Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 33

Rut ma Naomi

Rut ma Naomi

Rofyor andoḇa nkur Israel, bin Israel oso snoriso Naomi rya fa ḇyarek ro sup Moab kuker swari ma romawa suḇesuya. Ḇarpur mura, Naomi swari imar. Romawa ḇyansuya sufarḇuk kuker Rut ma Orpa, suiso bin Moab suirya. Faḇye kaku, Naomi romawa suḇesuine kako suyakmar.

Fafisu Naomi ryower mboi andoḇaya imnai kwar, dun snemuk fa kyaḇer ḇe Israel. Rut ma Orpa suso i. Ḇape, ro marandan ya Naomi ikofen yoḇ su, ’Muinema binswa ma inbikin ḇefrur pyum kaku. Yamarisen insama mufarḇuk wer. Mubur mura ḇe Moab.’ Bin ansuya suyoḇe, ’Nuswar Awin au! Numewer nubur aundi!’ Ḇape, Naomi iwan ker su fa subur. Inja, Orpa ibur, ḇape Rut ima kyain pdef. Naomi ikofen ḇe i, ’Orpa ibur kwar ḇe kawasa ma allah mkoḇesya. Wayomi mura.’ Ḇape Rut doḇe, ’Na yabur Awin au ḇa. Kawasa besi, nari sḇe kawasa yesi, ma Allah bedi nari ḇye Allah yedi.’ Kakara bedi ido, moḇsa Naomi ḇyaḇir rai fyor ryower Rut wos ḇyenane?

Rut ma Naomi sufyafer ro Israel randak ro fafisu afuf barli mor ya. Ras oso, Rut rya fa iryur mor-mor ḇero snaw ḇesapi ro saprop ro Boaz yaf ḇyedi. Boaz iso Rakhab romawa ḇyediri. Boaz ryower Rut ima bin Moab ḇesouser faro Naomi i. Inja, iwan ḇefararur sya fa srir barli mor nabor syadi ro yaf na faro Ruti.

 Ro roḇ ya, Naomi ifuken ḇe Rut, ’Mansei yaf ḇyedi wafararur ro ras ine?’ Rut kyarem, ’Boaz yaf ḇyedi.’ Naomi ikofen yoḇ i, ’Boaz ima swa yedi karyer ḇyediri. Wafararur pdef mura ro yaf ḇyedi fnoḇek insos ḇesesya. Ro diwa na wasmai samswen oḇa.’

Rut fyararur ro Boaz yaf ḇyedi isof fafisu afufya imnai. Boaz myam mboi Rut ima fyararur myaren ma bin ḇefrur pyum. Ro fafisu anya, snon oso imar ḇo nya romawa ḇaim ido, naek ḇyedi na dakfarḇuk snon ani swari. Inja, Boaz dun Rut ḇe swa ḇyedi. Suna romawa oso snoriso Obed, nari ḇarpur mura ḇye Raja Daud kpuri. Naomi bati ḇyesya simarisen fafayaḇa. Sikofen ḇo soḇe, ’Randak ya Yahwe ḇyuk Ruti ḇe au, ifrur pyum au kaku. Kirine nwa kpu romawa kwar. Iḇye kada Yahwe ismai sanandik.’

”Bati oso isya ḇefanam syadi ro naek oso.”​—Amsal 18:24