Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

Naek Srar Nkoswar Mkoya,

Snar koma kosyom faro Yahwe I, inja komarisen faro Wos Ḇyena, Refo ya. Kokyar Refo ya iser sarisa ḇekaku, akurfasnai faro kankenem koḇena, ma nfasnaibos Yahwe sawarwar Ḇyeja faro kina sya. (Mazmur 119:105; Lukas 1:3; 1 Yohanes 4:19) Komarisen kaku fa kofnoḇek snonkaku ḇesesya insama sakfawi kakaku ḇefandun ḇero Wos Refo ya. Rarirya, nkomarisen kaku nkofasos syap ine, ”Kofarkor ro Farfyar ḇero Refo.” Nari nkofasnaiḇair kermkun fainda ro syap ine.

Farfyar ḇebor ḇero syap ine, nkofasos na faro romawa sya. Mboi, syap ine ifnoḇek kako ḇeba kwar ḇemarisen ḇefawi nabor syadi Wos Refo ya. Snar Refo ima syap faro snonkaku syakam, inja kokam kofarkor roi ḇero dori na kada nari kosmai fainda. Nane nari nafnoḇek ko fa kosmai kaku aski ya.

Syap ine fyawar marandan kankenem ro snonkaku sya rofyor Allah ifrur randak si, ma farfyar nane kam neknam ro Refo. Nkosewar kaku fa nkofasnaiḇair farfyar ḇero Refo na insama nasnaibos, napyan fa kofawi na, ma sasyos ro farfyar ḇyena namnis fafisu ḇyena.

Mboi, syap ine iser farfyar ḇero Refo monda ḇa. Fasfas ma sonin ḇero dori na, nkofasos pyum na kwar insama rofyor komam na, rya kakro fafisu anya ma kakḇaḇir raris snonkaku ḇero farfyar anya moḇ sḇaḇir raya.

Syap ine ifnoḇek ko fa kofawi Refo fyawarḇair snonkaku ḇesouser ma ḇesouser faro Yahwe I ḇa sya. Nadif ko kako fa kun farkarkor ro farfyar sena. (Roma 15:4; 1 Korintus 10:6) Syap ine  naser bar ri 14. Randak ro bar ine oser-oser, fyasnai fawar ḇeknampu ḇekur ḇe farkarkor risai kun ro na.

Nwa romawa ido, ipyum ya wawasya farfyar oser fnoḇek romawa Bansi ma wawos sonin ḇyena. Ramnai, mkowasya mnuk-mnuk ḇero Refo ḇeknam faro farfyar anna. Wafnoḇek romawa Bansi fa sfawi rosai sfarkor ro farfyar anna ndramuma ro Refo. Nyan ḇeradine wafrur na kako fa ḇukifnoḇek ḇeba kwar sya fa sakfawi mnis ankinem ḇero Refo ya.

Iḇye kada syap ine ifnoḇek snonkaku ḇena sne ḇenapes, isoine ḇebabo ma ḇesinan kwar sya, fa sun farkarkor ro Allah Wos Ḇyena ma sifrur na ndariri ro kankenem sena. Rarirya, na si kako saksyom faro Yahwe I ma sakḇe kina Ḇyedi.

Naek mkoḇesi,

Raryur Naek Ḇefarkin ro Saksi-Saksi Yahwe