Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FASAL ḆEḆE 9

Papupes Dunya Ine Fyanam Kwar Ke?

Papupes Dunya Ine Fyanam Kwar Ke?

1. Rodiso na kofarkor kuker fafisu naiwama?

RO RAS oso mam berita ro telefisi ma kwara, ’Roi nane nari napyum ḇa syadiwer ke?’ Ḇaḇekandera ma ḇaḇeḇarḇor nabor kaku nafrur fa snonkaku sya sikyar kofanam ro papupes dunya ine. Kaku rarirya ke? Nyan ya isya fa kofawi rosai na ḇeḇejadi ro fafisu naiwama ke? Imbo. Snonkaku sya sfawi ḇepon ḇa rosai na ḇeḇejadi ya rariryano, Allah Yahwe I monda ḇefawi ya. Ikofenḇadir ḇeko ro Refo ya kuker kankenem koḇena ma supswan ine ro fafisu naiwama.Yesaya 46:10; Yakobus 4:14.

2, 3. Rosai Yesus manfamyan ḇyesi simarisen fa sifawi na, ma rariso Yesus ḇyuk kankarem ḇesi?

2 Rofyor kowasya Refo ikofen kuker papupes dunya, ine kyur fasna, papupes ro Supswan ine ḇa, ḇape papupes ro roi ḇeḇarḇor. Yesus fyarkor ḇe snonkaku sya snar Karajan Allah na ḇyepoik ro supswan ḇesiper. (Lukas 4:43) Manfamyan ḇyesi simarisen fa sifawi ras risai Karajan Allah na ryama, ma sifuken ḇe Yesus, ”Fafisu rosaiso roi annane nari ndamuma ya ma aḇyair rosaiso ḇefasnai raramuma bedi ma aḇyair ḇefasna papupes supswan [dunya] ya?” (Matius 24:3) Yesus ikofenḇadir ras ya ḇa, ḇape ikofen ḇesi rosai na ḇeḇejadi ya rofyor papupes dunya ryama ḇaim. Rosai Yesus ikofen na komamna ḇeri ro fafisu ine.

3 Ro fasal ine na kowawos roi ḇefasna kokenem ro fafisu ḇefanam ḇe papupes dunya ine. Ḇerandak ya,  fandun fa kofarkor kuker mamamun ḇero nanki ya insamaido kofawi rosai ḇefnai fa roi ḇeḇarḇor naisya ro supswan.

MAMAMUN RO NANKI

4, 5. (a) Rosai ḇeḇejadi ro nanki rofyor Yesus ḇyeḇe Raja ya? (b) Ro Fasasna Faro Yohanes 12:12, rosai ḇeḇejadi ro supswan rofyor Setan ḇyeḇesawen ḇe supswan?

4 Ro Fasal 8 kofarkor kwar Yesus ḇye Raja ro nanki ro taun 1914. (Daniel 7:13, 14) Syap Fasasna Faro Yohanes ikofen ḇeko rosai ḇeḇejadi ya, ”Ramnai ḇaḇe embroḇ isya ro boiyaswa: Mikhael [iso, Yesus] kuker malaikat ḇyesi se emḇroḇ korḇen [Setan] ani. Ma korḇen ani kuker malaikat ḇyesi sifnoḇek i bo sisampum.” * Setan ma malaikat ḇeso i sya seḇekafyo ma seḇesawen ḇe supswan. Wawasen kada raryaḇ ro malaikat sya! Ḇape rariso kuker snonkaku ḇero supswan sya? Refo ya ikofenḇadir inema fafisu ḇefo kuker kandera faro snonkaku sya. Rosai ḇefnai ya? Snaro Setan ḇyeḇesawen ḇe supswan ma irmomen kaku, ”snar ifawi fafisu ḇyedi fyanam kwar!”Fasasna Faro Yohanes 12:7, 9, 12.

5 Setan iso ḇeḇefnai ḇaḇekandera nabor ro supswan. Irmomen kaku snar fafisu ḇyedi fyanam kwar ḇe Allah fa myuni. Mkorama komam rosai Yesus ikofen nari ḇeḇejadi ro ras-ras papupes.—Mam Fasfas Ḇepupes 24.

RAS-RAS PAPUPES

6, 7. Rariso ḇardadi Yesus kuker mamamun ma basbiser komamna ro baboine?

6 Mamamun. Yesus ikofen, ”Snar er nari sikḇawes sisampum er ḇese, ma ḇaḇesasoser sisampum ḇaḇesasoser  ḇese na.” (Matius 24:7) Snonkaku ḇebor sya simar ro mamamun ro fafisu baboine syadi buro fafisu ḇepon naiwara. Fas-fas oso ro Lembaga Pengamat Dunia fyasnaḇadir rofyor taun 1914, mamamun ya ḇemun snonkaku yuta ri 100 kwar. Snonkaku ḇemar ro mamamun ro swaf taun ri 100 rofandu taun 1900 isof ro taun 2000 sibor syadi kali rikior ro snonkaku ḇemar ro swaf 1.900 taun ḇaim ya. Inja wawasen kada ḇaḇekandera ma saneso ro snonkaku ḇebor sya snaro mamamun ya!

7 Basbiser. Yesus ikofen, ”Nari basbiser isya.” (Matius 24:7) Ro baboine roḇean sifrurna naborsyadi buro fafisu naiwara, ḇape snonkaku ḇebor sya sisma roḇean nabor ḇa fa san na. Rosai ḇefnai ya? Snaro sisma pipi naborḇa fa sikoḇes roḇean ḇaido moḇ nowerḇa fa skaker rona. Ibasyadi ro snonkaku milyar oser skaḇkoḇes kuker kumpan kermkun sena fa sikenem ro ras-ras. Organisasi Kesehatan Dunia sikofen snar tauno ryamuma romawa yuta sya simar, ḇeḇefnaiya iso snar sisma ananan ḇa fa nasambraḇser si.

8, 9. Rosai ḇefasnaḇair ḇardadi Yesus kuker rim ḇeba ma dafdufna ndarirya kwar?

 8 Rim Ḇeba. Yesus ḇyeḇardai snar ”rim ḇeba [saprop ya iwawa] kaku nari myun”. (Lukas 21:11) Ro fafisu ine ro taun oser rim ḇeba nabor nasya. Rofyor taun 1900, saprop ya iwawa ḇefrur fa snonkaku syadi ro yuta risuru sya simar. Teknologi ro baboine nafnoḇek ko fa kofawi ḇepon rim ḇeba nari ḇeramana, ḇape snonkaku ḇebor sya simar kaker.

9 Dafduf. Yesus ikofen ro ḇarpon kwar nari ”dafduf” ya naisya. Dafduf ḇemarḇak nane pyampam samberen kaku ma myun snonkaku ḇebor sya. (Lukas 21:11) Dokter sya sfarkor kwar rariso na sḇuk pararei ḇe ḇeduf sya, ḇape dafduf ya nasya kaker. Kaku ya, laporan oso ikofenḇair ro taun oser monda snonkaku yuta ma yuta simar snar dafduf ḇemnis raris tuberkolosis, malaria, ma kolera. Nane monda ḇa, ḇape dokter sya kako sisrow dafduf ḇebabo ri 30, ma dafduf riḇeso obat naisya ḇaim fa nḇuk pararei.

 RARISO KENEM SNONKAKU SYA RO RAS-RAS ḆEPUPES

10. Rariso 2 Timotius 3:1-5 ndarirya ro fafisu ine?

10 Ro 2 Timotius 3:1-5, Refo ikofenḇadir, ”Ro ras ḇepupesna nari ndama kuker kandera nabor.” Manwawan Paulus ḇyeḇair rariso kenem snonkaku ro ras-ras ḇepupes. Ikofen nari snonkaku sya

  • siswar mankunsi ḇardi

  • sewomen faro pipi

  • sisampum sinansya

  • sisouser ḇa

  • sna saswar ro kina ḇa

  • sfarmkuepen mankun siḇa

  • sirarmomen fasawsaw

  • siso syadi rmomen-nafsu sena ro siso Allah

  • sikofen siswar Allah ḇape sisouser I ḇa

11. Ro Mazmur 92:7, rosai snonkaku ḇemaḇak sya nari sismana?

11 Snonkaku ḇero moḇ bedi sfasna kenem ḇeradine ke? Snonkaku ḇero dunya ine, sikenem rarirya. Ḇape fyoro werḇa Allah na ifrur roi oso ḇesi. Yahwe ḇyeasas, ”Rofyor snonkaku ḇemaḇak sya sisur imnis rokaker ma  snonkaku ḇemarisen ḇefrur roi ḇeḇarḇor siryewen, insama seḇemun isof fyoro-fyoro.”Mazmur 92:7.

ANKANKINEM ḆEḆYE RO RAS-RAS ḆEPUPES

12, 13. Rosai Yahwe fyarkor kwar ḇeko ro ras-ras ḇepupes ine?

12 Refo ḇyadir snar ro ras-ras ḇepupes, dunya ine ifo kuker ḇaḇekandera. Ḇape Refo ikofen kako roi ḇepyum na naisya.

”Ankankinem ḇeḇye ro Ḇaḇesasoser [Karajan] ine nari ḇye ḇeḇaryas ro supswan ḇesiper.”Matius 24:14

13 Fawawi ḇero Refo. Nabi Daniel fyas kuker ras-ras ḇepupes. Ikofen, ”Fawawi ḇekaku nari nabor kaku.” (Daniel 12:4) Allah na ḇyuk ḇe kawasa ḇyesi samambraḇ fa sifawi pyum kaku Refo syadibur fafisu ḇepon naiwara. Yahwe ifrur na kwar ro taun 1914. Imnis raris, fyarkor ḇeko kwar fandandun ro snonsnon ḇyedi ma marisen ḇyena ḇe supswan, kakaku kuker fasaspar ya, rofyor komar na koḇe rai, ma kuker aḇiḇer ya. Kofarkor kwar snar Karajan Allah monda na ḇefrur mnis roi ḇesamswen kosmana. Kokako kofarkor kwar rariso kosmai marasrisen ma rariso kokenem imnis marisen Allah ḇyedi. Ḇape rosai na manfamyan Allah ḇyesi sifrurna kuker fawawi sisma kwarna? Ḇardadi ḇese kyarem ḇeko.—Mam Fasfas Ḇepupes 21 ma 25.

14. Rodiso ankankinem ḇeḇye Karajan sḇeḇaryas na, ma manseiso ḇeḇeḇaryas ya?

14 Fararur ḇaḇeḇaryas ro supswan ḇesiper. Rofyor Yesus dawos kuker ras-ras ḇepupes, ikofen, ”Ma Ankankinem Ḇeḇye ro Ḇaḇesasoser ine nari ḇye ḇeḇaryas ro supswan ḇesiper”. (Matius 24:3, 14) Ankankinem ḇeḇye Karajan ḇeḇeḇaryas kwar nasyadi ro sup ḇeba ri 230 ma nasyadi ro wos ri 700. Kaku ḇeri, ro supswan ḇesiper, Saksi-Saksi Yahwe ro ”er syakam ma keret” sifnoḇek snonkaku sya fa sfawi rosai Karajan ani ma rosai nari ifrurna faro kawasa snonkaku sya. (Fasasna Faro  Yohanes 7:9) Ma sisma ḇaḇyak ḇa ro fararur ḇaḇeḇaryas ine. Snonkaku ḇebor sya sayin ma sewayamsi, imbape snonkaku oso ḇaberi na ḇefrur fa fararur ḇaḇeḇaryas ine imnai, imnis raris Yesus ḇyardi kwarna.Lukas 21:17.

ROSAI NA WAFRURNA?

15. (a) Wakyar kaku snar kokenem ro ras-ras ḇepupes ya ke, ma rosai ḇefnai ya? (b) Rosai na snonkaku ḇesouser Yahwe ma ḇesouser ḇa sya sismana?

15 Wakyar kaku snar kokenem ro ras-ras ḇepupes ya ke? Ḇardadi ḇebor ḇero Refo kuker ras-ras ḇepupes komam ndarirya kwar ro baboine. Fyoro werḇa Yahwe na ifrur fa fararur ḇaḇeḇaryas ankankinem ḇeḇye ine imnai, ma ”papupes ya” na ryama. (Matius 24:14) Rosai papupes ya? Iso Armagedon, fafisu Allah ifrur sren roi ḇeḇarḇor. Yahwe nari kyur Yesus ma malaikat ḇesambraḇ ḇyesi fa smun manseirirya kam ḇesouser I ḇa ma Rumkun ḇyedi. (2 Tesalonika 1:6-9) Ramnai, Setan ma malaikat ḇeḇarḇor ḇeso i sya na sawyaye snonkaku sya werḇa. Ma snonkaku ḇemarisen ḇesouser Allah I ma ḇekyar faro Karajan ḇyedi na smam asas Allah ḇyenakam na ndarirya.Fasasna Faro Yohanes 20:1-3; 21:3-5.

16. Snar ”papupes ya” fyanam kwar, rosai ḇefandun kaku fa wafrur ya?

16 Dunya ro baḇ papoik Setan ine na fasawdam ḇyenande. Inja fandun fa kofuken mankun ko, ’Rosai ḇefandun kaku fa yafrur ya?’ Yahwe imarisen fa wafarkor nabor wer kuker Refoya. Fandun fa wafarkor kuker kakaku. (Yohanes 17:3) Saksi-Saksi Yahwe sifrur fananjur ro minggu ḇe minggu fa sifnoḇek snonkaku sya fa sfawi Refoya. Waso kada fananjur nane kuker mayaryaren. (Wasya Ibrani 10:24, 25.) Rofyor wafawi kwar fandun fa fadwer kenem bedi ido, wamkak awer fa wafrurna.  Wafrur rarirya ido, ḇaḇebati bedi kuker Yahwe na nasambraḇ kaku.Yakobus 4:8.

17. Rosai ḇefnai fa snonkaku sya na sikandor rofyor papupes ya ryama?

17 Manwawan Paulus ikofenḇadir kuker oras ḇe Allah fa myun snonkaku ḇemaḇak sya na ryama ro fafisu snonkaku sya sifawi ḇaberi, ”imnisbos kaku ḇekaraw ro roḇna.” (1 Tesalonika 5:2) Yesus ḇyadir snonkaku sya na sekinfir fa sfamyun fasasna snar kokenem ro ras-ras ḇepupes. Ikofen, ”Snar imnis raris roi ḇeḇesya ro awar Nuh, rarirya kako nari roi ḇeḇesya anna ndarirya kako ro raramuma ro Rumkun Snonkaku ya [ḇaido, ras-ras ḇepupes]. Snar imnis raris kawasa ro awar faḇruḇ ya ḇaim, sanan ma sinem, sekawin ma sfakawin si, isof ro ras Nuh syun ro wai ya, ma sifawi royoḇa beri ḇepon ro faḇruḇ ya ryama myun sikam, rarirya kako nari roi ḇerarirya ndama ro fafisu raramuma Rumkun Snonkaku ya.”Matius 24:37-39.

18. Swarapepen rosai Yesus ḇyuk ḇeko?

18 Yesus ḇyuk swarapepen ḇeko fa koḇeḇirḇar awer ”kuker swaruser munara ma masaser ma fandun-fandun ro kankenem mkoḇena”. Ikofen snar papupes ya na fyafer kanandor, ”imnis denem oso.” Ikofen kako ”snar ras ani imnis denem ḇefor snonkaku ḇekain ro supswan ine.” Ma ikofen wer, ”Mkowaren ma mkoḇenadi ḇesya kwar, insa mkosma sambraḇ fa mkoḇukfaspar mko ro roi ḇeḇor ḇeḇesya anna, ma mkores nako ro ḇarpon Rumkun Snonkakuya.” (Lukas 21:34-36) Rosai ḇefnai fa fandun kaku fa korower Yesus swarapepen ḇyedi? Snaro fyoro werḇa dunya Setan ḇeḇarḇor ine na neḇemkok. Snonkaku ḇesma kyaremso ro Yahwe ma Yesus su, si monda nari ḇesma fasaspar ma sikenem fyoro ro dunya babo.Yohanes 3:16; 2 Petrus 3:13.

^ par. 4 Mikhael iso snonsnon ḇese ro Yesus Kristus i. Infa wafawi naborwer, mam Fasfas Ḇepupes 23.