Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

FARKARKOR 19

Kandera Ḇerandak Rikyor

Kandera Ḇerandak Rikyor

Sewomen ma sidif snonkaku Israel sya fa sifararur marḇak. Yahwe iwan Moses ma Harun su fa sura susrow Firaun i fa sukofenḇair anun ine: ’Wamkei kawasa Ayesi insama sra sisyom Aya ro sup ḇeursḇa.’ Firaun dararer i ḇo doḇe, ’Rosai Yahwe ikofen na, yafandun na ḇa. Na yapok fa yamkei snonkaku Israel sya ḇa.’ Mura, Firaun idif si fa sifararur marḇak syadi wer. Iso ḇefnai fa Yahwe ḇyuk samamyai ḇe Firaun i. Wafawi moḇsa Yahwe ifrur na rai? Ifrur Kandera Risamfur fa myun sup Masir. Yahwe ikofen ḇe Moses i, ’Firaun imewer ryower Ayandi. Meser arwo, na ryaḇe Warḇeki Nil. Rwa wasrow i ma wakofenḇair ḇe i snar imewer imkei kawasa Ayesi, inja war ḇero Warḇeki Nil na nfadwer ḇe rik.’ Inja, Moses rya ḇeri fa isrow Firaun i. Firaun isya myam Harun iprer Warḇeki Nil kuker ankyon ḇyeja, ma war na nerik ḇeri. Mura warḇeki anya isnarem bunek, in sya simar, ma jadi fa sinem war anya ḇa. Mboi, Firaun imewer fa imkei snonkaku Israel sya.

 Ras rifik mura, Yahwe iwan Moses i fa kyaḇer ḇe Firaun fa ikofen anun ine: ’Wamkei kawasa Ayesi ḇa ido, nari sup Masir ine ifo kuker mankroder.’ Mboi Firaun imewer imkei si, inja Harun ikanow ankyon ḇyeja mura mankroder sya sifo ro sup ani ḇeri. Snonkaku Masir sya smam mboi mankroder sya sisun randum ro rum sena, moḇ anenef sena, ma rosaser sena. Mankroder sisya sro moḇ nakam! Firaun dor Moses i fa ikofen ḇe Yahwe insama ifrur kandera anya fa imnai. Firaun ḇyeasas ḇo doḇe nari imkei snonkaku Israel sya. Inja, Yahwe ifrur kandera anya fa imnai. Snonkaku Masir sya siryur mankroder ḇemar ansya sekanamnam. Sup ani isnarem bunek. Mboi, Firaun imewer kaker fa imkei snonkaku Israel ansi.

Mura, Yahwe ikofen ḇe Moses i, ’Wawan Harun i insama ḇyuk ankyon ḇyeja fa iprer saprop ya, ma nari fafen na nfadwer ḇe roḇeyarek.’ Fafisu anya ḇeri roḇeyarek sya sisya sro moḇ nakame. Firaun manfamyan ḇeḇeso ḇyesi sikofen faro i ḇo soḇe, ’Kandera ine ryama ro Manseren I.’ Mboi, Firaun imewer kaker fa imkei snonkaku Israel ansya.

”Nari yafrur fa sifawi papoik Ayena ma samambraḇ Ayena, ma nari sifawi ḇeri snonsnon Ayediso Yahwe.”​—Yeremia 16:21