Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FASAL ḆEḆE 7

Nari Aḇiḇer ya Isya!

Nari Aḇiḇer ya Isya!

1-3. Imnis sisun koro bui kokame kosma ḇaḇemkey ḇa ro rosai rirya, ma rariso Yahwe ḇyuk ḇaḇemkey ḇeko?

WAWASEN kada wasma samamyai ma sisun au ḇe bui faro sasar wafrurḇa na. Wafawiḇa oras risai na wasaebur ro bui ya. Wafawiḇa rosai na ḇeḇejadi ro ras-ras naiwama, ma rosai na wafrurna. Ḇape rofyor ḇeḇirḇar ma wabor waḇerari, snonkaku oso ḇena papoik fa ḇyuk ḇaḇemkey ḇe au ma ḇyeasas kwar fa ifnoḇek au! Na rariso sneḇaḇir bedi?

2 Kokame komnis raris snonkaku ḇero bui snaro koḇemkey ro marmarya ḇa. Koḇensewar kaku kwar, ḇape kosma nyan fa kofrarbur marmarya ḇa. Ḇape Yahwe nya samambraḇ fa ḇyuk ḇeko ḇaḇemkey ro marmar ya. Ma ḇyeasas kwar snar ”mbroḇ ḇepupes nari ifrur kafyoya isoine marmari.”1 Korintus 15:26.

3 Wawasen kada ḇaḇesneprei wasmana snaro ḇeḇirḇar werḇa kuker marmar ya! Ḇape Yahwe ipyos marmar ya monda ḇa. I kako nari ḇyuk kankenem wer faro snonkaku ḇemar kwar sya. Kwarapan rosai na fainda ya faro au. Allah ḇyeasas snar snonkaku ”ḇepokḇa ro marmarya” na sikenem kaḇer. (Yesaya 26:19) Ine iso Refoya dap na ḇe aḇiḇer.

ROFYOR SNONKAKU KOSWAR OSO IMAR

4. (a) Rosai nari ḇeḇuk sneprei ḇeko rofyor kina ḇaido bati koḇedi oso imar? (b) Manseisirya monda bati ḇefanam Yesus ḇyesi?

4 Rofyor snonkaku ro kina ḇaido bati koḇedi oso imar ido, na koḇefafardun ma koḇesneso rawo. Koḇaḇir  kosambraḇ ḇa. Roi oso ḇaberi na kofrurna insama ikenem kaḇer wer. Ḇape Refoya ḇyuk wos ḇeyun samambraḇ sne. (Wasya 2 Korintus 1:3, 4.) Mkorama kokara contoh oso ḇefasnaḇair Yahwe ma Yesus sumarisen kaku fa suḇawes kaḇer snonkaku koswar ḇemar kwar sya. Rofyor Yesus ikenem ro supswan, ryakaki ker ḇe Lazarus ma inbesrar ḇyesu, Marta ma Maria. Skoma skoḇebati ḇefanam kuker Yesus i. Refoya ikofen, ”Yesus iswar kaku Marta, Maria ma Lazarus.” Ḇape, ras oso, Lazarus imar.Yohanes 11:3-5.

5, 6. (a) Rosai Yesus ifrurna rofyor myam Lazarus srar ḇyesu ma bati ḇyesi sḇesneso ma skanes? (b) Rosai ḇefnai fa sne koḇena naprei rofyor kofawi sneḇaḇir Yesus ḇyedi kuker marmar ya?

5 Yesus rya fa ḇyuk wos ḇeyun sneprei faro Marta ma Maria su. Rofyor Marta ryower Yesus ryama, rya fa isrow kuker Yesus i ro ḇandi mnu ḇeba ani. Iryaḇ kaku rofyor myam Yesus i, ḇape ikofen ḇe i, ”Rofyor awsya ro dinekada, srar ayedi nari imar ḇa.” Marta kyara snar Yesus ryama fasaw ḇa. Rofyor Yesus myam Maria kyanes, ifrur fa sne ḇyedi ḇyesneso, ma kyanes. (Yohanes 11:21, 33, 35) Ikako ḇyeḇaḇir rosai sneḇaḇir koḇena rofyor snonkaku koswar sya sro bur ko.

6 Snar kofawi Yesus nya sneḇaḇir imnis ko kuker marmar ya ine nḇuk sneprei ḇeko. Ma Yesus imnis kuker Kma ḇyedi. (Yohanes 14:9) Yahwe nya samambraḇ fa ifrur mnai marmar ya isof fyoro, iso nari fyoro werḇa ifrurna.

”LAZARUS, WASASYAR!”

7, 8. Rosai ḇefnai fa Marta imewer fa sikris karui ḇeba ani buro Lazarus rus ḇyedi, ḇape rosai Yesus ifrurna?

7 Rofyor Yesus rya ḇe Lazarus rus ḇyedi, rus ani abyaḇ rirya ma sisiseni kuker karui ḇeba. Yesus ikofen, ”Mkokris  karui ine!” Ḇape Marta imewer sikris karui ya. Lazarus ḇyarek ras rifiak kwar ro rusya. (Yohanes 11:39) Ifawi ḇaim rosai na Yesus ifrur ḇe srar ḇyedi.

Wawasen kada raryaḇ ro Lazarus srar ḇyesu ma bati ḇyesi rofyor isma aḇiḇer ya!—Yohanes 11:38-44

8 Yesus ikofen ḇe Lazarus, ”Wasasyar!” Rosai Marta ma Maria sumamna nafrur kanandor kaku. ”Snonkaku ḇemar ani isasyar ro rus ani, wemin ma ḇramin ḇyesuya neḇeparek kuker kruḇen ḇeruren”. (Yohanes 11:43, 44) Lazarus ikenem kaḇer wer! Isrow ma iryur kaḇer kuker kina ma bati ḇyesi! Sfori ma span ro i ma sfafyar kuk’r i. Inema mujisat rirya. Yesus ḇyuk aḇiḇer ḇe Lazarus i kwar.

”INAI AUNE, YAKOFEN FARO AU, ’WAKḆOKE!’”

9, 10. (a) Mansei ḇeḇuk papoik ḇe Yesus i fa ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku sya? (b) Rosai ḇefnai fa farfyar kuker aḇiḇer ya ḇyuk farkarkor ḇepyum kaku ḇeko?

9 Yesus ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku sya kuker samambraḇ mankun ḇyedi ke? Aroḇa. Rofyor Lazarus ḇyeḇeḇawes ḇaim, Yesus ḇyenadi ḇe Yahwe ma Yahwe ḇyuk ḇe i samambraḇ fa ḇyuk aḇiḇer faro Lazarus. (Wasya Yohanes 11:41, 42.) Lazarus i monda ḇa ḇesma aḇiḇer ya. Refoya fyawar ḇeko kuker inai mkun oso umur ḇyeja 12 taun isma dafduf marḇak. Kmari, Yairus i, ḇyesneso kaku, ma dor kaku ḇe Yesus fa ḇyuk pararei ḇe i. Ima binjos ḇyedi. Fafisu dawos kaker kuker Yesus i, snon ḇeḇeso srama ḇe su ma soḇe, ”Romawa ḇani imar kwar, inja wafrur kandera awer Gurui!” Ḇape Yesus ikofen ḇe Yairus, ”Wamkak awer, wakyar monda, snar romawa ḇani nari ikenem.” Ramnai Yesus imbran kuker Yairus i ḇe rum ḇyedi. Sumbran fanam ḇe rum ya kwar, Yesus myam ma ryower snonkaku sya skanes. Yesus dawos ḇesi, ”Mkokanes awer; imarḇa, ḇape denef.” Kmari ma  snari sukmom faro rosai Yesus ikofen na. Yesus iwan snonkaku sya fa sisaeburo sim ya ma dor kmari ma snari fa susun ḇe sim moḇ srir inaikir suḇedi. Kuker mayaryaren Yesus kyin inai anya brasi ma ikofen ḇo doḇe, ”Ne inai aune, yakofen faro au, ’Wakḇoke!’” Wawasen kada sinan suine suryaḇ kaku rofyor sumam inai suḇedi ikbok ḇeri ma imbrane! Yesus ḇyuk aḇiḇer faro inai suḇedi kwar. (Markus 5:22-24, 35-42; Lukas 8:49-56) Fyor ro ras ani, rofyor sumam inaikir suḇedi, na suswarepen pdef rosai Yahwe ifrur kwar na roro Yesus i. *

10 Snonkaku ḇesma aḇiḇer ro awar Yesus ḇarpurya simar wer. Ḇape rosai kowasya kuker si ima farkarkor ḇepyum kaku snar nḇuk ḇeko saneraro ḇekaku. Yahwe imarisen fa ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku ḇemar sya, ma nari ifrurna.

FARKARKOR ROSAI KUN RO FARFYAR KUKER AḆIḆER YA

Manwawan Petrus ḇyuk kabakḇok ḇe Dorkas bin Kristen oso.Farfyar Ro Manwawansya 9:36-42

Elia ḇyuk aḇiḇer ḇe romawa ro kabom oso.1 Raja-raja 17:17-24

11. Rosai Pengkhotbah 9:5 fyarkor ḇeko kuker Lazarus i?

11 Refoya fyasnaḇadir snar ”snonkaku ḇemar sya sifawi royoḇa ḇeri”. Wos nane nfasnabos kaku ro Lazarus i. (Pengkhotbah 9:5) Raris Yesus ikofen kwar, ine imnis raris rofyor Lazarus denef moser. (Yohanes 11:11) Rofyor ro kubir yadori, Lazarus ifawi ”royoḇa ḇeri”.

12. Rariso kofawi snar aḇiḇer ro Lazarusi kaku ndarirya?

12 Rofyor Yesus ḇyuk aḇiḇer ḇe Lazarus i, snonkaku ḇebor sya smamna. Ibasyadi wer ḇembroḇ Yesus i sya sikako sfawi mujisat Yesus ifrur na. Lazarus ikenem wer,  ma ine fyasna kaku aḇiḇer ya isya. (Yohanes 11:47) Rarirya kako, snonkaku ḇebor ḇerakaki ḇe Lazarus i, ma ḇarpur ya, sikyar snar Yesus iso manwawan Allah ḇyedi. Ḇembroḇ Yesus i sya sfafayaf, inja sifrur aw fa imbe smun Yesus ma Lazarus su.Yohanes 11:53; 12:9-11.

13. Rosai ḇefnai fa na kokyar snar Yahwe nari ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku ḇemar kwar sya?

13 Yesus ikofen snar ”snonkaku ḇeḇor ḇero ureren [swarapepen] na dona” nari sisma aḇiḇer ya. (Yohanes 5:28) Ine kyurfasna snar snonkaku ḇero swarapepen Yahwe ḇyedi na sikenem kaḇer wer. Ḇape infa Yahwe ḇyeḇawes snonkaku oso, fandun fa iswarepen kaku kuker roi nakam ro kankenem snonkaku ani. Na ifrur kaku rarirya ke? Milyar ḇe milyar mak ḇero farsyos boiyaswa naisya. Refoya ikofen snar Yahwe ifawi pyum kaku sisnosna oser-oser ro mak sya. (Wasya Yesaya 40:26.) Iswarepen snonsnon ro mak oser-oser ya ido, inja kakuya napyan ḇe I fa iswarepen roi nakam ro snonkaku ḇemar sya fa ḇyuk aḇiḇer ḇesi. Syadi wer, snar Yahwe iso ḇefrur roi nakam, inja kofawi nya papoik fa ḇyuk kankenem kaḇer faro snonkaku ḇemar kwar sya.

14, 15. Wos Ayub ḇyena nḇuk farkarkor rosai ḇeko kuker aḇiḇer ya?

14 Ayub manḇesouser oso, ikyar kaku aḇiḇer ya isya. Ifuken, ”Snon oso imar ido, na ikenem wer ke?” Ramnai ikofen ḇe Yahwe, ”Na wore, ma na yakarem ḇe au. Na wamander faro ḇraur ḇramin ḇena.” Imbo, Ayub ifawi snar Yahwe iwaf fafisu rofyor ḇyuk aḇiḇer faro snonkaku ḇemar kwar sya.Ayub 14:13-15.

15 Rariso sneḇaḇir bedi snar wafawi saneraro aḇiḇer ya? Imbude wafuken, ’Rariso kuker kina ma bati yesi ḇemar kwar sya, nari sisma aḇiḇer kako ke?’ Ine nḇuk sneprei ḇeko snaro kofawi Yahwe imarisen kaku fa ḇyuk  kankenem kaḇer ḇe snonkaku ḇemar kwar sya. Mkorama komam rosai Refo ya ikofen kuker ro moḇ risai na sikenem ro ma mansei na ḇesma aḇiḇer ya.

’NARI SIMNAF MKAREN ḆYEDI MA SIḆERSI’

16. Kankenem ḇemnis rariso na snonkaku ḇesma aḇiḇer sya sismana ro supswan ine?

16 Ro fafisu naiwara, snonkaku ḇesma aḇiḇer ya sisrow ma siryur kaḇer kuker kina ma bati sena ro supswan ine. Ine kako na ndarirya ro fafisu naiwama, ḇape nari napyum syadiwer. Rosai ḇefnai ya? Snaro snonkaku ḇesma aḇiḇer sya fa sikenem ro supswan ine nari sisma saneraro fa sikenem fyoro ma pok fa simar wer ḇa. Ma nari sikenem ro dunya ḇeḇeseburo dunya kokenem ro fafisu ine. Na mamamun ya, ḇaḇeḇarḇor ya, ma dafduf ya naisya werḇa.

17. Manseiso na ḇesma aḇiḇer ya?

17 Mansei na ḇesma aḇiḇer ya? Yesus ikofen snar ”snonkaku ḇeḇor ḇero ureren [swarapepen] na dona nari simnaf mkaren ḇyedi ma faro ḇefrur mnis sya nari siḇersi.” (Yohanes 5:28, 29) Ma Fasasna 20:13 ikofen ḇeko, ”Sorenya ḇyefa ḇemar roisya sisasyar. Marmar ma munaiḇui daksasyar ḇemar roisya.” Kaku ḇae, yuta ma yuta ro snonkaku sya na sikenem kaḇer wer. Manwawan Paulus ikofen kako kuker raryur risuru ro ”snonkaku ḇenapes sya ma ḇenapes ḇa sya” nari ḇesma aḇiḇer ya. (Wasya Farfyar Ro Manwawansya 24:15.) Rosai knam ro wos ine?

Ro Firdaus, snonkaku ḇemar kwar sya na sisma aḇiḇer ma sisrow ma siryur kaḇer kuker snonkaku siswar sya

18. Manseiso ”snonkaku ḇenapes sya” nari ḇesma aḇiḇer ya?

18 ”Snonkaku ḇenapes sya” ine kyurfasna kako ḇe manfamyan Yahwe ḇyesi ḇekenem ro fafisu Yesus ryama ḇaim ḇe supswan. Siso raris Nuh, Abraham,  Sara, Moses, Rut, ma Ester nari ḇesma aḇiḇer fa sikenem ro supswan. Na wawasya kuker snonkaku ḇeḇeso ro snon ma bin sya ro syap Ibrani fasal ḇeḇe 11. Rariso kuker manfamyan ḇesouser Yahwe ḇyesi ḇemar ro fafisu ine? Si kako ”snonkaku ḇenapes”, inja nari sisma aḇiḇer ya.

19. Manseiso ”snonkaku ḇenapesḇa sya”? Swaf ḇepyum rosai na Yahwe ḇyuk ḇesi?

 19 ”Snonkaku ḇenapes ḇa sya” inema kyurfasna ḇe snonkaku milyar ḇe milyar ḇesma swaf ḇaim fa smambir Yahwe I. Simar kwar rariryano, Yahwe pok fa ḇyefnder si ḇa. Nari ḇyuk aḇiḇer ḇesi, ma sisma swaf ḇepyum kaku fa sfarkor kuker Yahwe I ma sḇefarmyan ḇe I.

20. Rosai ḇefnai fa na snonkaku ḇemar sya kamḇa na sisma aḇiḇer ya?

20 Ine kyurfasnai snar snonkaku ḇemar sya kam na sisma aḇiḇer ya ke? Aroḇa. Yesus ikofen snar snonkaku ḇeḇeso na sisma aḇiḇer ya ḇa. (Lukas 12:5) Manseiso ḇeḇekinfir snonkaku oso na isma aḇiḇer ya ke aroḇa? Yahwe iso ḇe Mankara ḇekaki syadi, ḇape ḇyuk ḇe Yesus i ḇaḇepapoik ”fa ḇaḇemankara faro snonkaku ḇekenem ma ḇemar sya.” (Farfyar 10:42) Snonkaku ḇemaḇak ma ḇemewer fa ḇefadwer kenem ḇyedi na isma aḇiḇer ḇa.—Mam Fasfas Ḇepupes 19.

AḆIḆER ḆE NANKI

21, 22. (a) Rosai kakaku ro aḇiḇer ḇe nanki ya? (b) Manseiso snonkaku ḇerandak ḇesma aḇiḇer fa ḇekenem ro nanki?

21 Refoya ikofen kako ḇeko snar snonkaku ḇeḇeso na sikenem ro nanki. Rofyor snonkaku oso isma aḇiḇer ḇe nanki, ḇyeḇeḇawes ḇe snonkaku baken saprop ḇa. Ḇyeḇeḇawes fa ikenem ro nanki ḇe mankun rur oso.

22 Yesus iso snonkaku ḇerandak ḇesma aḇiḇer fa ḇekenem ro nanki. (Yohanes 3:13) Ras rikyor Yesus imar ramnai, Yahwe ḇyeḇawes i. (Mazmur 16:10; Farfyar 13:34, 35) Yesus ḇyeḇeḇawes ḇa fa ḇyesnonkaku ḇaken saprop. Manwawan Petrus fyasnaḇadir snar Yesus ”smuni kwar imnis ḇaḇesnonkaku, ḇape ḇyeḇeḇawes kaḇer  kwar imnis ḇaḇerurya.” (1 Petrus 3:18) Yesus ḇyeḇeḇawes kwar fa ḇyemankun rur ḇesambraḇ kaku! (1 Korintus 15:3-6) Ḇape Refo ikofen snar derer monda ḇa ḇesma aḇiḇer ḇeradine.

23, 24. Manseisirya ”naek ḇeborḇa” Yesus ikofen kuker si, ma barbor seja sefis?

23 Rofyor imar ḇaim, Yesus ikofen ḇe manfamyan ḇesouser ḇyesi, ”Yaramura ḇediwa insa yafasos moḇ faro mko.” (Yohanes 14:2) Ine kyurfasna snar ḇeḇeso ro ḇeso i sya na sisma aḇiḇer fa sikenem kuker i ro nanki. Sefis? Yesus ikofen snar sibor ḇa, raryur ”naek ḇeborḇa”. (Lukas 12:32) Manwawan Yohanes fyasnabos barbor seja rofyor myam Yesus ”dores ro [nanki] Urek Zion, ma ḇefnoḇekisya snonkaku syaran utin oser samfur rifiak seser rifiak [144.000].”Fasasna 14:1.

24 Ras risai na snonkaku Kristen ri 144.000 sisma aḇiḇer ya? Refoya ikofen sisma aḇiḇer ya rofyor Kristus ḇyerak fa ḇepoik ro nanki. (1 Korintus 15:23) Kokenem ro fafisu ani, ma ḇar ḇeba ro 144.000 sisma aḇiḇer kwar fa sikenem ro nanki. Ḇar kasun ḇekenem kaker ro supswan ma rofyor simar ro fafisu ine na fasawdam sisma aḇiḇer sek ḇe nanki. Imbape, snonkaku ḇebor sya nari sisma aḇiḇer ro fafisu naiwama fa sikenem ro Firdaus ro supswan.

25. Rosai na kofarkor ro fasal ḇeḇeuser ya?

25 Fyoro werḇa, Yahwe nari ḇyuk ḇaḇemkey ḇe snonkaku sya kam ro marmarya ma nari marmarya napromes isof fyoro! (Wasya Yesaya 25:8.) Ḇape nari rosai snonkaku ḇekenem ro nanki sifrur ro diwa ya? Refo ya fyasnaḇadir snar nari siso ḇeḇepoik kuker Yesus ro ḇaḇesasoser Karajan ḇyedi. Nari kofarkor nabor wer kuker ḇaḇesasoser ani ro fasal ḇeḇeuser ya.

^ par. 9 Ro farfyar eḇesena, Refoya fyawar ḇeko kuker romawa babo ma sinan sya, snon ma bin, ma snonkaku Israel ma er ḇese ḇesma aḇiḇer kwar. Na wawasya kuker si ro 1 Raja-raja 17:17-24; 2 Raja-raja 4:32-37; 13:20, 21; Matius 28:5-7; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Farfyar Ro Manwawansya 9:36-42; 20:7-12.