Sasyos faro Munara Kebaktian Wilayah 2018-2019—Pengawas Wilayah

Wun sasyos ine fa wakso ro munara kebaktian wilayah. Tema ro munara kebaktian wilayah ine iso ”Wamkak Awer fa Wafararur!”

Wamkak Awer fa Wafararur!

Rosai ḇefnai fa na samswen fa kofasnai makak ḇa, ma rosai nari ḇefnoḇek ko fa kofasnai syadi rari ine?

Wasmai Kankarem faro Fakfuken-Fakfuken Nane

Fakfuken-fakfuken nane nari neḇekarem ro swaf munara kebaktian ine imbrane.