Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 38

Yahwe Ifrur Simson fa Syambraḇ Kaku

Yahwe Ifrur Simson fa Syambraḇ Kaku

Snonkaku Israel ḇebor sya skaḇer wer fa sisyom amfyanir, inja Yahwe myam monda snonkaku Filistin sḇepoik sup sedi. Ḇape, snonkaku Israel ḇeḇeso ḇeswar Yahwe I sya sisya. Oso ya iso Manoah. Manoah swarisu suna romawa ḇa. Ras oso Yahwe iwan malaikat ḇyedi fa isrow Manoah swari. Malaikat ani ikofen yoḇ i, ’Nari nwa romawa oso. Nari fyaspar Israel ro snonkaku Filistin sya. Nari ḇye snonkaku Nazir.’ Wafawi ke, snonkaku Nazir sima snonkaku ḇemnis rariso? Sima Yahwe manfamyan ḇyedi ḇesmai fararur oso ḇese. Sipok sikapnik snonburyam sena ḇa.

Mura, Manoah romawa ḇyedi ḇyeaḇen, ma sniri ḇe Simson. Fafisu Simson iba muryas, Yahwe ifrur i fa syambraḇ kaku. Ipok fa myun singa kuker bramin ḇyesuya. Fafisu oso, Simson myunbos snonkaku Filistin ri 30 ro mankundi. Snonkaku Filistin sayin kaku i ma sisewar nyan fa smun i. Ro roḇ oso, Simson ryo Gaza. Fafisu denef, sraḇe kerwa ḇeba mnu ani fa siwaf i ro diwa insama smuni ro arwo ya. Ḇape, ro romfawru Simson ikḇok ma rya beri ḇe kerwa ḇeba mnu ani ḇo pyas kerwa ḇeba anya. Ḇyar kerwa ḇeba ani ro erdai ḇyedi ma imbran isof ro bon pum ya fanam ḇe Hebron!

Ḇarpur mura, snonkaku Filistin sra fa sisrow Simson bin ḇyefndumya, Delila, ma sikofen, ’Nari nkoḇuk pipi sarak nabor ḇe au, mboi wakofenḇair ḇepon rosai ḇefrur fa Simson syambraḇ kaku. Nkoḇe nkofori ma nkosun i ḇe bui.’ Delila dakrower si snaro sneri ryo pipi anna. Randak ya, Simson imewer ikofenḇair ḇe i. Ḇape Delila kyankanes ker i rawo Simson ipok werḇa ḇo ikofenḇair kankunes ḇyedi. Simson doḇe, ’Snonburyam yenane sikapnikna ḇaḇeri snar ayaine snonkaku Nazir risaya. Fyor sikapnik snonburyam yena ido, samambraḇ yedi na ipromes.’ Kaku ya, Simson fandun awer fa ikofenḇair ḇe Delila i.

 Delila ikofen beri ḇe snonkaku Filistin sya, ’Yafawi kankunes ḇyedi kwar!’ Delila ifrur fa Simson denef moser, mura iwan snonkaku oso fa ikapnik Simson snonburyam ḇyena. Delila dar naba, ’Simsone, Filistin sya srama!’ Simson ikḇok beri, mboi samambraḇ ḇyena napromes kwar. Snonkaku Filistin sfor i, sifrur mka byesuya supraf ma sisun i ḇe bui.

Ras oso snonkaku Filistin risyaran sfanjur ro aidoram sḇukisyom allah sedi, Dagon ma sar naba, ’Allah koḇedi ḇyuk Simson ḇe inko kwar! Mkun i muma! Kora kofnak ker i.’ Siwan Simsoni fa dores rofandu adir risuru, ma skoryaye i. Simson dar naba, ’Sye Yahwe, buk samambraḇ ḇe aya wer knikine monda.’ Fafisu ya, Simson snonburyam ḇyena nakwan kwar. Pyampum adir ansuya kuker samambraḇ ḇyedi ḇesiper. Aidoram ani isapi myun snonkaku syakam, Simson i kako.

”Ro roi ḇeḇor nakam yaḇarna snar [Allah] ḇeḇuk samambraḇ maḇe aya.”​—Filipi 4:13