Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FASAL ḆEḆE 8

Karajan Allah Ido Rosai Rirya?

Karajan Allah Ido Rosai Rirya?

1. Nadi sifawi pyum kaku rosai na kowawos ro kirine?

SNONKAKU ḇebor sya sifawi pyum kaku nadi oso sapna ḇe Nadi Kma Nkoḇedi, ḇaido Nadi ro Tuan. Yesus ḇyuk nadi ine fa fyarkor manfamyan ḇyesi nyan rariso senadi rai. Rosai Yesus ikofen ro nadi ḇyedi? Ma rosai ḇefnai fa nadi ine fandun kaku faro ko ro baboine?

2. Roi rikyor ḇefandun kaku risai Yesus fyarkor ḇeko fa koḇenadi ya?

2 Yesus ikofen, ”Inja mkoḇenadi radine: ʼKma nkoḇedi ro nanki, iḇye kada ḇefasren snomḇri. Iḇye kada Karajan Bedi ryama, Iḇye kada marisen bedi ryarirya, raris ro nanki rarirya kako ro supswan.ʼ” (Wasya Matius 6:9-13, NW.) Rosai ḇefnai fa Yesus fyarkor ko fa koḇenadi kuker roi rikyor ine?—Mam Fasfas Ḇepupes 20.

3. Rosai ḇefandun kaku fa kofawi kuker Karajan Allah?

3 Kofarkor kwar snonsnon Allah ḇyedi iso Yahwe. Ma kowawos kwar rosai marisen Allah ḇyedi faro snonkaku sya ma supswan ine. Ḇape rosai knam ro fararyor Yesus ḇyedi rofyor ikofen, ”Iḇye kada Karajan Bedi ryama”? Nari kofarkor rosai Karajan Allah ya, rosai nari ifrurna, ma rariso ifrur sren snonsnon Allah ḇyedi.

KARAJAN ALLAH IDO ROSAI RIRYA?

4. Karajan Allah ido rosai rirya, ma mansei na ḇeḇe Raja ya?

4 Yahwe fyasos ḇaḇesasoser oso ro nanki ma ḇyekinfir Yesus i fa ḇye Raja. Refoya dap ḇaḇesasoser ine ḇe Karajan Allah. Yesus iso ”Raja robo rajasya kam ma Tuan  robo tuansya kam”. (1 Timotius 6:15, NW) Yesus na ifrur roi ḇepyum kaku syadi buro mansei riryakam ḇena papoik sya sifrur na, ma syambraḇ ma ḇyepoik syadi buro ḇena papoik sya kam.

5. Rodiso knam ro Karajan Allah na ḇyeḇepoik? Isof ro moḇ risai na ḇyepoik ya?

5 Ras samfur rifyak ḇyeḇawes kwar, Yesus kyaḇer ḇe nanki. Barpurya, Yahwe ryemi fa ḇye Raja ro Karajan ḇyedi. (Farfyar Ro Manwawansya 2:33) Ḇaḇesasoser Allah nari ḇyeḇepoik ro nanki ḇe supswan ḇesiper. (Fasasna 11:15) Ine ḇefnai fa Refoya dap Karajan Allah ḇe ”Ḇaḇesasoser [Karajan] ḇyedi ro boiyaswa.”2 Timotius 4:18.

6, 7. Rosai ḇefrur fa Yesus ima ipyum syadi buro raja snonkaku?

6 Refoya ikofen snar Yesus iba syadi buro raja ebese sya snar ima ”demir monda kyunem faro marmari ḇa.” (1 Timotius 6:16) Snonkaku ḇena papoik sya kam nari simar, ḇape Yesus na pok fa imar ḇa. Roi ḇepyum kam Yesus ifrurna nari nakain isof fyoro-fyoro.

7 Ḇardadi ḇero Refo ikofenḇadir snar Yesus nari ḇye Raja ma ḇyepoik kuker nanapes ma sawarwar, ”Rur Yahwe ḇyedi isya ro i, rur fawawinanem ma fawawi ḇekaku, rur ananun ma rur samambraḇ, rur fawawi ma makakak faro Yahwe. Ma isma marasrisen ro makakak faro Yahwe. Na ḇyemankara snar rosai myam ro mka ḇyena monda ḇa, ḇaido ḇyuk farkarkor [ḇaido, ananun] snar rosai ryower monda ḇa. Na ḇyemankara snonkaku ḇena roi noḇa [ḇaido, ḇesabarar] kuker nanapes.” (Yesaya 11:2-4) Wamarisen wasma raja ḇeradine ke?

8. Rariso kofawi snar Yesus derer monda ḇa na ḇeḇepoik ya?

8 Allah kyinfir snonkaku ḇeḇeso fa sḇepoik kuker Yesus ro ḇaḇesasoser ro nanki. Imnis raris, manwawan  Paulus ikofen ḇe Timotius i, ”Rofyor kofarmku, ko kako nari kakḇuk sasoser fnoḇek i.” (2 Timotius 2:12) Snonkaku ri fis na ḇeraja ma ḇepoik fnoḇek Yesus i?

9. Snonkaku ri fis na ḇeḇepoik fnoḇek Yesus i? Fafisu risai Allah ḇyerak fa ikinfir si?

9 Imnis raris kofarkor kwar ro Fasal ḇeḇe 7, manwawan Yohanes isma fasasna myam Yesus ḇye Raja ro nanki kuker 144.000 raja ḇese sya. Manseiso 144.000 sine? Yohanes fyasnaḇadir snar ”sfas snonsnon [Yesus] ḇyedi ro andar sena ma snonsnon Kma ḇyedi.” Ma ikofen wer, ”Siso Rumkun Domba ani [iso, Yesus] ḇemoḇ rosai iḇeryayoḇ na. Rofandu kawasa kam, sikada snonkaku sḇakwarek fa ḇemkei kwar”. (Wasya Fasasna 14:1, 4.) Raryur 144.000 sine siso snonkaku Kristen ḇesouser sya, Allah ḇyekinfir si kwar ”ma ssḇuk sasoser imnis wairek [raja] ro supna” fnoḇek Yesus i. Rofyor simar, sikḇawes fa sikenem ro nanki. (Fasasna 5:10) Ro awar manwawan sya, Yahwe ḇyekinfir snonkaku Kristen ḇesouser sya fa iryur si ro raryur 144.000 fa sḇe raja.

10. Rariso saswar Yahwe ḇyedi neḇefasna rofyor ḇyekinfir Yesus ma 144.000 fa ssḇepoik snonkaku syakam?

10 Yahwe iswar kaku ko inja fyasos snonkaku ḇeḇeso fa sḇepoik fnoḇek Yesus i. Yesus ḇyepoik kuker payamyum snar myambir kaku ko. Ifawi kaku kenem snonkaku sya ma kandera sena snar fafisuya ikenem ḇe snonkaku kako. Paulus ikofen rariso Yesus sneḇaḇir ḇyedi faro ko, ima ”ḇemam monda ko ro raryar ḇa koḇena,” ma ”isma kwar faraurowes sas ḇeḇor kwar imnis ko”. (Ibrani 4:15; 5:8) Raryur 144.000 si kako sifawi sneḇaḇir ḇe snonkaku. Snaro rofyor sḇesnonkaku kaker sḇensewar kaku fa spampum roi ḇesasar ma sisma  dafduf ya kako. Inja na kokyar kaku Yesus ma 144.000 nari sifawi kaku rosai sneḇaḇir koḇena monda ḇa ḇape sifawi kako roi ḇesamswen kosma na.

ROSAI NARI KARAJAN ALLAH IFRUR NA?

11. Rosai ḇefnai fa Yesus fyarkor manfamyan ḇyesi fa sḇenadi insama marisen Allah ḇyedi ryarirya ro nanki?

11 Yesus fyarkor manfamyan ḇyesi fa sḇenadi insama marisen Allah ḇyedi ryarirya ro nanki. Rosai ḇefnai ya? Kofarkor kwar ro Fasal ḇeḇe 3 snar Setan roḇa Ibiris i ḇyeḇembroḇ faro Yahwe I. Rofyor Setan ḇyembroḇ ramnai, Yahwe ryir wararu ḇe Setan ma malaikat ḇesouserḇa sya ḇaido hantu-hantu sya, fa sikenem kaker ro nanki ro swaf ya. Inja ḇekenem ro nanki sya sikam ḇa ḇefrur Allah marisen ḇyedi. Ro Fasal ḇeḇe 10, na kofarkor nabor wer kuker Setan ma malaikat ḇeso i sya.

12. Sarisa risuru ḇefandun kaku rosai sfasnaḇair ro Fasasna 12:10?

12 Refo ya fyasnaḇair snar fyoro ḇa fafisu Yesus ḇye Raja ro Karajan Allah ramnai, ḇyembroḇ ma myun Setan i. (Wasya Fasasna 12:7-10.) Mnuk ḇeḇe 10 fyasnaḇair sarisa ḇefandun kaku risuru. Karajan Allah ḇyerak fa ḇepoik kuker Yesus Kristus ḇye Raja, ma Setan ḇyeḇesawen ro nanki ḇe supswan. Na kofarkor, sarisa nane ndarirya kwar.

13. Rosai ḇeḇejadi ro nanki rofyor Setan ḇyeḇesawen ya?

13 Refo ya fyasnaḇadir raryaḇ ro nanki rofandu malaikat ḇesouser sya rofyor Setan ma malaikat ḇeso i sya sḇeḇesawen buro nanki. Kowasya, ”Rarirya ḇekain ro boiyaswa mkoyakam mkoryaḇ kada!” (Fasasna 12:12) Kirine ḇaḇeaski ma ḇaḇeoser naisya ro nanki snaro ḇekenem ro nanki syakam sifrur marisen Allah ḇyedi.

Ḇaḇekandera nasya ro supswan rofyor Setan ma hantu-hantu ḇyesi sḇeḇesawen buro nanki. Ḇaḇekandera ya na fyoro werḇa ḇyenande

14. Rosai ḇeḇejadi ro supswan snaro Setan ḇyeḇesawen buro nanki ya?

 14 Ḇape kankenem ro supswan ine ibese buro nanki. Roi ḇeḇyeḇa snonkaku sya sismana ”snar Ibiris isabu faro mko kwar”, ma ”kuker masasor ḇeba kaku, snar ifawi fafisu ḇyedi fyanam kwar!” (Fasasna 12:12) Setan irmomen kaku snaro ḇyeḇesawen buro nanki ma ifawi snaro fafisuya fyanam kwar fa ḇyeḇemun. Ifrur rosai riryakam fa nafnai samswenya, dafdufya ma ḇaḇekandera ro supswan ḇesiper.

15. Rosai marisen Allah ḇyedi faro supswan ya?

15 Ḇape marisen Allah ḇyedi faro supswan ine ḇyeḇefadwerḇa. Imarisen kaker snonkaku ḇemnis kaku fa sikenem fyoro ro firdaus ro supswan. (Mazmur 37:29) Inja rariso Karajan Allah nari ifrur fa ndarirya?

16, 17. Rosai Daniel 2:44 fyarkor ḇeko kuker Karajan Allah ya?

16 Ḇardadi sfas ro Daniel 2:44 ikofen, ”Ro fafisu raja-raja ansi Allah ro nanki na ḇyawes karajan oso na pok fa imkokḇa. Ma karajan ani na ḇyeḇefadwerḇa faro er ḇesena. Ma nari ḇyemkok ma ifrur mnai karajan nakam anna ma na dores nako pdef isof fyoro.” Rosai ḇardadi ine fyarkor ḇeko kuker Karajan Allah ya?

17 Ḇeḇe oser ya, fyarkor ḇeko snar Karajan Allah ḇyerak fa ḇyepoik ”ro fafisu raja-raja ansi”. Ine kyurfasna snar ḇaḇesasoser ḇesena nasya kaker ro supswan ine rofyor Karajan ḇyeḇerak fa ḇepoik. Ḇesuruya, fyarkor ḇeko snar Karajan Allah nari ḇekain fyoro ma pok fa neḇefadwerḇa kuker ḇaḇesasoser eḇesena. Ḇeḇe kyorya, mamamunya naisya rofandu Karajan Allah ma ḇaḇesasoser ro dunya ine. Karajan Allah na syamḇraḇ syadi ma iso ḇe ḇaḇesasoser oser monda ḇepoikya  ro supswan ḇesiper. Ramnai, snonkaku sya nari sisma ḇaḇesasoser ḇepyum kaku sisma ḇaim na.

18. Rosai snonsnon ro ras mamamun ḇepupes ro fandu Karajan Allah ma ḇaḇesasoser ḇero dunya ine?

18 Rariso Karajan Allah nari dun kaḇer ḇaḇepapoik ro supswan ḇesiper? Rofyor ras mamamun ḇepupes sap ḇe ras Armagedon, ḇeḇejadi ḇaim ya, hantu-hantu sya na sawyaye ”waireksya kam [raja-raja] ro supswan ḇesiper ma fyanjur si infa se embroḇ ro Ras ḇebaya, isoine ro Allah Ras ḇyedi Ḇepoik syadiya.” Kaku ḇae, ḇaḇesasoser snonkaku sya na seḇembroḇ Karajan Allah.Fasasna 16:14, 16; mam Fasfas Ḇepupes 10.

19, 20. Rosai ḇefnai fa kofandun Karajan Allah fa ḇyepoik ro supswan ḇesiper?

19 Rosai ḇefnai fa kofandun Karajan Allah ya? Fandun rikyor naisya. Oserya, koine snonkaku ḇesasar, inja na kosma dafduf ma komar. Ḇape Refoya ikofen ro baḇ Karajan Allah, na kokenem fyoro. Kaku ya, Yohanes 3:16 ikofen, ”Snar Allah saswar ḇyedi ibabos faro supswan ine, isof ḇyuk kwar Rumkun Mandos ḇyedi, insa snonkaku ḇekyar faroi sya sroḇa, mboi sisma koreri [kankenem fyoro].”

20 Ḇesuruya rosai ḇefnai fa kofandun Karajan Allah ya iso snaro snonkaku ḇemaḇak sya sisya kaker ro ris koḇedi. Sibor sawos ankarkar ma skarawraw ma sisma kenem ḇepyumḇa. Pok fa na kofrur fa simnai ro rosai sifrurna, ḇape Allah I kada. Snonkaku ḇefrur ker roi ḇemaḇak na seḇemun ro Armagedon. (Wasya Mazmur 37:10.) Ḇekyorya rosai ḇefnai fa kofandun  Karajan Allah yaiso snaro ḇaḇesasoser snonkaku sna samambraḇ ḇa, ḇeḇarḇor ma ḇeankarkar. Simarisenḇa fa sifnoḇek snonkaku sya fa sisouser ḇe Allah. Refoya  ikofen ”snonkaku ḇeḇepoik snonkaku ḇese sya isof ro isma kandera.”Pengkhotbah 8:9.

21. Rariso Karajan Allah nari ifrur marisen Allah ḇyedi fa ndarirya kaku ro supswan ine?

21 Rofyor Armagedon ya ramnai, Karajan Allah nari ifrur marisen Allah ḇyedi fa ndarirya ro supswan. Imnis raris, na myun Setan ma hantu-hantu syakam. (Fasasna 20:1-3) Ro fafisu ya, na snonkaku oso ḇaberi na ḇesma dafduf ma marmar ya. Snaro fasaspar ya, snonkaku ḇesouser syakam nari sisma kankenem bemnaiḇa ro firdaus. (Fasasna 22:1-3) Karajan nari ifrur sren Allah snonsnon ḇyedi. Rosai kakaku ya? Kakaku ya iso rofyor ḇaḇesasoser Allah ḇyeḇepoik ro supswan, snonkaku syakam na sisandik Yahwe snonsnon ḇyedi.—Mam Fasfas Ḇepupes 21.

FAFISU RISAI YESUS ḆYERAJA?

22. Rariso kofawi snar Yesus ḇye Raja ḇaim rofyor ikenem ro supswan ḇaido rofyor ḇyeḇebawes kwar ya?

22 Yesus fyarkor manfamyam ḇyesi fa sḇenadi, ”Iḇyekada Karajan Bedi ryama.” Ine kyurfasna snar ḇaḇesasoser na ryama ro fafisu iwama. Ḇerandak ya nari Yahwe ḇyeḇawes ḇaḇesasoser ḇyedi ma kyanow Yesus i fa  ḇye Raja. Yesus ḇye Raja beri rofyor kyaḇer ḇe nanki ke? Aroḇa, na iwaf kaker. Fafisu rofyor Yesus ḇyeḇebawes kwar, Petrus ma Paulus sufasnaḇair ḇardadi ḇero Mazmur 110:1 ḇekurfasna ḇe Yesus i. Ro ḇardadi ani Yahwe ikofen, ”Kwain ro ḇar raku yedi, isof yafrur mbroḇ besi fa seararef ro wemssu.” (Farfyar 2:32-35; Ibrani 10:12, 13) Fafisu ri fis fandun fa Yesus iwaf isof ro Yahwe ryem i fa ḇye Raja?

Karajan Allah nari ifrur marisen Allah ḇyedi fa ndarirya ro supswan

23. (a) Fafisu risai Yesus ḇyeḇerak fa ḇye Raja ma ḇyepoik ro ḇaḇesasoser Allah ḇyedi? (b) Rosai na kofarkor ro fasal ḇeḇeuser ya?

23 Rofyor taun 1914 ya ḇaim, raryur snonkaku Kristen oso ḇena sne ḇesren sifawi snar taun ani iso taun ḇefandun kaku ro ḇardadi ḇero Refo. Rosai ḇeḇejadi ro dunya fafisu taun 1914 ine fyasnaḇadir snar rosai sfawina namnis kaku. Yesus ḇyeḇerak fa ḇye Raja ma ḇyepoik ro taun ani. (Mazmur 110:2) Rofyorya ḇeri, Setan ḇyeḇesawen ḇe supswan, ma kirine ”fafisu ḇyedi fyanam kwar!” (Fasasna 12:12) Ro fasal ḇeḇeuser ya, na komam aḇyair nabor ḇefasnabos snar kokenem ro fafisu ani. Na kofarkor kako fyoro wer ḇa nari Karajan Allah ifrur marisen Allah ḇyedi fa ndarirya kaku ro supswan.—Mam Fasfas Ḇepupes 22.