Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Wos Ḇefarkin faro Ḇar 3

Wos Ḇefarkin faro Ḇar 3

Wampasi wambarek nawase fyor Faḇruḇ Ḇeba ya posa, snonkaku ḇefarmyan faro Yahwe I sibor ḇa. Oser ya iso Abraham i, Refo doḇe ima Yahwe maniḇoḇ Ḇyediri. Rosai ḇefnai fa sor Abraham i ḇe Yahwe maniḇoḇ Ḇyedi? Nwa romawa ido, wafnoḇek i fa dakfawi Yahwe ima iswar i ma imarisen ifnoḇek i. Raris Abraham ma snon ḇesoasuser ḇesesya, raris Lot ma Yakub su, na komkei fa kor fafnoḇek ro Yahwe I ro fafisu nakam. Kokyar na Yahwe ifrur asas Ḇyena kam fa ndarirya.

IN THIS SECTION

FARKARKOR 7

Ayar Karui Ḇekaki ro Babel

Snonkaku sya sna wos oser fa sḇawes mnu ḇeba oso ma ayar karui ḇekaki syadi isof ro farsyos iyaswa. Rosai ḇefnai fa Allah ifrur napnap wos sena fa neḇesisye?

FARKARKOR 8

Abraham ma Sara Susouser faro Allah

Rosai ḇefnai fa Abraham ma Sara suḇoḇ rum suḇeja ro mnu Ur ma sukenem ḇe mandaman ro sup Kanaan?

FARKARKOR 9

Ḇarpur Muma Suna Romawa!

Moḇsa Yahwe ifrur asas Ḇyena faro Abraham i fa ndarirya rai? Ro Abraham romawa ḇyesuya, asas anna ndarirya ro mansei, Ishak ke Ismael i?

FARKARKOR 10

Waswarepen Lot Swari

Allah ḇyuk mekem for ma fofen ḇefafar fa nado rarḇaḇ narap Sodom ma Gomora. Rosai ḇefnai fa mnu ḇeba ansuya supromes? Rosai ḇefnai fandun fa koswarepen Lot swari?

FARKARKOR 11

Fafrowes ro Kakyar

Allah ikofen ḇe Abraham i, ’Wun roma bani ḇe bon ḇero sup Moria ma farser i ḇe farsarser.’ Moḇsariso na Abraham kyamar roi ḇefrowespan kakyar ḇyedi rai?

FARKARKOR 12

Yakub Iso Ḇesmai Waris

Ishak ma Ribka suna romawa snon ḇesaper, suiso Esau ma Yakub. Snar Esau iso roma ḇepon suḇediri, inja nya nasan roma rawer fa ismai waris. Mboi, rosai ḇefnai fa ḇyoḇ na faro roḇean ben oser monda?

FARKARKOR 13

Yakub ma Esau Sukain Pyum Kaḇer

Rariso Yakub ismai barakas ro malaikat oso rai? Moḇsa syewar fa kyain pyum kaḇer kuker Esau i rai?