Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 20

Kandera Riwonem Wer

Kandera Riwonem Wer

Moses ma Harun sura sukofenḇair anun ḇerama ro Allah ine ḇe Firaun i, ’Wamewer fa kawasa Ayesi sra ido, na yaḇuk rankamak sya fa smun sup ine.’ Rankamak sibor sya sisun randum ro snonkaku Masir ḇenana ma ḇena roi noḇa sya rum sena. Sup ani ifo kuker rankamak. Mboi ro moḇ snonkaku Israel sya sḇarek roro ya isoine saprop Gosyen, rankamak sisya sro dia ḇa. Kandera ḇefyak ine ḇebo nkur snonkaku Masir sya serer. Inja Firaun dor ḇe su, ’Muyor Yahwe I fa iyawbur rankamak ansine insape snonkaku Israel sramura kwar.’ Mboi rofyor Yahwe iyaw si kwar, Firaun karkara ḇyena nfadwer. Fafisu risai insape na Firaun imbror?

Yahwe doḇe, ’Firaun ryir kawasa Ayesya ḇa ido, snonkaku Masir rofanfan sesya na siduf rawo simar.’ Meser ya, rofanfan sesya simar ḇeri. Mboi, snonkaku Israel sima rofanfan sesya simar ḇa. Rarirya mboi, Firaun bruri pyakrek kaker. Imewer isouser.

Inja, Yahwe iwan Moses i fa rya isrow Firaun ma isawen fafen ḇebo. Fafen anna naroḇ ma npof ro snonkaku Masir sya. Naine nafnai fa snonkaku Masir ma rofanfan sesya baken sena nafo kuker mui ḇefrur si fa sisyur kaku. Mboi, Firaun imewer kaku ryir snonkaku Israel sya fa sra.

Yahwe iwan Moses i wer fa isrow Firaun i ma ikofen anun ine:  ’Wamewer kaker fa rwir kawasa Ayesi fa sra ke? Meser, nari mekem es dado fa myun sup ine.’ Ro meser ya, Yahwe ifrur fa mekem es dado, karadu ma for ya kako. Snonkaku Masir sya sakmam roi ḇeḇyeḇa ḇeradine ḇaim. Aiknam ma rokaker nakam nakar da napokem. Mboi, roi ḇeradine nkur Gosyen ḇa. Firaun doḇe, ’Muyor Yahwe I insama ifrur roi ine fa imnai! Insape mkoramura kwar.’ Mboi rofyor mekem es anya imnai kwar, Firaun fyadwer karkara ḇyena.

Mura Moses ikofen ḇo doḇe, ’Rokaker ḇeyores kaker rofyor mekem es ani, nari kampam sya san na.’ Kampam sya sibor kaku sanpres roi ḇedawer ro yaf ma aiknam nakam. Firaun doḇe, ’Muyor Yahwe I fa iyawbur kampam ansine kam.’ Mboi, rofyor Yahwe iyaw si kwar, Firaun bruri pyakrek kaker.

Yahwe ikofen ḇe Moses i, ’Kwanow bramin besuya ḇe farsyos iyaswa.’ Fafisu ya ḇeri, farsyos ya pyampan kaku. Ro swaf ras rikyor, snonkaku Masir sya jadi fa smam roi oso ḇaḇeri. Mboi, moḇ snonkaku Israel sya sḇarek ro na nasnai.

Mura Firaun ikofen ḇe Moses i, ’Au ma snonkaku Israel mkoramura kwar. Mboi, mkun awer rofanfan mkoḇesya.’ Moses doḇe, ’Fandun fa nkun rofanfan nkoḇesya insama nkoḇuk na ḇe farsarser faro Allah nkoḇedi.’ Firaun imsor fafayaḇa ḇo dar naba, ’Rwa! Kwaḇer muma wer ido, na yamunbos au.’

”Nari mkomam wer roi ḇesisye rofandu snonkaku ḇenapes ma ḇeḇarḇor sya, rofandu snonkaku ḇefarmyan ḇe Allah ma ḇefarmyan ḇe I ḇa sya.”​—Maleakhi 3:18