku sya simar kaker. (Pengkhotbah 9:5) Inja fakfuken ḇefandun kaku oso kofuken ya iso, Rofyor komar ido na koḇerai?

2 Kankarem faro fakfuken ani fandun fa kofawina ibasyadi rofyor snonkaku koswar sya simar. Na kofuken: ’Rosai ḇeḇejadi ro i? Na myam kaker ko ke? Na ifnoḇek ko ke? Na kosrow wer kuk’r i ke?’

3 Agama ḇebor sḇuk kankarem ḇemnis ḇa kuker fakfuken nane. Ḇeḇeso sḇuk farkarkor snar koma snonkaku ḇefrurpyum ido, na kek ḇe nanki ḇape kofrur pyum ḇa ido, na srap ko ro for ḇembrerḇa. Agama ḇeḇeso sikofen rofyor komar ido, na koḇe mankun rur ma kokenem kuker karyer koḇedi ḇemar kwar sya. Ma agama ḇesena sikofen rofyor komar ma sḇemankara ko ramnai, na koḇeḇeaḇen kaḇer ḇaido kokenem kaḇer kuker baken ḇeḇese, ḇe snonkaku ḇese ḇaido aiwan oso.

4. Rosai ḇeḇeknam kaku ro farkarkor agama kuker marmar ya?

4 Agama ḇebor sya sḇuk farkarkor rya ḇeḇesisye yaye. Ḇape kakuya farkarkor nakame ḇeknam ro karkara oser monda. Isoine rofyor snonkaku oso imar, ḇar oso ro baken ḇyedi ikenem kaker. Farkarkor ine nkaku ke?

 ROFYOR KOMAR IDO NA KORA ḆE?

5, 6. Rofyor komar ido na koḇerai?

5 Yahwe I monda ḇefawi na koḇerai rofyor komar, ma ikofen ḇeko kwar rofyor snonkaku oso imar, kenem ḇyedi imnai. Marmarya iḇesebur ro kankenem. Inja rofyor snonkaku oso imar, sneḇaḇir ma swarapepen ḇaido swaruser ḇyedi nakenem werḇa ro moḇ ḇese. * Fafisu komar ido na komam werḇa, korower werḇa, ma kokara werḇa.

6 Raja Salomo fyas snar ”snonkaku ḇemar sya, sifawi royoḇa ḇeri.” Snonkaku ḇemar kwar sya na sna ma sifasna saswar ḇaido sfafayaf wer ḇa, ma ”fararur noḇa ḇaido aw noḇa ḇaido fawawi noḇa ḇaido fawawi nanem ro Syeol”. (Wasya Pengkhotbah 9:5, 6, 10.) Ma ro syap Mazmur 146:4, Refoya ikofen ḇeko snar fafisu snonkaku oso imar, ”karkara ḇyenakam” nakako namar.

ROSAI YESUS IKOFEN KUKER MARMAR YA

Yahwe ifrur snonkaku sya fa sikenem fyoro ro supswan

7. Rosai Yesus ikofen kuker marmar ya?

7 Rofyor maniḇoḇ ḇyedi Lazarus imar, Yesus ikofen faro manfamyan ḇyesi, ”Lazarus, naek koḇani denef kwar”. Ḇape Yesus dawos kuker den’f monda ḇa. Yesus ikofen kaku wer, ”Lazarus imar kwar.” (Yohanes 11:11-14) Inja Yesus ikofen marmar ya imnis kuker anenef ya. Ikofenḇa Lazarus ryo ro nanki ḇaido ikenem kuker karyer ḇyesi ḇemar kwar sya. Ma ikofenḇa Lazarus ḇyekandera ro for ḇembrerḇa ḇaido ḇyeḇeaben kaḇer ḇe snonkaku ḇese ḇaido aiwan oso. Aroḇa, Lazarus den’f moser ro marmar ya. Ro mnuk eḇesena sikofen marmar ya imnis kuker anenef moser. Refoya ikofen rofyor Stefanus smuni  fa imar, ”denef ro marmar ya”. (Farfyar Ro Manwawansya 7:60, NW) Manwawan Paulus i kako ikofen kuker snonkaku Kristen ḇeḇeso sya ”senef kwar ro marmar ya”.1 Korintus 15:6, NW.

8. Rariso na kofawi Allah ifrur snonkaku sya fa simar ḇa?

8 Allah ifrur Adam ma Eva su fa nari ḇarpur ya sumar ke? Aroḇa! Yahwe ifrur su fa susma kankenem fyoro ḇefo kuker pararei ḇemnis kaku. Rofyor Yahwe ifrur snonkaku sya, ryir ro sne sena marasrisen fa sikenem fyoro. (Pengkhotbah 3:11) Sinan sya simarisenḇa na romawa sesya siduf ma simar, ma Yahwe I kako nya sneḇaḇir ḇemnis  radia faro ko. Snar Allah ifrurko fa kokenem fyoro ido, rosai ḇefnai fa komar ya?

ROSAI ḆEFNAI FA KOMAR YA?

9. Rosai ḇefnai fa parenta Yahwe ḇyuk ḇe Adam ma Eva su nasamswen ḇa fa susouserna?

9 Ro yaf Eden, Yahwe ikofen faro Adam, ”Bon ro aiknam ḇero yaf ine wanna kam. Ḇape faro aiknam fawawi kuker roi ḇeḇye ma ḇeḇyeḇa, pok fa wan awer i, snaro ro ras wan ya ido na wamar ḇeri.” (Kejadian 2:9, 16, 17) Parenta ine syamswen ḇa fa susouser na, ma Yahwe nya hak fa ḇeyap kuker roi ḇenapes ma ḇesasar faro Adam ma Eva su. Rofyor susouser Yahwe I, sufasna snar suḇesyowi ḇaḇepapoik Yahwe ḇyedi. Su kako sufasna kasumasa ḇe Yahwe I faro roi nakam ḇyuk kwar ḇe su na.

10, 11. (a) Rariso Setan dawyaye Adam ma Eva su? (b) Rosai ḇefnai fa Adam ma Eva roi sufrurna iso sasar ḇeba kaku?

10 Ḇape, Adam ma Eva sukinfir fa susouser Yahwe I ḇa. Setan dawos ḇe Eva, ”Inja kaku Allah ikofen muyan awer bon ro aiknam ḇero yaf ine kam ke?” Eva doḇe, ”Bon ro aiknam ḇero yaf inekam bisa fa nuyan na. Ḇape faro aiknam ro fadu yaf ine Allah ikofen, ’Pok fa muyan awer na, roḇa, mupan awer ro i; insama mumar awer.’”Kejadian 3:1-3.

11 Ramnai Setan ikofen, ”Kaku ḇeri na mumar ḇa. Snaro Allah ifawi ro ras muyanna, mumkamna na naḇas ma na mumnis Allah, mufawi roi ḇeḇye ma roi ḇeḇyeḇa.” (Kejadian 3:4-6) Setan imarisen fa Eva kyara snar bisa fa dun snemuk ro mankundi kuker roi ḇepyum ma ḇepyum ḇa. Ro fafisu ya kako, Setan dawos ankarkar kuker rosai nari Eva ismana rofyor isouser Allah I ḇa. Setan ikofen ḇe Eva na imar ḇa, inja Eva dan ḇar ya ro bon ani ma ḇyuk ḇar ya ḇe swa ḇyedi. Adam ma Eva sufawi  snar Yahwe ikofen ḇe su kwar insama suyan awer bon ani. Rofyor suyan na ido, sukinfir fa susouser ḇa faro parenta Allah byena ḇefasnabos kwar ḇe su ma nasamswen ḇa. Rofyor suyanna, sufasna suḇesyowi ḇa faro Kma ḇesaswar suḇedi ro nanki. Rosai sufrur ine sasar ḇeba kaku rirya!

12. Rosai ḇefnai fa Yahwe fyafko snar Adam ma Eva susouser I ḇa?

12 Rosai sinan ḇerandak koḇedi sufrur ine fyasna suḇesyowi ḇe Yahwe I ḇa ma nafrur fa Manḇeḇedaw suḇedi fyafko! Rofyor wafararur marḇak kwar fa wafaduru romamkun ma inaimkun isof ro suba ḇape ḇarpur ya suḇembroḇ ma sumewer fa susoasuser rosai wamarisenna, rariso sneḇaḇir bedi? Roi ine nari nafrur sne bedi ḇesanekar.

Adam ḇyeḇefrur ro saprop, ma kyaḇer ḇe saprop

13. Rosai knam ya rofyor Yahwe ikofen ”na wasiḇer ḇe saprop”?

13 Rofyor susouser ḇa, Adam ma Eva susma swaf wer ḇa fa sukenem fyoro. Yahwe ikofen ḇe Adam, ”Snar saprop disau ma wasiḇer ḇe saprop wer.” (Wasya Kejadian 3:19.) Ine kyurfasna snar Adam nari ikaḇer ḇe saprop, imnis raris rofyor Allah ifrur ḇaim i. (Kejadian 2:7) Rofyor Adam ifrur sasar ramnai, imar ma isya wer ḇa.

14. Rosai ḇefnai fa komar ya?

14 Rofyor Adam ma Eva susouser Allah I kada, nari sukenem kaker isof ro rasine. Ḇape snaro  susouser Allah I ḇa, sufrur sasar, ma ḇarpur ya sumar. Sasar ya imnis raris dafduf ḇefrur makakak sinan ḇerandak suine suḇuk ḇeko. Kokame koḇeaḇen ḇe snonkaku ḇesasar, ma ine ḇefnai fa komar ya. (Roma 5:12) Ḇape inema marisen Allah ḇyedi ḇa faro snonkaku sya. Allah imewer kaku fa snonkaku sya simar, ma Refoya dap marmar ya ḇe ”mbroḇ”.1 Korintus 15:26.

NAPNAPES YA ḆYUK ḆAḆEMKEY ḆEKO

15. Rariso napnapes kuker marmar ya ḇyuk ḇaḇemkey ḇeko?

15 Napnapes kuker marmarya ḇyuk ḇaḇemkey ḇeko ro karkara ḇekaku ḇa. Refoya fyarkor ko snar ḇemar sya sḇaḇir dafdufya ḇa ḇaido sesneso ḇa. Na kawos kuker si wer ḇa, ma sikako pok fa sawos kuker ko ḇa. Pok fa kofnoḇek ḇemar sya wer ḇa, ma sikako pok fa sḇuk farfnoḇek ḇeko ḇa. Na sifrur makakak ḇeko ḇa, inja komkak awer si. Ḇape agama ḇebor sya, sfarkor ḇeko snar snonkaku ḇemar sya sikenem kaker ro moḇ ḇese ma na kofnoḇek si kuker kofrur ras ’tiga malam’ ḇaido kofrur sren kubir ya. Ḇape rofyor kofarkor ma kofawi napnapes kuker marmar ya, na koḇemkey ro farkarkor ḇekakuḇa anna.

16. Ḇaḇeankarkar rosai agama ḇebor sya sḇuk farkarkor kuker marmar ya?

16 Roro agama ḇekaku ḇa Setan dankar ko ma ifrur fa kokara snar snonkaku ḇemar sya sikenem kaker. Imnis raris, agama ḇeḇeso sfarkor ḇeko snar rofyor komar, ḇar oso ro ḇaken koḇedi na ikenem kaker ro moḇ ḇese. Agama ḇedi fyarkor au radine ke, ḇaido fyarkor ḇe au rosai Refoya ikofen kuker marmar ya ke? Setan ḇyuk ḇaḇeankarkar ḇeradine fa ifrur snonkaku sya sebinkwan buro Yahwe I.

17. Rosai ḇefnai fa srap snonkaku sya ro for ḇembrerḇa ima karkara ḇeḇuk anonef ḇe Yahwe I?

17 Rosai agama ḇebor sya sfarkorna nafrur kanandor. Imnis raris, agama ḇeḇeso sḇuk farkarkor snar snonkaku  ḇeḇarḇor sya nari srap siro for ḇembrerḇa. Ḇaḇeankarkar ine nḇuk anonef ḇe Yahwe I. Ipok fa ifrur snonkaku sya sekandera marḇak kaku ro nyan ḇeradia ba! (Wasya 1 Yohanes 4:8.) Rofyor mam snonkaku oso ḇyuk samamyai faro romawa ḇyedi kuker ryap bramin romawa ḇyedi ro for ya, na rariso sneḇaḇir bedi? Na kwara rosai ifrurna ine roi ḇeḇyeḇa kaku. Na wamarisen ḇa fa mambir ma fanam ḇe i. Ine iso Setan imarisen kaku fa koḇaḇir ma kokara kuker Yahwe I!

18. Rosai ḇefnai pok fa komkak awer faro snonkaku ḇemar kwar sya?

18 Agama ḇeḇeso sḇuk farkarkor snar rofyor snonkaku sya simar, na sḇemankun rur. Sḇuk farkor ḇeko fa kosyom ma komkak faro si snaro na sḇebati ḇesambraḇ ḇeko ḇaido sḇembroḇ ḇefrur makakak ko. Snonkaku ḇebor sya sikyar faro ankarkar ine. Simkak faro snonkaku ḇemar sya, inja sisyom si syadiburo Yahwe I. Koswarepen kaku snar snonkaku ḇemar sya sḇaḇir royoḇa ḇeri, inja pok fa komkak faro si awer. Yahwe iso Manḇeḇedaw koḇedi. I monda Allah ḇekaku, ma faro I monda koḇuk samsyom.Fasasna Faro Yohanes 4:11.

19. Rariso kofawi napnapes kuker marmar ya na nafnoḇek ko?

19 Rofyor kofawi napnapes kuker marmar ya, koḇemkey buro farkarkor ḇeankarkar ro agama. Ma napnapes ine nafnoḇek ko fa kofawi asas-asas ḇepyum kaku Yahwe ḇyuk ḇeko kuker kankenem koḇedi ma fafisu naiwama.

20. Rosai na kofarkor ro fasal ḇeḇeuser ya?

20 Ro fafisu naiwara, manfamyan Allah oso ḇenir ḇe Ayub ifuken, ”Snon oso imar ido, na ikenem wer ke?” (Ayub 14:14) Snonkaku ḇemar kwar oso kaku na ikenem wer ke? Kankarem Allah ḇyuk ḇeko ro Refoya napyum kaku. Na komam ro fasal ḇeḇeuser ya.

^ par. 5 Snonkaku ḇeḇeso sikyar snar jiwa ḇaido rurya na ikenem pdef rofyor snonkaku oso imar. Fa kosma farkarkor nabor wer, mam Fasfas Ḇepupes 17 ma 18.