Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rosai Marisen Allah Ḇyedi faro Ko?

Rosai Marisen Allah Ḇyedi faro Ko?

ROFYOR wawasya koran, mam ro televisi, ḇaido rwower ro radio, na wafawi abar ḇebor kuker ḇaḇeḇarḇor, mamamun ya, ma ḇaḇeteroris. Imbude na mankundaw kako wasma kandera snaro dafduf ya ḇaido snonkaku waswar kaku oso imar.

Wafuken ro mankundaw:

  • Ine iso marisen Allah ḇyedi ḇe aya ma kina ayesi ke?

  • Ro diso na yasma farfnoḇek fa yafrur mnis roi ḇesamswen yasmana?

  • Nari ḇaḇeaski ḇekaku isya ke?

Refo ḇyuk kankarem faro fakfuken nane.

 REFO YA FYARKOR ALLAH NARI IFRUR ROI ḆEPYUM KAKU RO SUPSWAN.

 FAINDA RO FARKARKOR REFO YA

Rofyor wawasya ro ram ḇerandak ro syap ine na wakara roi nane mafafu monda rirya. Ḇape Allah ḇyeasas kwar na kero monda bo ifrurna fa ndarirya ro supswan ine, Refo ya ikofenḇadir rariso nari ifrurna rai.

Refo fyasnaḇadir nabor syadiwer. Refo ikofen ḇeko rosai fandun fa kofrurna insama kosma ḇaḇeaski ḇekaku ya ma marasrisen ro kenem koḇena ro baboine. Wawasen resari roi ḇefrurfa waḇeḇirḇar. Imbude roi nane iso pipi ḇaido samswen ro kina, dafduf ḇemarbak, ḇaido marmar ro snonkaku koswar sya. Refo ya na ifnoḇek au fa wafrur mnis roi ḇesamswen wasmana, ma na wasma sneprei snar wafawi kankarem ro fakfuken ḇemnis raris:

 Wawasya syap ine fyasnabadiro wamarisen wafawi rosai Refoya fyarkor na. Syap ine nafnoḇek au. Fakfuken faro paragraf naisya, fa ḇefnoḇek au fa wafawi pyum Refo ya. Snonkaku yuta ma yuta simarisen fa sfarkor Refo kuker Saksi-Saksi Yahwe sya. Kokyar nari wasmai marasrisen kako. Rarirya kada Allah na ḇyebarakas au fafisu wafarkor Refo ya!