Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 5

Nuh Ifrur Wai Ḇeba

Nuh Ifrur Wai Ḇeba

Fafisu naiwara, snonkaku ro supswan ine sibor syadi wer. Mboi, sibor sya siḇarḇor fafayaḇa. Ma malaikat ḇero nanki ono sisya kako sakḇarḇor. Sibur rum sena ro nanki ma sado mumfes ḇe supswan ine. Wakfawi rosai ḇefnai fa sifrur radiri? Insama sakḇe snonkaku ma sfarḇuk kuker bin sya.

Malaikat ansya sna romawa ro bin sḇuk sya. Romawa sesya siba muryas ḇo sisambraḇ kaku ma simarisen sifrur kandera snonkaku ḇesesya. Yahwe myam monda roi ḇeḇesya na ndarirya ker ḇa. Inja, ifrur aw fa myunpres snonkaku ḇeḇarḇor ansya kuker faḇruḇ ḇeba ya.

Mboi, snon oso isya dakmnis si ḇa. Ima iswar Yahwe I. Snoriso Nuh. Nya binswa ma roma rikyor, skoiso Sem, Ham, ma Yafet. Roma ḇyeskoine sakna swa kwar. Yahwe iwan Nuh i fa ifrur wai ḇeba oso insama mankundi ma kina ḇyesi simkei ro Faḇruḇ Ḇeba ya. Wai ḇeba ani rya isnai ḇe burua ḇebamantar ḇepyar ro war yabori. Yahwe iwan Nuh i kako fa dun aiwan ḇebor sya fa sisun mundum ḇe wai ḇeba ani insama simar ḇa.

Nuh ifrur wai ḇeba ani ḇeri. Nuh ma kina ḇyesi sifrur wai ḇeba anya indokada swaf wampasi wambarek ri 50. Sifrur wai anya imnis rosai Yahwe ikofen faro si raya. Ro fafisu ani, Nuh ikofenḇair ḇe snonkaku sya roi ḇekur Faḇruḇ Ḇeba ya. Mboi, snonkaku osoḇaḇeri imarisen ryowerdi.

Inja, fafisuya imnis kwar fa sisun ḇe wai yadori. Rwama kofarkor fa kofawi syadi fawar ine wer.

”Imnis raris roi ḇeḇesya ro awar Nuh, rarirya kako . . . raramuma ro Rumkun Snonkaku ya.”​—Matius 24:37