Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 25

Tabernakel Moḇ fa Sḇukiari

Tabernakel Moḇ fa Sḇukiari

Fafisu Moses ryo Bon Sinai, Yahwe iwan i fa ifrur rum kruḇen oso ḇese, sap i ḇe tabernakel. Iso moḇ snonkaku Israel sya sḇukiari fa siksyom sisandik I. Tabernakel ine ipyan fa sun farma i ro marandan sena.

Yahwe ikofen ḇo doḇe, ’Wor kawasa ansi fa sakḇuk roino faro ḇaḇawes tabernakel anya.’ Kawasa Israel ansi sḇuk brawen, sarak, kansai, karui ḇekakur, karamas, benang wol, srei linen, aiwan kif, ma roi ḇesena. Roi sḇuk nane nabor fafayaḇa, inja Moses doḇe, ’Namnis kwar! Mkoḇuk ker awer ḇo iḇye.’

Snon ma bin ḇekir sibor sya saksowarpu fa sakfrur ḇaḇawes tabernakel ani. Yahwe ifrur si fa sḇekir syadi. Sino swir domba bur ḇe warmas ma sifrur na ḇe srei, siyanem, srir karui ḇekakur na, sifrur roiebor ro brawen ḇaido spai aimun na.

Sifrur tabernakel ani imnis raris moḇ Yahwe ikofen kwar na. Sifrur eruk kruḇen ḇepduk kaku fa irwas tabernakel anya ḇe suru, isoine Sim Ḇesren ma Sim Ḇesren Syadi. Burua asas sifrur ro ai akasia ma brawen srir na ro Sim Ḇesren Syadi ya. Ro Sim Ḇesren ya, srir rokef fa sḇukirap mambobo, moḇ faro padamara sifrur ro brawen, ma meja. Ro bubesya, rosaser ro kansai ma rokef farsarser ḇeba suisya. Burua asas ḇyuk swarapepen ḇe snonkaku Israel faro asas sena fa sisouser Yahwe I.

 Yahwe kyinfir Harun ma romawa ḇyeskoya fa skofarmyan ḇe imam ro tabernakel. Fandun fa skomam faduru tabernakel ma skoḇuk farsarser faro Yahwe I. Harun derer ḇesyus fa syun ḇe Sim Ḇesren Syadi ya, snar ima imam ḇeba diri. Ifrur rarirya rarwan oser ro taun oser fa ḇyuk farsarser faro sasar ḇyedi, kina ḇyesya ma er Isarel sya, insama sisma ampun.

Snonkaku Israel sifrur tabernakel ya fa imnai ro swaf taun oser fyor sisaebur Masir kwar. Kirine sna moḇ fa sḇukisamsyom Yahwe I.

Yahwe fyasnai imarisen faro tabernakel ani kuker ifrur mandep ya isya ro boya. Mandep anya kyain ro tabernakel boya ido, snonkaku Israel na sḇarek pdef. Ḇape, fyor mandep ya kyandenbur moḇ ani ido, na sifawi iso oras fa simbran wer. Na sper tabernakel anya ma simbran sisouser mandep ani.

”Yarower mkaren ro karapesa ḇaḇesasoser ani kyaru naba, ’Baboine Allah rum kruḇen ḇyedi isya rofandu snonkakusya! Nari ikenem kuker si, ma sḇekawasa ḇyesi. Nari Allah mankundi isya kuker si ma ḇye Allah faro si.’”​—Fasasna 21:3